�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mslov listov tsto a jeho vynlezce

Autor: Bohumil Hlavsa
Datum vyd�n�: 26.02.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=90

Mslov listov tsto vzniklo vlastn nhodou. Vynalezl jej cukr Glaudo Gele v r. 1600 v Chateau de Chamague ve Francii, kter pochzel z chud rodiny.

fiogf49gjkf0d
Mslov listov tsto vzniklo vlastn nhodou. Vynalezl jej cukr Glaudo Gele v r. 1600 v Chateau de Chamague ve Francii, kter pochzel z chud rodiny. Tenkrt pracoval jako tovary v jeho rodnm mst u jistho cukre a pekae. Jednoho dne zpracovval Gele chlebov tsto, ovem po francouzskm zpsobu z penin mouky pro domc spotebu.
Protoe jeho zamstnavatel byl nemocen, umnil si, e pro nho zhotov zvlt dobr chlb.
Vzal asi 20 dkg chlebovho tsta, udlal z nho kouli, kterou potom rozvlel a zabalil do nho kus prodlanho msla.
Tsto takto zhotoven pevlel a nkolikrt za sebou sloil a potom jej nechal upci. Pi oteven pece byl velice pekvapen, kdy se upekla velik koule, kterou nemohl ani vyndat. Pi pozdjch zkoukch, kdy pekl chlb bez kvasnic,
vdy obdrel lehouk a kehk peivo, ani se doptral prav piny jeho vzniku.

Tento ikovn mladk ml zlibu vedle svho oboru t v malstv.
Kdy jeho zamstnavatel po ase zemel, vnoval se Gele opt malstv, ve kterm i pes urit spchy nenalezl po em touil. Proto po ase pijal msto u jednoho cukre, jemu dopomohl svm vynlezem k proslulosti jeho firmy. Zde pracoval mlad cukrsk pomocnk jmnem Luigi Mosca, jeho star bratr ml ve Florencii cukrstv. Gele mu vypravoval o svm vynlezu, kter mu tak pedvedl. Luigi vyrozumnl svho starho bratra o tto novince a ten pemluvil Geleho, aby el k nmu pracovat do Florencie. Tam Gele v prbhu 18 msc svj objev zdokonalil. Firma cukre Moscy v v dsledku vynlezu se tak rozila, e ani ti nov vznikl fililky nestaily pokrt poptvku.

V cel Itlii povaovali za vynlezce mslovho tsta cukre Mosca, a Gele tajemstv vroby uchoval pro sebe a pracoval ve zvl᚝ oddlenm sklep beze svdk. To velice trpilo jeho patrona, kter by se velice rd tajemstv vroby zmocnil. Zadil to tedy tak, e jednoho dne poslal tovarye Gele na jakousi cestu a v dob jeho neptomnosti zbudoval ve sklep tajnou komoru, odkud potom pihlel, kterak Gele s tstem manipuluje. Kdy ve nleit vypozoroval, umnil si, e vynlezce odstran a zmocn se jeho vynlezu. Uritou intrikou se skuten podailo, e byl Gele jednoho dne zaten a uvznn. Ve vzen onemocnl a byl by snad i zemel, kdyby se mu nenaskytla pleitost k tku. Odeel do ma a nedbaje svho vynlezu, vnoval se sv star zlib malstv a jako 82-let mal zde skonil svou ivotn drhu. Vynlez takto opanoval cukr Mosca a byl jet dlouho jeho tajemstvm, ne receptura vstoupila ve veobecnou znmost.

Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku