�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


... a pece se Vtrnk to...! / 5.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 14.03.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=944

Pracovn tden pro m konil, a na vjimky, asi tak kolem 13. hodin v sobotu. Piblin ve 14. hodin jsem vyjdl, take jsem byl kolem 16. hodiny doma.

fiogf49gjkf0d

Autor v reportn srii erp z vlastnch poznatk provozovatele rodinn firmy Vtrnk, s.r.o, kter se nachz v okrajov mstsk sti ekovice v Brn.

Pracovn tden pro m konil, a na vjimky, asi tak kolem 13. hodin v sobotu. Piblin ve 14.  hodin jsem vyjdl, take jsem byl kolem 16. hodiny doma.
Zpt jsem se vracel v nedli s odjezdem z Brna v 17. hodin, protoe na rann vstvn  ve 2. hodiny jsem poteboval nco naspat a nemlo smysl doma spt do 23. hodin a o plnoci cel rozbit vyjdt.
Kdy jsem se v pedelch kapitolch zmioval o fovi a jeho nekompromisnm systmu, tak to nebylo nic proti tomu co se dlo v souvislosti s bydlenm. f vlastnil byt 2 + 1 naproti firm, co obnelo vhodu, e vzdlenost do prce inila 30 metr. Ale v tomto bytu bydlelo sedm lid nkolika rozdlnost, kter hrly - a sehrly v mm ivot - vraznou roli.
Tou prvn byl vkov rozdl. J jsem byl ze vech nejstar, ale zde nebyla nikdy v niem pot. Tou druhou byla rozdlnost profes. Ta u pinela vrazn problmy. J jsem se snail usnout kolem 20. hodiny. Zmrn uvdm snail, protoe mnohdy opil nk se vracel v noci. Ten kdo chodil pozdji do prce, mrn tomu i usnal. Nkter z peka zase naopak vstval dve ne j. Nejhor to bylo v obdob muslimskho postnho msce ramadnu, kdy lid muslimsk vry od vchodu do zpadu slunce se zdruj, jdla, pit a intimnho styku. M turet a albnt spolubydlc tento vce jak dvanctihodinov pst eili tak, e vstvali podstatn dve, vaili si kvantum jdla, kter konzumovali do vchodu slunce. ili v pokojch byl neustl ruch, kter nedovoloval souvisl spnek. Nebylo vzcnost, e jsem spal pouze 2 - 3 hodiny. Nejlep to bylo v sobotu, kdy mn krom denn ichty ekala jet cesta pes 100 km do Brna.
Tetm problmem bylo, e se v pokoji nachzeli lid rznch nrodnost a vry. Bydlel jsem s Turky, Rakuany, s Jugoslvci, Albnci a t i s jednm ernochem ze Sr Lanky. Obsazen pokoje se prbhem doby obmovalo. Nkdy mezi nmi nastala vava, kter se eila rvakou, ke slovu se dostaly i noe, take ani o krev nebyla nouze. Jednalo se ale natst vdy o povrchn zrann. J jsem v tomto smru zachovval preventivn nadhled, protoe jsem si byl dobe vdom, jak me mt etnick nsil dopady. Ale pesto jsem se v chumlu rvoucch obas nachzel tak. Ale snail jsem se aby z njak t rny nevznikla nenvist, kter by ns provzela  po cel spolen pobyt.
Jednou jsem pijel v nedli a nemohl se kvli otoenmu kli v zmku dostat do bytu. V pokoji toho dne byl pouze jeden mlad Turek.
V opakovanch postupech jsem bouchal na dvee, hzel kamnky do okna. Nic. Mobily tenkrt jet nebyly, take jsem cel budc proces opakoval dokola, ne se po plhodin objevil rozespal a hodn natvan Turek ve dvech.
Prvn moj reakc bylo, e jsem mu vynadal. Odpovd byla vhozen idle na moji hlavu a nsledn rvaka. On byl mlad, j o nco silnj. Jet doma cvin hrtky s inkami a boxerskmi rukavicemi mi pily v tchto chvlch k duhu. Bylo mn 43 rok a kondiku jsem ml stle dobrou a navc  dobe trnovanou nkolika tunami chlebovho exportu denn.
Kdy jsem asi po pti minutch pivedl duel s drobnmi odrkami v oblieji k bodovmu vtzstv,  tak protivnk, kter na tom byl podstatn h, najednou zmizel z bytu. To bylo trochu divn, ale ulehnul jsem a pokouel se usnout. M snaha nemla dlouhho trvn, protoe mn zakrtko do oblieje zasvtila policejn svtilna.
Turek ml nedaleko naeho bytu vagra, kter mu poradil aby el na pohotovost, e je zrann. Nsledoval mj transport na policejn stanici, sepsn protokolu a vzhledem k mmu obvinn mn byla pedloena varianta t vchodisek. Prvou bylo zaplacen 11 000 ilink a druhou 14 dn vzen. U monosti vzen to byla jaksi forma pestupkovho provinn. Tet varianta spovala v dnm soudnm procesu, kde by se mj osud  stal ruletovou kulikou a kam padne, tam padne. Mohu bt zprotn viny i jt si opravdov sednout na dobu mnohem vy ne je trnct dn.
Bhem mho tm ptiletho pobytu jsem si nikdy nic nekoupil. Z domu jsem si vozil v obdovch porcch mosk ryby. Takt pecen chleba, nap tomu, e jsem byl zamstnn v pekrn. Nco k sndani a vodu. Ta kdy mn dola, tak jsem pil pouze vodu z vodovodu. Mli jsme nrok na odbr dvou rohlk za den a dostvali jsem automatov eton na naerpn jedn kvy. as na jdlo bhem prce nebyl dn. Byt byl situovan na jih a ml star dvojit okenice, mezi ktermi byl prostor. Ohev jdla jsem eil tak, e jsem kolem poledne pi pjezdu do firmy vybhl do bytu, vloil ryby v alobalu mezi okenice, kter pokud bylo slunce, se trochu ohly. Tento asov svainov obd, i a nkdy skoro veei jsem jedl a po skonen zamstnn. Stravu jsem pijmal pouze dvakrt denn. Bylo to ale vynikajc. Jsem typ, kter nem problmy se trochu potrznit, kdy to povauji za pnosn. V t dob jsem mval zhruba o 8 - 10 kg mn, ne mm te a ctil jsem se v dobr fyzick a duevn kondici.
Tmto potravnm asketismem jsem chtl ct to, e zaplacen 11 000 ilink nepichzelo u m do vahy, protoe jsem tmto spartskm zpsobem drasticky etil na firmu a z spor jsem nehodlal pustit ani chlup, nato ilink! Proto jsem se rozhodnul pro vzen.
Mluvilo pro to nkolik dvod. Do mstnho vzen jsem jednak zavel peivo a dobe jsem se s tamnm personlem znal, tud bych se tam po tto strnce nemusel mt patn. Jak jsem u v pedelch statch naznail prce u Mathesa byla pracovnm gulagem a bydlen v kosmopolitn spolenosti nm obdobnm. Proto by vzen pro mne bylo v porovnn s tm vm, krsnm rekreanm odpoinkem. A protoe jsem u ml za sebou odkroucen msc komunistickho kriminlu v eskoslovensku, mohl bych se ped kamardy blsknout, jak jsem ostlen zloinec, kter proel nejednm evropskm kriminlem. Tento poet by sice byl na absolutn nejni cifern monosti, ale podstata definice tohoto tvrzen by byla pravdiv. Ml jsem navc nevybranou starou dovolenou, shodou okolnost 14 dn, take mn vechno hrlo do karet. A u jsem se opravdu do vzen i til. Jene! Uvaoval jsem o cel vci a suma sumrum mn vyla v t podob, e kdy beru vzen, tak to lze i vysvtlit, e uznvm svou vinu. Turek me simulovat, e m bolesti hlavy a j jako vink ho bude platit kdov jak dlouho, a navc mohu bt i vyhotn.
Rozhodl jsem se pro hru vabank, tj. soud! J jsem si v t dob prost vil. Krom toho jsem se dokzal dobe dvat kolem sebe a pozoroval jsem zpsob vnman rakousk veejnosti ns cizinc. Z naeho pohledu to urit nebylo takov, e by ns v Rakousku vtali s otevenou nru. To vbec ne. Ale vzhledov a mentalitou jsme s naimi jinmi sousedy k nerozeznn. Jsme stejn vry. Pokud u nich pracujeme a chovme se slun a mluvme alespo obstojn jejich e, tak ns, kdy nic jinho, alespo toleruj. U Turk je to nco jinho. Tm vm, m jsme si blzc s Rakuany, tm vm jsou oni s nimi odlin.
To byla vc jedna, kter mn u soudu mohla pipsat pomocn body, protoe i soudce je tak jen subjektivnm initelem. Druh spovala v tom, e jsem byl schopen i u soudu se obhajovat bez tlumonka v nmin, kdeto mj odprce nikoli. To u bylo velk plus pro mne. J byl o dvacet rok star ne on, a i kdy z komunistickho protektortu, tak pece jen s vtm pehledem o tom, jak ivot kr. On to byl kluk z dalek asijsk vesnice a potal jsem  s tm, e to u soudu psychicky neunese oproti mn, kter k ve uvedenm pnosnm atributm jsem u ml za sebou nkolik soudnch stn a vdl jsem, e u soud takovho typu, kde je to pi vstupu nerozhodn, si nikdo nebude dvat prci se zjiovnm skuten viny, a e pev podan dkazy dotynch, kter pedlo na svoji obhajobu. A v tomhle jsem si vil ze veho nejvce. Je pravdou, e jsem dostal do vnku schopnosti kombinace slovnch a vtnch tvar. Prosm nebrat, e se tm chlubm, ona to nen vbec dn moje zsluha, je to pouze mn dan dar. A na tento nebesk dar jsem vsadil tenkrt ve. Ten soud jsem vyhrl, ale tato vhra byla ve sv podstat Pyrrhovm vtzstvm nebo lze t ci darem danajskm.  Turek byl z prce vyhozen a jeho pbuzn a soukmenovci na mne vyhlsili trest smrti!

- pokraovn pt -


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku