�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


KVA fenomn, kter vldne svtu!

Autor:
Datum vyd�n�: 10.11.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=900

Zkaznci po celm svt se zamilovali do tzv. Coffee shop, kavrenskch gigant nabzejcch obrovsk mnostv nejrznjch chut a pchut kvy.

fiogf49gjkf0d

Zkaznci po celm svt se zamilovali do tzv. Coffee shop, kavrenskch gigant nabzejcch obrovsk mnostv nejrznjch chut a pchut kvy. Tajemstv, kter se skrvaj za kvovmi douky, odkryla agentura Synovate ve svm poslednm vzkumu.

Ten uskutenil Synovate mezi 5.806 respondenty v Americe, Velk Britnii, Francii, Brazlii, Hong Kongu, Singapuru, Srbsku, Maroku a Austrlii. Celkem 76 procent respondent souhlasilo, e velk nadnrodn kavrensk etzce jsou dobr, protoe roziuj monosti vbru svm zkaznkm, co do nabdky pchut.

Souhlaste, e velk nadnrodn kavrensk etzce jsou dobr, protoe roziuj monost vbru pro sv zkaznky.

Nicmn je zejm, e se zkaznci vydvaj cestou kompromisu mezi potenm a zsadou, spolu s 28 procenty lid, kte tak souhlas, e velk nadnrodn etzce negativn ovlivuj mstn nrodn kulturu.

David versus Goli
Na zklad vzkumu Synovate, celch 74 procent Maroan souhlas, e kva z velkch mezinrodnch etzc je lep kvality ne kva z malch, nezvislch obchod. Maroko nsleduje Hong Kong s 50 procenty, a kousek za nm Brazlie. Pekvapiv Australan a Amerian skoro nesouhlas a to se skre 11 procent a 14 procent, co napovd, e tyto nrody vce podporuj mal obchdky.

Co se te negativnho vlivu na mstn kulturu, opt nejvce souhlas obyvatel Maroka. Tento paradox naznauje ptomnost morlnho konfliktu pi vbru kvy. Obyvatel Hong Kongu a Srbska se touto otzkou zaobraj pouze v 11 a 20 procentech. 

Asijsk pohled na vc komentuje generln editel Synovate v Hong Kongu, Jill Telford. Asiat nemaj tyto skoro automatick negativn postoje k velkm obchodm, kter se objevuj u zpadnch kultur. Asijsk kultura vce akceptuje a toleruje velk spolenosti. Mon prv toto poznn k vc o zpad ne o Asii.

Mezitm, generln editelka Synovate v Srbsku, Milica Vulicevic, vysvtluje, e takov nzory stle jet do Srbska nepily.

Srbsko trplo pod tolika konflikty, e lidi nemaj as ani nladu pemlet o ivotnm prosted a udritelnm rozvoji krom intelektulnch spolk ijcch v mstskch centrech. Koncept velkch nadnrodnch kavrenskch etzc negativn ovlivujcch mstn kulturu nen zrovna to, co lid tou, poslouchaj nebo o em se spolu bav.

Je libo latte nebo radji pekapvanou kvu?

Jak typ kvy, je tedy mezi nvtvnky kavren nejoblbenj? Pestoe se chut rzn zemi od zem, vtina stle thne k jednoduchosti. Skoro polovina Amerian se rozhodne pro pekapvanou kvu, spolu se dvma z pti Brazilc a Francouz a skoro tetinou Brit a Singapurc.

Cappuccino kraluje Austrlii (45 procent) zatmco obyvatel Maroka miluj latte (38 procent). Nen pekvapenm, e espreso je relativn populrn ve Francii, zatmco mocha se ujalo v Singapuru a  v Hong Kongu.  


Starbucks vede

Na otzku, kter z coffee shop nebo kavren se Vm vybav jako prvn, kdy se ekne kvalitn kva pipraven k okamit konzumaci ready-to-drink, odpov vtina respondent z Hong Kongu a z USA Starbucks. Vudyptomn kavrensk gigant zmnili tak Britov a Singapurci.

Naproti tomu ve Francii si jako prvn vybav nespecifikovan bary, restaurace a kavrniky. Pouze dv procenta Francouz uvedla Starbucks. Nejlep vsledek v Austrlii zskala kavrna Gloria Jean s 32 procenty. Dva z pti obyvatel Srbska uvedli Nescafe.

Tento vsledek vysvtluje generln editelka Synovate v Srbsku Milica Vulicevic. Kva v tchto etzcch je pro Srby velmi drah. Zem ekonomicky strd a pokud si vezmete, e prmrn Srb vypije denn 5-10 lk kvy, nen se emu divit, e radji shnou po instantn kv.

Probudit se vn kvy

78 procent Srb a dv tetiny Francouz a Amerian si nedok pedstavit zatek dne bez lku rann kvy.

Hlavn vkonn editel pro Synovate Severn Ameriku, Bob Skolnick, dodv: Akoliv se informace o prospnosti kvy na zdrav rzn, vsledky rozshlho klinickho testovn, provedenho v minulch letech, prokzaly, e rostouc konzumace kvy me bt zdrav prospn. Pi tchto pokusech se prokzalo, e zven spoteba kvy m za nsledek men vskyt Parkinsonovy choroby stejn jako cukrovky. Studie ukazuj, e m vc lovk vypije, tm ni je potenciln riziko. Dky tto publicit je pro prmrnho Ameriana kad lek kvy navc vce lkav.

Zd se, e Anglian (63 %), Australan (70 %) a zvlt Maroan (90 %) pij kvu cel den.

Asijsk stty, na druhou stranu, kofeinu tolik neholduj. Pouze 21 procent obyvatel Hong Kongu a 44 procent obyvatel Singapuru je zvyklch na rann lek lahodnho moku a mn ne 12 a 31 procent piznv, e pije kvu v prbhu dne.

Jill Telford ze Synovate Hong Kong to pipisuje siln tradici pit aje a zdravmu ivotnmu stylu. Kva stle jet nenahradila tradin aj s mlkem jako npoj patc k sndani. Mnoho lid pije kvu odpoledne, co jim pomh vydret aktivn a do veera. Asiat si navc spotebu kofeinu peliv hldaj. Jsou si toti vdomi monch nsledk.

Nejen npoj, ale tak zitek

Kvov kultura, kter se objevuje v populrnch americkch sitcomech, opravdu ov.

Nen tedy pekvapenm, e celkov 78 procent dotazovanch upednostuje nkup kvy v obchod, kter oplv pjemnou atmosfrou vybzejc k nvtv. tyi ptiny Srb, dv tetiny Maroan a skoro dv tetiny Francouz udvaj jako hlavn dvod k nvtv obchodu s kvou nebo kavrny setkn s pteli, nikoliv lek kvy jako takov.

Paradoxn jsou to Amerian, kdo v tomto ohledu zaostvaj s pouhmi 14 procenty za prmrem incm 44 procent ve vech zkoumanch zemch.

Kuriozity

► Vichni vme, e Francouzi miluj sv espreso, ale i jeden z pti Brazilc povauje espreso  za svou oblbenou kvu.

► Ledov kva je nejvce oblben v Hong Kongu, Spojench sttech americkch a Singapuru, za svj npoj ji tam povauje 7 procent respondent, co je dvojnsobek prmru ve vech ostatnch zem.

► Kva bez kofeinu, a mn oblben, byla vybrna hlavn Ameriany a Angliany.

► Na otzku, kter obchod s kvou nebo kavrna Vs napadne jako prvn, zmiovali Francouzi po hlavnch kavrnch/restauracch espreso znaek Lavazza (8%) a Segafredo (7%), co tak poukazuje na vznamnost espresa na francouzskm trhu

O spolenosti Synovate
Agentura Synovate, len Aegis Group, plc., nle mezi Top 10 svtovch spolenost zabvajcch se vzkumem trhu a poskytuje svm zkaznkm, mezi kter pat pedn svtov znaky v mnoha oblastech podnikn, detailn informace o situaci a trendech na trhu. V esk republice psob agentura od roku 1991, pod nzvem Synovate pak od roku 2003.
Synovate zamstnv pes 5,000 vysoce kvalifikovanch lid v 108 mstech v 51 zemch svta.


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku