�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC 2008 - 1. msta /- 2

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 20.04.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1085

Protoe zprmrovan souet mn vychzel mnohdy - v porovnn v dvjmi ronky ne sout mistrovstv republiky , spe jako koln besdka. Ostatn rekordn poet minima zlatch medajl posledn doby GastroHradce hovo vmluvnou e.

fiogf49gjkf0d

13. ronk leton nrodn soute kuchaskho a cukrskho umn, vzato z pohledu jeho sla, by ml bt svou znmou numerologickou podstatou neastn. Nechci pouvat synonyma pesimismu a proto se v optimistick dve otu zda  leton GastroHradec pojat zrove i jako III. ronk mistrovstv republiky kucha a cukr byl astn?
Odpov me bt u kadho odlin ve smyslu definice odpovdi na otzku zda sklenice naplnn do poloviny je poloprzdn i polopln.
Moje vaha nen pouze mm ctnm, ale je i shodou s nzorem tch, kte maj do obsahov rovn co nejvce ci, jak ostatn i vyplyne z jejich pozdjho vyjden.
Podrme se relnch fakt. Leton ast sestvala z celku kolem 180 soutcch ve vech disciplnch. To je zhruba o tm sedmdestku mn oproti kulminan rovni ped 2 -3 roky. Jedn se o lehce zdvodniteln daj, kter sm o sob neznamen prakticky nic podstatnho, ale uritm zklamnm byla leton soutn rove mnohch vrobk, z nich nkter hor z tch lepch by na obdobn zahranin souti znamenaly propadk a ty hor z nejhorch by na souti hradeckho typu bt nemly vbec.
Protoe zprmrovan souet mn vychzel mnohdy -  v porovnn v dvjmi ronky ne sout mistrovstv republiky, spe jako koln besdka. Ostatn rekordn poet minima zlatch medajl posledn doby GastroHradce hovo vmluvnou e.
Je mn lto, e musm pout takovho vrazu, ale napsn opaku by bylo nepravdou.
A zase se naskt prostor pro mnohohl nhled na podstatu problmu. Zle jen na zpsobu stylizovn se do role prokurtora i advokta.

Pro tak podstatn klesla soutn ast, je lehce zodpovditeln otzka. Naprostou soutn personalistiku nm thnou z vtiny koly. Mnoh z nich, jak znmo, v reform kolstv  zkrachovaly. Nkter prvem a nkter neprvem. Ty kter neprvem, nikoli dky kvalit sv prce, ale ekonomick  ( i zkulisn) strategii mocnjch. Tato skutenost klesajcho potu kol u zashla i vysok kolstv (konen), ve kterm si mnoz rdoby pni profesi hodlali udlat zlat dl a jaksi pozapomnli, e na kole je poteba obas i uit.
Nkter z odbornch kol, kter u dnes nejsou na seznamu kolskch zazen esk republiky (i do przdnin jet budou), dlaly nejenom kvantitativn ast, ale nkter z nich i kvalitativn. A dl tto kvality prv letos citeln chybl.  Prost esk obansk vlka kol se nm letos podepsala i na Hradci. Dal problm kol spov v tom, e se vtina z nich ze kolskch zazen pevtlila na zazen komern vrobnho zamen i slueb.  Take soute  zde namnoze zaply labut psn, i v lepm ppad falenou tninou. A tento posun ns dovede do zcela toton celosvtov nemoci  s diagnzou: - sout versus zamstnn - (kde u tto problematiky u nkterch dnench kol lze vloit rovntko).
Velice m dnes pobav rzn enci s jednostrannou kritikou zamstnavatele nepoutjcho svho zamstnance na sout z dvod pracovnch povinnost, s tm, e se mu jeho spch vrt. Tato slova plynou pevn z st samotnch zamstnanc nebo pracovnk ve sttnm sektoru. Ale pokud by vichni tito mli mt na svch bedrech odpovdnost za byt i nebyt firmy, poznali by, e toho jet mlo vd. Ano, dobr umstn na vznamn souti stejnho pracovnka je bezesporu dobrou reklamou pro komern profit firmy a lze pro nj hlasovat vemi deseti. Ale kdo z onch enk je ochoten i schopen dt zruku, e kad zamstnanec se soutn ambic piveze takov trofeje, kter zv presti dotyn firmy? U tch odzkouench je to zejm, ale co u tch, kte by pouze chtli? Vme vichni dobe, e je mnoho povolanch, ale mlo vyvolench. J jsem tak ochoten si vzt na roky 3 miliony s myslem jejich szky do loterie, kdy budu mt sichr, e jich dvacet vyhraju.
A to se jet radji ani nezmiuji o barevnm idtku medailovch kov, kde se dritel zlat gastronomick medajle, v ppad, e se sejdou tkotonn bourci, kte se spolu servou s rozdlem desetin bod, ani teba nemus umstit v prvn destce! Mlokdo z bnch nvtvnk restaurac tento medailov trik zn a vsledkov hodnocen vnm jako systmem olympijskho ocenn, kde co barva, to i pslun pozice.
Ono je to vdy o penzch a dnes dvojnsobn. Dostali jsme se sbliovnm se zpadn ekonomikou u tak mnohdy daleko, e se nm vyplat nkter vci si dnes koupit v Nmecku ne doma. Potom za takovch okolnost nm soute v ebku priorit budou zcela logicky klesat stle neji.
Ale to nejsou jenom koly, ale i nkte jednotlivci, od kterch se  na GastroHradci oekvalo vce.  A dodm, e to byli nkte z tch, s ktermi se za pr msc setkme v Erfurtu na olympid. Prv Hradec ml bt posledn velkou generlkou ppravy a sezenm midel olympijskch zbran. Pokud by to u nkterch, kte hodlaj zakrtko  balit olympijsk kufry, mlo bt jejich maximum, tak pokud by odvedli vkon jako v Hradci, tak mohou mt garanci, e v Erfurtu z pti krok netref ani stodolu.
Bohuel, kdo byl velkm zklamnm, tak to byli cukri. Studen kuchyn zas a tak mnoho efekt na plochm podklad nenadl, ale cukr dky monosti specifick tvorby do vech rozmr m nesrovnateln pleitosti pro uplatnn svho umu. A tuto monost rozpt kdel nekonen tvorby nm cukri ve vtin jakoby zapomnli s sebou do Hradce vzt. Kde byly letos jak pozoruhodn monumenty? (A na jeden zmek).
e jsme vidli hezk dorty, je v dnen dob pouhou soutn povinnost ne pednost.
Kde byl karamel v jeho vodopdovm efektu? Chceme-li se ve svt dobe umisovat, tak to bez karamelu nepjde. Viz. report na naem dalm portlu www.cukrar.cz z mistrovstv svta junior z Lisabonu, kde karamelov dla pevlcovala chvatn monumenty z okoldy.  Kolik lid u ns um njak kloudn karamel zhotovit? Kde se jej lze uit? Ve kole sem tam sporadicky, a u nco mlo soukromnk s hlubmi znalostmi je to o kvalit  rznho stupn. een se mon naskt za tk penz v zahrani. A cukr v kuchaskm soutnm zadn, jak jsem ji jednou napsal, ne e by byl a strjcem vtzstv, ale me bt velkm podlnkem tmov prohry.
Bohuel nelze pehldnout, e kdo se letos pijel podvat na gastronomick nvum, e odjdl bez pvsku novch poznatk. GastroHradec se nm zan podezele opakovat, jako by mnoz soutc vystleli munici npaditosti a zan se v nkterch kategorich jet s vyazenm rychlostnm stupnm.
Rd bych vil, e leton Hradec ze soutnho pohledu byl jakmsi vpadkem shodou okolnost. e ti, kte ns a sebe pojedou reprezentovat na absolutn gastronomickou olympijskou vinu do Erfurtu, e z tch i onch dvod na GastroHradci nakrtko zaabsentovali podlem vraznjho umn, a e v hlavnm mst Duryska pod olympijskou vlajkou, a takt v ptm ronku GastroHradce ve naprav.

 
1. msto Cukri dospl - Kirpalov Alena, Regionl. tm Praha stedo. poboky AKC

 
1. msto - Cukri junioi - Dominika Kuerov, S gastro. a hotelov Praha 4 - Brank


1. msto Zvltn vrobek cukri - dospl - Klopftofov Pavlna - S emesel a slueb Dn 
1. msto Zvltn vrobek  Cukri junioi - Jana Dostlov, S GaS Nov Paka.
Tento vrobek obdrel "Pohr Milana Burdy"

Co ci k organizaci? V kadm ppad je poteba ped skupinou hradeckch organiztor smeknout, protoe to, e se takov kolosln sout uspod, vme vichni, kdo na ni pijdeme. Ale kolik svzel, nerv a lopoty za tm stoj, vd jenom oni. Mlokdo z ns by chtl takovou prci dlat. To, e klesla ast, nen vina hradeckch, ale okolnost ve uvedench. To aby byl GastroHradec spn, je mu teba dt mnohem vc ne samotnou podstatu vci, kterou je sout. V pilehlch prostorch Aldisu se sice podaj doprovodn programy, ale letos zela venkovn prostora totln przdnotou. A trend dneka je, e lid se chtj bavit. Je poteba mt pze mdi. Jet jaks taks tiskovka byla pedloni, ale kdy se renomovan zstupce televize zane vyptvat jednoho z poadatel co mu nejvc chutn, tak jsem pesvden, e se onen chlap minul povolnm. Loskho roku jsme se v tiskovm stedisku seli pouze ti novini. Z toho se dva, s prominutm ptali tak blb pro upesnn uvdm, e jsem byl ten tet kdy pkladn padla otzka kolik in vklad pro soutcho, a po nsobku potem astnk vypadlo z kolegy geniln resum: To jste si pkn namastili kapsu! To, e se nkte z tzv. koleg zastuj takovch konferenc jen aby se najedli, tak nen dnm tajemstvm.
Proto se ani nedivm, e se letos dn tiskov konference nekonala, co ovem nap pin tak nen dobe.
Na druh stran je pravdou, e Hradec neml dnou zahranin ast Slovensko se tradin za zahrani nepovauje -. To nen dobr znmka nejvt esk soute. A nap tomu, e hradet poadatel udlali co mohli, pesto je ve he otzka, zdali to jet dneska sta?

V tto reporti mnohokrt padlo  slovo sout. Mnoh se me logicky zeptat k emu je to vbec dobr, kdy se navc vtina z vystavenho stejn ned jst? Na prvn pohled m takov tazatel pravdu. Jenome je poteba vdt, e mnohdy bv dleitj to, co nebv vidt.
Je to obdobn jako na motoristickch zvodech, kde se na prvn pohled zvodn stroje hon stle dokoleka. K emu to je, kdy takov auto i motorku stejn nikdo nem, neum, a ani by neml podle pedpis takto rychle jezdit.
Zvodn stroj je vlastn ve sv podstat mobiln laborato. Tm, e jeho soustky jsou vystaveny extrmn nmaze, poznvaj se jejich vlastnosti a nalzaj se prostedky k jejich maximln vdri, k nalezen optima jejich drby, sporm ve spoteb pohonnch hmot, dochz se k poznatkm o optimu jeho jzdnch vlastnost, schopnosti pneumatik. Dochz k aplikaci prvk aktivn i pasivn bezpenosti jezdce. Konkurennm bojem se rychlm zpsobem objevuj nov prostedky jeho technologickmu zdokonalovn a mnoh dal pozitiva, kter se pen do vroby  automobil, kter my pak bn pouvme, kdy se nm dostv velk zruky spolehlivosti automobilu a jeho bezpenho uvn.
Gastronomick sout je takt extrm, kter m v sob obdobn pozitiva v podob pnosu novch poznatk zpsobu ppravy pokrm, kombinace surovin, rychl a elov ppravy, zdravotnho efektu a mnohho dalho. Krom toho je gastronomie soust kultury kadho nroda a dobr soutn vsledek ve svt je propagac a jeho prestie, kter  na sebe ve pozornost vyspl sti svta.
Ped mlo tdny obdrela esk republika prostednictvm restaurace Allegro svho prvho kulinskho Michelina. Kdy te pominu rzn zkulisn tahy kolem tto prestin trofeje, vetn jdelnho zamen restaurace i jeho italskho fkuchae vetn jeho pedchdce, tak lze ci, e svm podlem k tomu mimo jin - takt i pisply soutn vsledky naich gastronom, kter byly v kuchask sfe na svtovch soutch nejvraznj ze vech stt bvalho vchodnho bloku. Byli to nai kulint soutn bojovnci, kte stli v prvn linii propaganch boj a velmi vhodnm a zslunm inem poutali pozornost do naeho vnitrozem s clovm dosaenm pomoc dalch vliv  ken mety.

Tvrdm, e i v tomto ppad se ukzalo pispn dobrch soutnch vsledk na dobrm jmnu esk republiky. My u jedno dobr jmno v gastronomii mme. Je jm esk pivo. Dokonce jeho kvalita se potvrdila velmi pozoruhodnm zpsobem. Japonci mli problmy s kvalitou jejich piva a provedli test svho chmelovho npoje  a svtovch pivnch znaek na krysch. Nepopulrnm hlodavcm pr nejlpe makovalo esk pivo!
Jestlie nai pedci zbudovali a nm pedali kvalitu pivnho moku, kter nm dl svtovou est, zbudujme i my pro pt pokolen dobr jmno esk gastronomie. Soute a jejich vsledky jsou tou propagan nejspolehlivj cestou a proto jim vnujme patinou pozornost na vech rovnch naich schopnost a monost!

- pokraovn -


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku