�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


KRLOVNA PERNKU - 6. ronk

Autor: Pavel Jano
Datum vyd�n�: 20.05.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=848

V mst proslul pernksk tradice v Pardubicch, na mstnm vodnm zmku se konaj ji od roku 2001 Slavnosti pernku, kter vrchol volbou KRLOVNY PERNKU.

fiogf49gjkf0d

O tento lahdkov a dekoratovn artikl bv v mst samm pokad velk zjem, zejmna kdy se jedn o jeho umleckou inovaci dosaen prostednictvm vstavn - soutnch expont.
Mimo kadoron atrakce pro dti, jako sedn na lopatu u chaloupky
pan Jeibaby a divadeln pohdky o pernkov chaloupce, pibylo jet divadeln pedstaven pro dti a dospl Chvaletickho divadla   a Loutksk soubor Chrudim.
Nechybly ani tanen kreace profesionlnch tanenk a ermsk
souboje skupiny historickch erm.
Oberstven bylo letos vce a stnk pernk od loska tak pibylo a opravdu se  bylo na co dvat.

Na sout o Krlovnu pernku, kter byla letos na tma NEJKRSNJ
PERNKOV PODKOVA
, pijelo 9 soutcch z cel republiky. Protoe se vak jeden  vrobek  pepravou pokodil, do soute   nastoupilo 8 expont.
Soutn pernky byly letos velmi rozdln technologi vroby a tud i vslednm vzhledem.
Jen vrobky poadov slo 1,2 a 8 byly klasick pernky zdoben blkovou  polevou a drely se  tradinho pernkovho vzhledu.

Podkova .2 byla jemn a ist zdoben, doplnn tylstkem
nahoe a jemnou krajkou po obvodu.

U sla 3 bylo pouito vytlaovn  formiky do pernku a jednoduch dozdoben   blkovou polevou.

slo 4 byl vcemn dtsk motiv - zelen zdoben podkova a na n
postaven jednodue zdoben konci.slo 5 byl na prvn pohled velmi rozshl, pracn a lenit vrobek s
povrchem pevn z marcipnky, dortovho vzhledu,   kter na prvn pohled zaujal, ale z odbornho hlediska mu chybla kvalita   zdoben a ruiv psobily tak   pravdpodobn fotky nebo pohlednice a okoldov  bonbony zabalen v pozltku, kter nekorespondovaly s pernkovm vrobkem jako takovm.

6. vrobek byla pkn hlava kon potaen marcipnkou a men podkova
jednodue ozdoben.

Vrobek .7 byl nezdoben vytlaovan pernk do jist pkn asi devn
formy.

A nakonec 8. pernk byla zdoben podkova s malmi podkovikami po obvodu.Nebyla to velk, ale zajmav pehldka technologie peen i zdoben pernku.

Pernkov podkova . 1, kter se nejvce lbila vce ne pti stm
nvtvnkm pardubickho zmku , pedila vechny ostatn jak kvalitnm vzhledem a povrchem pernku, tak nmtem, istotou  zdoben a proveden vbec.Vtzkou a tedy i KRLOVNOU PERNKU byla tedy primtorem Pardubic korunovna pan Zdeka JANKOV  z pardubick pernksk firmy pana Pavla  Janoe.
Je to ji v poad pt Krlovna pernku kter vzela z  "pernksk
koly" tto firmy.

Bohuel ani v letonm roce nedolo k pedvn symbolickch glejt ani   soutcm, ani krlovn pernku.
Tak ocenn krlovny nebylo pli vrazn. Odchzela jen s vkusn ozdobenou pernkovou krlovskou korunkou.
Mon by si zaslouila jak krlovna, tak vechny soutc, teba jen drobn   drek za mnohdy velk sil   a as, kter pprav a souti o titul Krlovny pernku vnuj.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku