�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Budou et hotelii a restaurati zaazeni do knihy ohroench druh ?

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 01.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=91

Zkon o ivnostenskm podnikn v 2. definuje ivnost, jako soustavnou innost provozovanou samostatn, vlastnm jmnem, na vlastn odpovdnost, za elem dosaen zisku a za podmnek stanovench zkonem.

fiogf49gjkf0d
Zkon o ivnostenskm podnikn v 2. definuje ivnost, jako soustavnou innost provozovanou samostatn, vlastnm jmnem, na vlastn odpovdnost, za elem dosaen zisku a za podmnek stanovench zkonem. Definice zcela jasn a srozumiteln. Praxe vak siln pokulhv, mnohdy se dokonce zd, e se pouze plaz. Alespo z pohledu hotelir a restauratr, tedy tch, kte jsou pln zprivatizovni, jsou dnes a denn pod kontrolou veejnosti a pln na n zvisl. Prakticky jako prvn v na zemi si vyzkoueli v praxi, e vyrobit lze tm cokoliv, ale prodat je problm, kter t marketingov specialisty vude. Dost problm samo o sob, ale pibudou-li kroky mnohdy nepochopiteln, je to i pro otrl vce ne dost.

O uplatovn DPH, kdy potraviny jsou danny 5-ti % a hotov vrobky konzumovan v restauracch a hotelech 22 %, bylo napsno mnoh. A zde vstupuje do hry dal faktor a tm je hranice povinnho pltce DPH. Prvek, kter je v konkurennm prosted dost diskriminujc, nebo vyjma velkch mst jeden nebo dva podniky ve mst jsou pltci a ostatn za pouit rznch "technik" ne. Tou "technikou" je nap. evidenn rozdlen restaurac na vrobu - tedy kuchyni - a expedici - tedy vlastn restauraci. Nhle mme v podniku s cca 8-mi sten zastupitelnmi zamstnanci podniky dva a vlastn rozdlen je takov, e se tomu lze jen pousmt. Nestlo by za vahu vzt na pomoc obyejn selsk rozum, snit u vroby jdel hranici na 5 % (danit opravdu pidanou hodnotou a ne o 17 % vc) a snit naopak hranici pltcovstv DPH. Evidence vroby jdel je mnohem prhlednj, ne rzn administrativn dlen provoz a tm obchzen zkona.

O sprvnosti nebo nesprvnosti zkona meme polemizovat, ale musme jej ctt. Co si vak m restauratr pomyslet o skutenosti, e je skupina podnikatel, kter m sv podnikn zaloeno pedevm na vakuu v eskch prvnch pravch. Tou skupinou jsou distributoi stravenek.
Stravenky byly dve aplikovateln poze v sti restaurac a bufet poskytujcch hlavn jdla. Zkon o dani z pjmu jednoznan stanov podmnky, za kterch si me zamstnavatel uplatnit 55 % nklad z ceny jednoho hlavnho jdla v prbhu jedn smny do nklad. Do nklad nelze zahrnout nap. nkup potravin pro lesn dlnky, kte si pipravuj jdlo v lesn maringotce na vlastnm plynovm sporku. Jasn a logick. Vce se o uveden problematice nikdo nezmiuje. Jak je vak praxe poslednch let. Stravenky jsou prodny zamstnancm (55 % hodnoty jde daovmu subjektu do daov uznatelnch nklad - vdy zajiuje stravovn zamstnanc jinm subjektem) a tito si pot za stravenky nakoup v sti market v lepm ppad potraviny, v horm alkohol a cigarety (ale to nkdy udlal i v rmci zvodnho stravovn) a ve zcela nejhorm ppad elektroniku, obleen atp., nebo mnoh nae markety nabzej ve "od rohlku po lokomotivu". Mon dobr mysl se zcela minul inkem. Ubv zamstnavatel, kte se zabvaj stravovnm svch zamstnanc. Miz profity restauracm a rychlm oberstvenm, ale miz i st financ rozpotu, nebo jak ve uvedeno, je nyn DPH pi vrob jdel 22 %. Navc se sniuje i daov zklad zamstnavatele za vdaj, kter je v rozporu se zkonem o dani z pjmu hovocm o vazb na hlavn jdlo. A sv by zde jist mohli ci odbornci na zdravou vivu.

Valn vtina provozovatel hotel a restaurac denn tvrd pracuje, potk se s stenm nedostatkem financ konzument, konkurenc, nepoctivost nkterch zamstnanc chrnnch zkonkem prce i stenou okoukanost na zem. S tm vm se mus vyrovnat. Co vak nem monost ovlivnit, jsou nepn zkony. Vytv se prostor pro zvhodovn uritch skupin podnikatel ped ostatnmi, ale i prostor pro spekulativn vklady zkona.

Cestovn ruch je prmyslem veskrze dleitm. Prmyslem, s nm pichz do styku kad z host na zem. Ale je nezanedbateln i pro nae obany. Zatm pinel mnoho financ do sttn pokladny. Pi "dslednosti" s jakou vak rzn orgny doposud jednali se zstupci profesnch sdruen, se me stt, e postupn restaurace a hotely s tradin eskou kuchyn budou nahrazeny vrobnami hamburger a hranolk, pivnicemi toc nejlevnj pivo, nkolika ptihvzdikovmi giganty ve velkch mstech a mohutnmi etzci supermarket v nich budeme veker zbo platit daov zvhodnnmi stravenkami. To ve k nemal radosti mal skupiny distributor stravenek. Klasick rstaurace budou v minimlnm mnostv pevat do doby, ne vstupem do evropsk unie zanou platit psn normy pro vybaven provozoven vyadujc finann investice. Ale na ty nebude a pak zbv ji pouze onen zpis do knihy ohroench druh.

Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku