�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


CARVING CUP SLOVAKIA 2007

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 10.01.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=915

Celottna sa vo vyrezvan z ovocia a zeleniny. Tma: "Kvetinov kompozcia" Sa sa kon v rmci vstavy DANUBIUS GASTRO v spoluprci s Incheba a.s.

fiogf49gjkf0d

Celottna sa vo vyrezvan z ovocia a zeleniny  
(v asovom limite 3 hod )

Tma:  "Kvetinov kompozcia"    
      
Sa sa kon v rmci vstavy DANUBIUS GASTRO v spoluprci s Incheba a.s.      

PROPOZCE      
      
termn: 19. Janura 2007     
miesto: Bratislava, Vstavisko Incheba, paviln A 0     
organiztor sae: Gastronomic Crew Company s.r.o.     
odborn garant: Ludk Prochzka, CZECH CARVING STUDIO  s.r.o.     
uzvierka prihlok: do 15.janura 2007     
prihlky posielajte: Potou na adresu:      
Gastronomic Crew Company s.r.o.    
Kozia 28,
811 03 Bratislava    
alebo kurzy@gastronomic.sk    
02/54435403    

S prihlkou je nutn zasla aspo kpiu dokladu o zaplaten registranho poplatku. Nsledne Vm bude potvrden as na sai

* tde  pred saou Vm bud zaslan posledn intrukcie
   tkajce sa samotnej organizcie pri sai (vstup,)     

Informcie: Michala Holbkov     
tel. 0915 748 414     
e-mail:michala.holubkova@gastronomic.sk 
registran poplatok: 300,- Sk     
nutn uhradi na et . 2626810944/1100 Tatrabanka  variabiln symbol slo mobilu alebo rodn slo     

asov schma sae
      

registrcia 9,30 - 11,00 hod  
prprava u sanho stolku  11,00 - 11,30 hod  
tart  11,30 hod  
ukonenie sae prvej skupiny 14,30 hod  
hodnotenie komisrov   14,30-15,30 hod  
zstupca komisie zodpovie dotazy i nedostatky k vaej sanej prci 15,30-16,15 hod  
vyhlsenie vsledkov a predvanie cien  17,00 hod  
        
Upratanie expontu pred ukonenm vyhlsenia me by potrestan odobranm hodnotenia     

Limit saiacich

* max. 20 saiacich       
* pokia bude limit saiacich naplen skr, organiztor si
   vyhradzuje prvo zrealizova uzvierku prihlok pred
   termnom       
 
Organiztor zabespeuje

* stl, stoliku a odpadkov k astnci si zabespeuj: 
* suroviny, nstroje, krjaciu dosku, popr. misky a utierky 
* prp. dekorciu na hotov vrobok (nehodnot sa)       

Podmienky sae

* sae sa me zastnit ktorkovek oban SR   
* sae sa mu zastni aj zahranin kolegovia  
* pokia saiaci nebude ma v dobe konania 15 rokov, je
   nutn ma so sebou potvrdenie rodiov, shlasiacich s
   asou       

Pravidl sae

* v asovom limite 3 hod je lohou saiacich vyreza
   kvetinov kompozciu a naaranova ju na misu, tanier,
   podnos,....       
* kompozcia kvetov me by doplen o vyrezan kme,
   misu,vzu ( vetko zo  zeleniny alebo ovoca) volba zle na
   saiacom a mus vetko stihn v danom as. Limite  
* niesu povolen motorov pomcky     
* pri tarte nesmie by zelenina alebo ovocie dopredu
   pripraven (olpan)       
* sa tartuje a ukonuje komisr     
* kad saiaci mus ma na stole slo, ktor obdr pri
   prezentcii pred saou       
* kad astnk tartuje na vlastn nebezpeenstvo 
   doporuenia ast.: 
* je mon pouva pratk, prpadne drtiky na prichytenie
   kvetov (vzy), ale nemaly by by vidie    
* nedoporuuje sa prlin vyuvanie lepidla na tvorbu kvetov       

Bodov hodnotenie

1. Pracovn prevedenie 1-10 bodovistota prevedenia,
    pravidelnos, ostros a sila rezu....     
2. Stupe obtianosti 1-10 bodov mnostvo pouitch
    motvov, druhou kvetov, vyuitie noov a dltok, plastinos
    kvetov, popr. celku      
3. Originalita 1-10 bodov veda asto pouvanch kvetinovch
    motvov vyuitie novho npadu     
4. Umeleck spracovanie  1-10 bodov    
    celkov dojem z kompletnho vrobku, spojenie motvov do
    celku      

Rozhodcovia: predseda hodnotiacej komise bude  p.Ludk Prochzka       
        
Ceny:
24-27,9 bodov astncky diplom 
28-31.9 bodov bronzov medaila      
32-35,9 bodov stieborn medaila      
36-40 bodov zlat medaila     

* traja najspeej saiaci obdria hodnotn ceny  
* kad astnk obdr astncky list       
Prihlka na sa " SLOVAKIA CARVING CUP "  

Meno        
Priezvisko        
kola alebo zamestnvate      
Adresa koly alebo zamestnvatea    

KONTAKTN DAJE       

Adresa      
PS       
tel. domov    
tel. prce       
tel.mobil       
fax       
e-mail      
      
dtum: ....................................................     

TMTO POTVRDZUJEM SVOJU AS A SHLASM S PODMIENKAMI UVEDENMI V PROPOZCICH


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku