�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrem proti rakovin

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 17.04.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=85

Pod nzvem" Cukr zastavuje metastze", zveejnil kolnsk Standanzeiger zprvu budc rozruch. Dva universitn profesoi z Kolna nad Rnem v Nmecku, imunobiolog Gerhard Uhlenbruck a mikrobiolog Gerhard Pulver,

fiogf49gjkf0d
Pod nzvem" Cukr zastavuje metastze", zveejnil kolnsk Standanzeiger zprvu budc rozruch. Dva universitn profesoi z Kolna nad Rnem v Nmecku, imunobiolog Gerhard Uhlenbruck a mikrobiolog Gerhard Pulverer, pedvedli ped zahraninmi experty na kolnsk universit svj objev, kter by mohl posunout boj proti rakovin o krok kupedu.

S pomoc jednoduchho cukrovho roztoku /D-galaktosy/ je rakovinovm bukm brnno usazovat se na jtrech.
Podle slov profesora Uhlenbrucka, tm e se buky nemohou natrvalo na jtrech usadit, nemaj anci napadat jin tlesn orgn. Oba vdci jsou pesvdeni o tom, e cukrov terapie pejde zakrtko do klinick praxe.
Zpsob a uskutenn rozpoutn galaktzy je u Spolkovho adu zdrav schvlen a nael se i vrobce .

To, e cukr m schopnost brnit tvoen metastze, zjistil ji ped 15 lety imunobiolog Uhlenbruck. Jeho teorie podpoen dlouholetm vzkumem, vyvolala tenkrt v odbornch kruzch velkou polemiku.
Potvrdilo se, e podvn specilnho cukrovho roztoku m skuten uvdn inek.
Psoben spov v cukern blokaci Lektinu /molekuly vc na sebe cukr/ a tak i k uzaven prostoru pro vskyt metastze ndorovch bunk.

Profesor Pulverer se svm tmem potvrdil Uhlenbruckv vdeck vsledek pi pokusu na zvatech. V rmci t studi byli roku 1992 na chirulgick Universitn klinice v Koln nad Rnem a v nemocnici ve Varav leni pacienti s onemocnnm aludku nebo karcinomem steva. Oproti pacientm se stejnm nlezem,zstali ti, co byli leni cukrovou terapi v naprost vtin prosti metastzovho bujen.

Oba vdci uvdj, e se jedn o o naprosto nekodnou lbu, kter nem
dn vedlej inky a vyjaduj pesvden, e tato cukrov terapie by m
la znamenat prlom v boji proti rakovin.

Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku