�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


... a pece se Vtrnk to...! / 2.

Autor: Ji ez z vtrnku
Datum vyd�n�: 09.03.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=941

Bh asu vepsal do sv nekonen kroniky dje obdob, kdy zaaly v komunistickm bloku tt ledy a posledn mocipni sv doby zrali na dno vyprazdujc se sttn kasy.

fiogf49gjkf0d

Autor v reportn srii erp z vlastnch poznatk provozovatele rodinn firmy Vtrnk, s.r.o, kter se nachz v okrajov mstsk sti ekovice v Brn.

Bh asu vepsal do sv nekonen kroniky dje obdob, kdy zaaly v komunistickm bloku tt ledy a  posledn mocipni  sv doby  zrali na dno vyprazdujc se sttn kasy. Bylo zejm, e socialistick systm odmotv z klubka sv politick pze posledn spirly vlkna a e to dosavadnm zpsobem ji takto dl nepjde. Urit si nemyslm, e vichni soudruzi byli hloup, a e by nedokzali mnoh tvoit jinak. Ale byla zde z nadpozemsky rud Moskvy stanoven doktrna a pes tu nejel  za dnch okolnost vlak. Vechno bylo takzvan vech, vichni museli pracovat, mnoh sluby byly opt takzvan, zadarmo. Byl to systm, kter nikterak nekorespondoval s lidskou filosofi a jejho vnman svta, a jej promna do praxe nabyla takov podoby relu, e se socialismus zaal til na hubu.
V t dob se s prodlenou ekonomikou muselo urychlen zat nco dlat, nebo krachujc hospodstv bv pedchdcem pdu politickho systmu.
Posledn strana a vlda eskoslovenskch celebrit mla tu smlu v Gottwaldovskm popapeen se vce samotnho papee. Tehdej truhl z Ddic u Vykova, kter se pozdji v pamtnm noru vracel od prezidenta  pes Staromk, projevoval Moskv takov zpsob "vlezdoprdelkovn" e nechal zruit soukrom vlastnictv i poslednho bufetu a ve od t chvle nleelo pracujcmu lidu, kter na prci klel minimln tak jako samotn Moskva na nho. Schzela  motivace k prci, mnoh nrodn podniky neschopny si vydlat ani na slanou vodu a nato na sebe, byly v provozu jenom proto, aby se nemohlo ct, e v eskoslovensk socialistick republice je nkdo nezamstnan. Kln se zaal vytloukat klnem a pila osmdest lta minulho stolet. V t dob zaalo jt do tuhho.
Doktrna - nedoktrna, bylo vynucen motto t doby party kolem Huska a trougala, a zaalo se slevovat z komunistickch pedsevzet z 50. let. Ne  sttnm vkladem dotovat kdejakou zaouzenou putyku, bylo elnj j nkomu nechat a jet ho navc podojit o njakou daovou a odvodovou korunu.
Psal se potek roku 1989 a n rodinn dm na zmnnm nmstku slavil dest vro svho svpomocnho zbudovn. Sem tam nkde ji promrkvala mal soukrom bistra, i drobn dlny slueb.
M drah polovika pila s npadem podit si prodej zmrzliny. Nebyl jsem proti, ale brzdila m pedstava pjky s kterou jsem ml u bohat zkuenosti pi stavb rodinnho domu. Tenkrt se jet oficiln pouval vraz "rodinn domek", protoe domem se rozumla vila, a tu mohli tak akort vlastnit vykoisovatel na Zpad. Finann pjka, brno dnenm pohled byla smn, kdy ve 200 000,- Ks byla podmnna 1 % roku. J jsem se v mch tehdejch 26 letech, nemajce s tmto druhem transakce dn zkuenosti, naivn domnval, e bance, (pardon esk sttn spoiteln) vrtm 202 000 korun. ty svat prostoto! To jsem jet v t dob neml nejmenho tuen, e bankovnmu pennictv je zcela fuk, zdali je socialistick i kapitalistick, a e princip pjovn m jednotn metr na celm svt. Z proklamovan spltky do mch padesti rok se dky rokm lhta prothla o est let dle a tenkrt pi pohledu na spltkovou sumu, jsem si mlem musel nechat mnit fotografii na vech prkazech, jak se m z ve spltkov povinnosti prothnul obliej!
Do pjky jsem tud jt nechtl a realizaci manelkou navrhovanho prodeje zmrzliny jsem podmioval hotovou platbou, tedy, a si na to vydlme.
Toho asu jsem se ivil jako podnikov redaktor a extern redaktor pro jihomoravsk denk Rovnost v rubrice motorismus, ppadn i jinch rubrik. Navc jsem psobil jako komenttor motoristickch zvod na brnnskm Masarykov okruhu, vetn dalch akc rozlinch podob.
Jednoho dne se v kalendi objevilo historick datum 17. listopadu 1989. Rno, bvajc odlinj veera, jet nikdo nic netuil a s pchodem soumraku bylo zejm, e se dmajc djiny naeho sttu daly do pohybu.
Jt na nmst bylo prvn den tak njak "o hubu". U mne navc se zkuenost s politickm kriminlem, jeho zdi m poctily svou pzn po dobu jednoho msce, kdy jsem jako devatenctilet mladk 21. srpna 1969 demonstroval pi pleitosti  1. vro okupace SSR spojeneckmi vojsky na ele s "Velkm rudm bratrem". Tenkrt po msci vazebnho pobytu v bohunick vznici a nslednch tech soudnch stnch jsem vyfasoval navc srku z platu 10 % po dobu pl roku, a to z dvodu mho mld. Star kluci podobnho peinu li rovnou natvrdo.
Ale byla to dobr kola ivota ve kter jsem poznval, e kdy nkdo nco proklamuje slovy, e to nen v dnm ppad zruka i mrn praktick realizace. Proti stkajcm hasiskm vozm, kter v srpnovm dnu "osvovaly" demonstranty, jsem se s davem schoval do cukrrny na Nmst Svobody U Mamlas. - Pozor, ji zde se odehrl mj ivotn kontakt se zazenm toho druhu, jeho jsem ml bt na jinm mst o tvrt stolet majitelem, kdee by m to v t dob napadlo!
Desetitiscov sbor hrdel tehd dal odchod KS s politick scny, Huskovu demisi a citoslovce fuj dunla v basovm tnu jako reakce na mnoh dn na nmst. J samozejm svm barytonem harmonizoval s davem. Akort m bylo divn, e Pslunci Veejn bezpenosti v pilbch na hlav a s pendreky v ruce si klinko pili pro nkterho z demonstrant, vythli si njakou aktivn ob a za pasivity ped zsahem verbln silckho davu, jej zmydlili hlava nehlava a odthli na etnickou stanici.
To rozntilo mou mladickou temperamentn vlasteneckou dui a s vkikem, jeho citaci si jet dnes s smvem petu v tehdejm soudnm protokolu: ... a mladk vykikl: "na n na kurvy, na svin !", jsem vyrazil z krytu cukrrny s pesvdenm  m nsledujcch ik obdobn smlejcch, vlastenecky zaloench demonstrant soukmenovc, a skoil jsem prvnmu Pslunkovi VB za krk.
Bubenick koncert sluebnch obuk na vechna msta mho tla se stal prvnm semestrem m univerzity ivota, nebo jsem zjistil, e jsem v dobr vlasteneck snaze psobil jako sm vojk v poli.
V t dob se m prostednictvm takovto vyuovac metody jakou neposkytne dn kola svta, dostalo v praktick podob doivotn zapamatovatelnho poznatku, jeho obsah jsem asto slchval i etl, bez toho, e bych si z nj vzal njakho ponauen. A to, e nen vechno zlato co se tpyt!
Po jednomsnm pobytu ve vazebn vznici, jsem ml u oi otevenj a zaal jsem nahlet na svt relnj optikou. Nemohl jsem si nevimnout, jak uitel, kte se ke mn dve chovali normln, byli najednou odtait, Podivoval jsem se u soudu posudku mho tdnho uitele na mou osobu, kter se mnou udroval tm kamardsk vztah, z jeho stylizace prostednictvm, v t dob se ve mn rodc literrn due, jsem zaal poznvat, e m radji ve svm  poserstv obtuje, ne by jedinm slovem napomohl m nesnzi, kterou jsem si ovem zpsobil sm v mladickm idealistickm nerozumu. Tento mlad uitel, v t dob jet nestrank, vstoupil nsledn do komunistick partaje.
M bylo pozdji mnohokrte dopvno cti rznch perzekuc, vojnou ponaje, pi dostech o vjezd do zahrani, pi povinnm se dostavovn na Veejnou bezpenost pi kadm komunistickm vro, i vt loupei s dokazovnm svho alibi.
Ani pes varovn signly, v dobrm mnnch hk mho mld, jsem avak onoho pamtnho 17. listopadu v mch skoro 39. letech nemohl chybt. Avak v t dob mnohem moudej ne tehdej 18ti let jinoch. Bylo mn zejm, e naden lidu bude mt svho krtkodobho trvn, a e  vrok: "nejsme jako oni", bude t stejn tak dlouho jako sameek kudlanky nbon po kopulaci. To, e vechno bude pln jinak ne si  davy na nmstch, stejn tak naivnch jako jsme byli my v 69. roce, pedstavovaly, bylo pro toho, kdo ml ve svm ivot co do inn se sloitou psychikou lidskch vah a emoc, zcela nabledni.
Byla mn dna schopnost pst ve verch a po 17. listopadu jsem otiskl v naem podnikovm zpravodajskm pltku svou bsnickou du na novou dobu. Soudruh editel si v tto vbun dob ji netroufal m vyhodit a udlal to po porad se svmi spolustranky alamounsky. Z ekonomickch dvod zruil podnikovou redakci, a de facto tm vlastn zruil m a j byl nominovn na funkci nonho vrtnho podnikovho editelstv. Bval jsem zvykl v noci spt a tento obyej jsem nehodlal mnit ani na svm exilovm psobiti. Na ichtu jsem nastupoval ve 20 hodin, do plnoci jsem se dval na televizi nebo nco etl a pak se zavrtal do deky a v poloze lemo na sluebnm kavalci jsem pi nataenm budku na dobu ped pchodem prvnho zamstnance, vychutnval blaen chvle innosti nonho vrtnho.
Jak jsem se zmnil, psobil jsem t v roli komenttora motoristickch podnik na Masarykov okruhu v Brn. Znal jsem se osobn s mnohmi pednmi zvodnky svta. Zejmna vak s Rakuany, kte pro blzkost okruhu zde podali pokad velijak zvody. V t dob jsem ji mluvil docela slun nmecky a jednou jsem se pochlubil svou "profesn story". Jeden Rakuan m ekl, e pracuje v Korneuburgu nedaleko Vdn, ve firm Mathes, kter byla konglomertem pekrny, cukrrny, kavrny, a e tam by bylo jedno msto voln, a se zkusm zeptat. Zkusil jsem. A zakrtko jsem se na tm pt rok pemisoval do msta od Brna nikterak dalekho, ale v dob politickch ostnatch drt, vzdlenjho ne samotn konec svta.

... pokraovn pt ...


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku