�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC 2007 - epilog /4.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 24.04.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=978

Dvanct ronk vstavn soute kucha a cukr obou vkovch kategori je tedy za nmi. Jak byl? Pedn je poteba zdraznit, e nedvn odchod spoluzakladatele Gastrohradeck soute a pedsedy vchodoesk poboky byl aktuln stle ptomn.

fiogf49gjkf0d

Dvanct ronk vstavn soute kucha a cukr obou vkovch kategori je tedy za nmi. Jak byl? Pedn je poteba zdraznit, e nedvn odchod spoluzakladatele Gastrohradeck soute a pedsedy vchodoesk poboky byl aktuln stle ptomn. A to a pi osobnch hovorech, tiskov konferenci i vyhlaovacm ceremonilu.
V loskm roce se hovoio v podmnn dikci o dvoudennm kulinskm kln s ptomnost vojenskch kuchyn, ale k jeho realizaci nedolo.  Vcedenn sout sice nebyla odloena k ledu, ale z st oficilnch pedstavitel ani vak nebyla v souvislosti s ptm rokem zmovna.
Z tohoto nevyjden lze zejm vydedukovat, e v krtkodobm horizontu nebude dvoudenn podn Hradce asi na programu.

  
 

Mria Murrikov

Bylo by vhodn se zmnit o pozmnnm termnu, kter sehrl svoji vznamnou roli, kter pinela do navtvnickch ad pohybovou harmonii. Ten kdo zail minul pten termny, tak ml pblen pocity nvtvnka virtulnho svtovho fotbalovho finle Brazlie versus kdosi na stosedmdestitiscovm stadionu Maracana v brazilskm Rio de Janeiru. Prost nebylo k hnut. Dvod byl nasnad. koly, coby absolutn nvtvnci musely  v pimenm termnu vrtit dti, zejmna dojdjc, do msta koln dochzky a proto se veker nvtvnick davy natsnaly do dopolednch hodin. tvrtenm dnem se tento problm nekonal. Tud letos ml nvtvnk v hradeckm Aldisu v pozdjm dopoledni kolem sebe tolik msta jako komink v tramvaji i v dob dopravn piky.

 

Zuzana Kuerov

Co by bylo vhodn nezamlet, je skutenost, e letoek s sebou pinesl (asi) o dv-ti destky mn soutnch expont. Jednalo se o skutenost s kterou se poadatel netajili, ale ta byla sama o sob vizuln patrn i bez podkladu sumrn statistiky. Teka za vtou by mla stait, ovem za pedpokladu, e se jednalo o nhodn vkyv, kter nebude mt obdobnou tendenci do budoucna, protoe potom by bylo nutno interpunknmu znamnku udlit podobu vykinku.
Pro se o tom zmiuji? V esku mme pesoutovno. Soutn nabdky se naim tmm i jednotlivcm hrnou z okolnch stt, nm snadno dostupnch, kde ptomnost bv o nco atraktivnj ne opakovan na domc pd. A zahranin poadatel se takt potk s obdobnm problmem jako tuzemsk, proto se nerozpakuje zapytlait v sousednch revrech. Co s tm? J to eknu jako vdy napmo, to jest, udlat tot!
My sice hovome o Gastrohradci jako o mezinrodn souti, respektive o souti s mezinrodn ast, ale ruku na srdce, npl tto vty nm tvo Slovci, kte navc v esku za cizince povaovni nejsou.

  

Kloptofov Pavlna

A tm se dostvme k dal kapitole, kterou bych nazval vznamov.
O tom, e GastroHradec je na nejvt kulinskou sout, nelze pochybovat. kme t, e i nejlep. Pokud vezmeme v potaz, e v jednom dnu a pod jednou stechou vidme ze studen gastronomie tm vechno, tak i zde m chvla sv opodstatnn.  Ale na tuzemsk pd mme dal soute, a pestoe rozmrov nesrovnateln, tak v kvalit u nkterch z nich, kdy ne jinak, tak urit srovnateln.
Je otzkou do jak mry me jet GastroHradec jt dl. Poet vstavnch expont je limitovn prostorem Aldisu (snad pr jet existuj rezervn mstnosti). To ve je ale podmnno ast, a ta je v tuzemsk podob zejm na dorazu a poet zanikajcch kol astnickou kvantitu nenav. Narstajc atraktivnost expont v omraujc megapodob ji t nememe oekvat, protoe doba, kdy jsme srovnvali krok se svtem a soute tak kadm rokem nabvaly na atraktivit, ji dola svho cle.
Kdy jsem se v pedelm odstavci zmioval o nkterch mench, ale kvalitnch  domcch soutch, je poteba doplnit jet jednu skutenost, kter jim atraktivitu zvyuje. Tou je rznorod mezinrodn obsazen.
A to je prv to, co Hradci chyb. Protoe pokud si budeme hrt pouze na vlastnm pseku, tak to jak jsme dob, si budeme pouze kat sami o sob. Ale GastroHradec je za dvanct rok sv existence u tak daleko, aby se to o nm taky prohlaovalo i za hranicemi. A j jsem pesvden, e nae prvn soutn gastroscna si to u po spnm tuctu podn si to za svou kvalitu zaslou. A nejenom to, ale e to i v blzkm budoucnu doke.

  

Kozubkov Simona        Janurov Jarmila         Mirka Slavkov

Souasn soutn trend, a  netk se to jenom GastroHradce, m lohu piblit viz soutn tvorby s vrobky zhotovenmi za elem konzumace.
Pro ne? Ale!
Zle nyn na dalm vvoji tohoto trendu, respektiv na me realizovanho sblen v samotn soutn praxi. Ve strunosti bych ekl, e to snad nedojde a tak daleko - a te zmrn hodn peenu - e to co uvidme v hospod na tali, uvidme i na souti!
Z dvodu, e jede auto i motorka po silnici, se kolem n nebudou vytvet palry zvdavch divk. Jestlie motorka i auto v zvodnm (potamo soutnm) proveden pojede na zvodn drze, tak tm, e se odliuje od dovho vrobku, bude na sebe vzat pozornost publika. Stejn tak v duchu nadstandardu soutn vrobek.

 

enkekov Iveta

Zhotoven jdlo v levnj restauraci slou ke konzumaci. Pokrm vzel z kuchyn vy restauran i hotelov skupiny m t konzumn vznam, ale je navc reprezentantem poitkov kultury.
Soutn pikov gastronomick tvorba je kulinskm futurem, kter dokumentuje jednak zrunost svho tvrce, kter pi zhotovovn standardnch pokrm nm pedstavuje v jak kvalit se dotyn doke postarat o nae emon proitky. Proto trofeje spnch soutk jsou v restauracch umisovny tak, aby je host dobe vidli, protoe jsou jistou zrukou zkaznick poptvky. Dle je dokumentem vize, co ve je gastronomick obor schopen vytvoit a zrove i pedpovd podoby a kvality pokrm budoucna. A systm lidskho mylen a konn je sezen tak, e sny souasna, bvaj relem budoucna.
Proto, pokud bychom mli jt a na vyerpvajc doraz souasn proklamovanho trendu sbliovn soutn vrobku s konzumnm jdlem (co se urit nestane), pravdpodobn bychom se tm zaali zbavovat nvtvnk, kdy u pro nic jinho, tak i proto, e zkaznk si spot, e za penz za vstupn na souti, uvid v restauraci tot a navc si to zde me i snst.
Proto, pibliovat ano, ale jako ve vem ostatnm, veho s mrou!

zleva vnuka R. Pibyla, H. Urbanov, dcera M. Burdy, M. Burdov

O panu Milanu Burdovi byla pronesena nejedna zmnka. Bohuel dnes ji v souvislosti s asem minulm. Ale pesto pjmen Burda zde mlo sv ivouc zastoupen. Abych byl pln pesn budu jej muset pechlit do ensk podoby a dostaneme se k dcei pana Burdy, k Monice Burdov. Pehldnout ji nelze v dnm ppad. Nemm tm ani tak tak na mysli jej ptomnost pi pedvn cen, ale jej atraktivn postavu, kterou na sebe upout pozornost vtiny muskch pohled. - Ale vm velmi dobe, e i enskch zrak. -
Moniina temperamentn mluva je v rozporu s vrazem jejho klidnho zevnjku.
Urostl postava a klid jej vize, nepochybn genetick ddictv po svm otci, zavdvalo nmt k otzce, zda i ona m co do inn s gastronomickm oborem. Skutenost je vak u Moniky zcela odlin. Jej, zatm studijn, zamen na vysok kole je informan management v Hradci Krlov a s gastronomi m spolenho pouze to, e se podl na tto souti na poadatelsk prci. Tato innost ve spojitosti s kolektivem ji upoutala natolik, e bv pi podn nejvznamnj soute v jejm rodnm mst ptomn, a v souvislosti s otcovm odchodem, hodl tak v jeho duchu init i do budoucna.

Dal ptomnou enou, spe teprve rozvjejcm se enskm pouptkem, byla velmi mil dvka, t zvunho pjmen. Helena Urbanov, dcera pan Urbanov, lenky poadatelskho sboru, kter je dcerou Rudolfa Pibyla, z eho vyplv, e Helenka je vnukou vznamnho kuchae, spoluzakladatele Gastrohradce na jeho poest je udlovna cena nejspnjm kucham a cukrm v seniorsk kaegorii.
Helena studuje gymnzium Boeny Nmcov v Hradci Krlov a na souti  se spolupodl v divizi personln administrace a vsledkovm vpotu umstn soutcch, kdy tento kolektiv tvo jej rodinn pslunci.

J. Stejskalov a L. Nodl v emonm sblen po zdravici a dkovn publika za celoivotn prci

H. Urbanov a  J. Runtuk

Jaroslav Runtuk pevzal roli po Milanu Burdovi. Jeho post je sna o to, e on sm nle ke spoluzakladatelm GastroHradce a je v poadatelsk sestav ptomn od samho potku.
Sloitost organizan prce celho kolektivu vyplv z enormnho kvanta astnk pohybujc se adov v potu dvou stovek. Na ty se ve veker pedsoutn administrace, zzem vlastn soute, doplkov program, zajitn stravovn vetn komplexnho soutnho servisu. Nad rmec stanovench kritri se prbn vyskytuj specifick poadavky nkterch astnk, kter vtinov bvaj eeny k jejich spokojenosti. Podaenost akce majc odraz ve spokojenosti soutcch a doprovodu, povauje pan Rundtuk za nejvt odmnu a je mu povzbuzenm jeho poadatelskho apetitu do dalho ronku.

Helena Urbanov st., dcera Rudolfa Pibyla, obstarv ve spoluprci s rodinnm kruhem personln administraci a vsledkov servis. Pan Urbanov se na tomto postu nachz od samho potku a gastronomick sout GastroHradec je pro ni, jako i celou rodinu nezbytnou  soust pchozho jara. Tento zpsob organizan prce je jednak uctnm vznamnho pedka rodiny a zrove i s lskou a pi lechtnm konkem.


Zdenk Hladk, dlouholet modertor soute, nejenome je ptomen slavnostnmu finle s mikrofonem v ruce, ale m tuto sout zmapovnu i z vnitku.
V GastroHradci spatuje nejenom kvalitn sout a jej enormn rozmr, ale i stimul k nmu smuj prestin ambice gastronomickch eskch - i slovenskch - kol, kolektiv a jednotlivc. Hladk vid vznamnost tto soute ze dvou rovin. Ty kolektivy a jednotlivci, jezdc do Hradce  opakovan, si svoje umn dopilovvaj v nejpoetnj a nejostej konkurenci. A pro nov pchoz je pratickou monost si v prosted t nejvy kvality jednak zjistit, zda jimi nastoupen soutn smr smuje do msta optimlnho poadavku a zrove pevzt mnoho novho a kvalitnho, s m se prozatm mli monost seznmit prostednictvm teoretickch poznatk, i odlinho pojet na jinch soutch.

ukzky z oboru kucha naleznete na naem dalm portlu www.GastroNews.cz

- pokraovn ztra -


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku