�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Opravdu nemme potebu se dle vzdlvat?

Autor: Flgl Jan
Datum vyd�n�: 29.06.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=854

Okolnosti posledn doby m donutili reagovat na velk nezjem o dal vzdlvn v naich gastronomickch oborech, co je ven kolegov alarmujc! Ale ve popodku.

fiogf49gjkf0d

Krsn den vem pznivcm gastronomie.

Okolnosti posledn doby m donutili reagovat na velk nezjem o dal vzdlvn v naich gastronomickch oborech, co je ven kolegov alarmujc! Ale ve popodku.

Chpu, e vtina teenager m ve vku estncti let pln jin starosti, ne eit svou budoucnost a to, jak obor si zvolit. Je dobr se zamyslet, jestli tu profesi, kterou si zvolm, chci jednou dlat, protoe nevidm moc velk smysl v tom, nco ti roky studovat, zskat vun list a pesto vdt, e ve svm oboru stejn pracovat nebudu a pjdu si radji nap. sednout za jednu z kas gigantickch hyper a supermarket. Ano vm i to, e nae koly a uilit kad rok chrl mnostv absolvent gastronomickch obor a vichni nenaleznou uplatnn ve svch oborech. Tak se odlite - pojte se dle vzdlvat, pracujte na sob a zvyte anci dlat to, co chcete. S pstupem typu - ... j jsem se vyuil a vy se te posate na hd ( slun eeno ) ... - se moc daleko nedostanete. V mnoha provozech jsou nejen star ale hlavn o mnoho zkuenj kolegov, kte sv vdomosti zskali nejen prax, ale i dalm vzdlvnm. A i pedstavy o zvratnch platech se naim novkm tak zhy rozplynou. Nemluv o tom, e teprve v provozech zjiuj, e nemaj mnohdy ani potebn zklady.


N obor let ohromnou rychlost dopedu a nae zkostnatl kolstv nesth reagovat na zmny trend ve svt, ani nemluv o nedostatku odborn literatury na trhu. Ale na co odbornou literaturu, kdy nen zjem o dal vzdlvn? Je to zkrtka jako zaarovan kruh.Teba nedvno jsem na internetu nael skvlou knihu surovin od A - Z, ale bohuel je cel v anglitin. A jeliko jsem na uiliti podcenil vznam znalosti cizho jazyku, konkrtn anglitiny, mm smlu. Ven, Vy co jste jet na uilitch, neudlejte tu samou chybu a nepodceujte znalost cizho jazyka, protoe a budete tyto znalosti dohnt pi prci, jako j vte, nen to moc jednoduch.
Studenti gastronomickch obor, zapomete na to, e vyuenm i maturitou ve kon. Ne, naopak v tuto chvli teprve postupujete na startovn psku a zante celoivotn maratn poznn a vzdlvn, protoe gastronomie se ve svt rozvj ohromnou rychlost a jeliko nae obory byly po dlouh roky tlumeny a zadupvny, mme ji v tuto chvli opravdu co dohnt. Mimochodem, nae cukraina byla kdysi vyhlen a poslouila jako zklad cukrain francouzsk. A tak pevn vm, kdy za to opravdu zabereme, zvldneme to. Ne nadarmo se k zlat esk ruiky .
A proto zde nastupuje dal fze - nikdy nekonc sebevzdlvn. Za odbornmi kurzy a semini ji nemusme dojdt do zahrani a v na republice mme mnoho gastronomickch odbornk, kte jsou pipraveni pedvat sv znalosti dle. Nm se tak stv dal sebevzdlvn mnohem dostupnj, ne tomu bylo v minulch letech. Te je ada na ns, obtovat svj as a mt chu se uit novm vcem a trendm.  Co se te penz za tyto semine a kurzy? Myslte, e jsou a tak drah? Domnvte se, e naim lektorm dal v zahrani nkdo nco zadarmo? O tom pochybuji. Nen to snad jen vmluva, pro se nezastnit? Vdy si zkuste sami spotat, na kolik Vs takovto kurzy vyjdou v zahrani? Rd bych citoval pana Ing. Sadlka - manaera projektu - Kulinsk akademie - Ostatn je normln, e ve vysplch civilizacch si jej lenov za sluby plat. Pouze ve spolenostech primitivnch, nebo ijcch navzjem na kor jeden druhho, nebo na kor budoucnosti /zadluen se/, maj lenov pocit, e za sluby nic neplat.
Ano to jsme my ei, pokud se nkde objev npis i nlepka zdarma, meme se o toto zbo i slubu servat, ale jakmile mme za slubu zaplatit, objev se nezjem, nezjem a nezjem. Pitom investice do vlastn osoby je ta nejlpe zhodnotiteln, ale na toto asi mus kad pijt sm.
A jak k pan Mirka Slavkov, jedin vchodoevropanka s titulem profesor umleck cukrainy - Professeur En Sucre DArt - z prestin francouzsk cukrsk koly a majitelka prvnho studia umleck cukrainy v R, esk cukrsk jednika ...., jen dalm sebevzdlvnm se dostala na vrchol cukrskho umn. Neusn vak na vavnech a ve svm vzdlvn neustle pokrauje a ze svta nm voz nov trendy a u ns o novch surovinch!

 

Z vlastn zkuenosti mohu potvrdit. Absolvoval jsem ji dva kurzy ve Studiu En Sucre DArt, samozejm na dal se chystm a opravdu to bylo velmi pnosn. Na zkladnm kurzu umleck cukrainy jsem se nauil pracovat s plastickm cukrem, pipravit a pracovat s plastickou okoldou ... Na kurzu modelovn z karamelu to byla prce s karamelem, je sice potebuje uritou praxi, ale kadopdn se mete vsadit, e to pozdvihne presti vaich dort. Nehled na to, e si z kurz pivte mnoho cennch profesnch rad.
V souasn dob se ve Studiu ... podaj i jednodenn semine rozlinch tmat, je maj za kol nejen doplnit nae znalosti, ale i je posunout zase o kousek dle. Tak se pojme vzdlvat!

Pojme ukzat vem tm rejpalm, co tvrd, e na obory cukr nebo kucha chod jen hloup! Dokame se za sv emesla postavit a vythnme je zpt na vslun, tak kam pat a kdysi i byly! Urit Vm v tomto snaen pomohou i Vai vedouc a nadzen, protoe tch se toto tak tk. Vzkaz pro vae nadzen! Nehledejte a neposuzujte kurzy podle ceny, tedy lpe eeno nehledejte vdy ty nejlevnj, hledejte kvalitu a informujte se na lektory! Investujte do svch podzench a poslejte je na odborn kurzy a semine, protoe tyto investice se vm vrt. Neekejte a vae konkurence proraz s nm novm a pethne Vm zkaznky, bute rychlej!

Peji mnoho spch na cest za dalm sebevzdlvnm, V Johny.

Samozejm si jako vdy rd petu i Vae dal podnty a nzory, take pite!
Vzkate naim lektorm, co Vm na seminch chyb, co zlepit ... ?!


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku