�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


ANNA BATOV - dva absolutn trefy

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 28.01.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=844

Rozbt bank, je pn vech holdujcch ruletov he v kdekterm kasinu na svt. Je to vjimen zleitost, pi n onen astlivec bere absolutn ve a hrac prostor se pothne nsledn suknem, m je pro dal provoz uzaven.

fiogf49gjkf0d

bydlit Praha - Smchov
cukrka  francouzsk a plzesk restaurace Obecn dm, Praha

Rozbt bank, je pn vech holdujcch ruletov he v kdekterm kasinu na svt. Je to vjimen zleitost, pi n onen astlivec bere absolutn ve a hrac prostor se pothne nsledn suknem, m je pro dal provoz uzaven. Rozbt bank je prost terno. Mon ne moc dalece vzdlen ternu hradeck gastrosoute v kategorii cukr po vyhlen vsledk absolutn kategorie. Primt cukrskho ampiona obdrela tyiadvacelitet Anna Batov, cukrka  z restaurace Obecn dm v Praze. 

Na tom by nebylo zase a tak nic pozoruhodnho, jako ta skutenost, e tato reprezentantka sladkho emesla se poprv v ivot  vbec njak soute zastnila, ba dokonce Hradec byl jej prvn sout, kterou kdy v ivot  dokonce vidla. Inu zzraky se dj, podotkl by nezaujat ten, ale sama skutenost m mnohem prozaitj podobu, v n u prask cukrky sotva odrostl tovaryskm ltm, mlo ve opravdu plynul vzestup, kter ji nejkrat monou cestou vynesl  a do vin nejvt a nejprestinj soute v esku.

Anna mla s vtvarnm umnm vcemn okrajov kontakt v podob nklonosti ke skickov malb, kdy um jejho malskho pohledu  pibruoval koln krouek vtvarn vchovy. Nejen avak pouze ten, ale spe pedevm, jej nklonnost ke krsm kolem sebe a zejm k pvabu prody na prvnm mst. Ale to jsme ji u konce provazu umleckho Aninna citu, kdy i tento mv svj potek. A ten je v ppad dvina rodokmenu lehce vystopovateln a nalzme jej u jejho otce, jen ve chvlch volna mnohokrte brval, a t i bere, do ruky malsk nin a cl pohledu se stval prostednictvm jeho vtvarn pae trvalm vtvarnm dokumentem.
A mon i dal faktor Aninna vztahu k prod, ve kter trvila nejednu chvli volna, se zapil o to, e se j do podvdom  vrvala jej malebnost, a nazname-li, e tuto scenrii vytvelo po eky Lunice ve Vesel nad stejnojmennou ekou v  jinch echch,  je vem kte tmto malebnm koutem na vlasti proli jasn, e to byl siln inspiran zdroj umn, jen mohl Annu pozitivn ovlivnit.

Praskm uilitm U Krbu, v t dob se sdlem v Ondkov ulici, proel nejeden talent kulinskho umn, kter se po ase zaskvl na vrcholovch pkch vznamnch sout. Anna Batov je potvrzenm tohoto a mnohdy pravidla, a jet navc peehnv erstv ueka sv praktick znalosti maturitn nstavbou.
Nalzme se ji v dob kdy Anna opout prostory kolnch kamen, a lze ci, e a potud lo ve bez njakch vraznjch zaznamenn hodnch udlost.
Prvou svzel nastalo obstarn prce. Praha v tomto smru skt v republice sice nejvce monos, ale o co vc kvanta je na stran poptvky, o to ale i t vce vybravosti mv nabdkov strana. A tak se krok mlad cukrsk adeptky stval asto bloudivm  ve sv hledac taci od cukrrny k cukrrn. Ale ten, kdo se spokoj s mlem a m zsobu trplivosti, obvykle jednoho dne natref na kousek pleitosti. Stejn i Anna, je nejedenkrt brala s povdkem i men brigdnick melouek, a ji nhoda zavla do Obecnho domu. A toto nbl zazen je i hemitm mistr svho umn a cukr i kucha. A zde se trochu vylekan cukrka snaila hodn vythnout, aby s takovmito esy udrela alespo trochu krok.
Kdy v vodu padlo slovo o ternu, nyn je mon hovoit o druhm. Z pechodnho pracovnho pobytu se j otevely dvee s nabdkou trvalho pracovnho vazku. A v Obecnm dom se pracovn nabdka honem tak nedv, nato tak odmt.

Ti roky tvoila Anna Batov v dorazu ple a svho nejlepho umu. Jej kolegov sbrali mezitm soutn vavny jak v tuzemsku, tak i ve vzdlench svtovch dlavch a Anina pracovala a pracovala a sem tam po oku koukla, jak se ony skvostn exponty, kterm svt k pane,  vlastn vytv. Pohled se vak zmnil v kon a Aninny ruce se staly alespo ppravnm spolupodlnkem toho co nejednou dobvalo svt. Jej rutina u ale dokonale ovldala prsty a chu bt t jednou pitom, zaala nabvat pevahy nad skromnost v koutku.
Na potku letonho roku  Aninna sta vykla. "Chci bt pi tom!" A tak i byla. Vsledek je nm znm.

Zase a tak jednoduch to ale nebylo. Cukrsk eso Obecnho domu Silvie Sulansk se domcch sout zastuje ji jen jako porotkyn, tud zde se nabzel prostor pro ast, ale Aninna vaha o asti na souti la pes zkuenj kolegyni a dal soutn matadory. U vech pohyb jejich hlavy signalizoval souhlasn gesto a tak se soutn zelen mohl vrhnout do ppravn prce. Jak tomu bv zvykem, npad zrozen v hlav, ovlivnn rznmi dokumenty, se penesl na papr a mohlo se zat realizovat.
Anna dobe v, e body bude vtinov tvoit ozdobn monument, a proto si na nm dv mimodn zleet. Jenome rukodln tvorba pedbh dlouhodob promlenou pedstavu, kdy nkres s realizac jsou rozevrajcmi se nkami a tvr sla odnesla vraz expontu hodn od mateskho pstavu npadu. Co s tm?
Pi soutn tvorb se dlaj nkter komponenty do tzv. foroty. A nhradn dl se zkombinuje s pvodnm a teba se i nkdy zjist, e duplikt je psobivj originlu, a nakonec i takovto laplie me bt pnosem.
Tvoilo se, opravovalo, trnulo i radovalo. Tvorba trvala trnct dn, kdy na kad z nich pipadalo v prmru osm hodin prce. Ne vdy lo ve pesn podle pedpokladu, bylo i nezbytn pout novou mylenku npadu, nkdy se narazilo na pekku kter pivedla tvrkyni do stavu nouze a ta si musela vypomoci njakou vsuvkou, stejn tak jako kdy se Anna v mluvenm projevu dostane do zkho prostoru v nmtu mylenek a nznak zadrhnut vyprvn zaretuuje slovnm pomckou, "e jo."

Soutn Hradec Krlov m svoji specifickou atmosfru. Dostat se do n napoprv jako novek, tak se nenaskt prostor pro njak sebevdom gesta. Ann se z pohledu na tvorbu soupe, a snad i v souvislosti s fluidem Gastra, udlalo trochu zko. Ale soutn karty u byly rozdny, a nezbvalo nic jinho ne ekat na vsledek.
Vyhlaovac proces v Hradci by mohl soutit o zpis do Guinessovy knihy rekord v dlce trvn. Nejprve defiluj diplomist za ast, pot bronzov, stbrn a zlat, to ve rozdleno na juniory a seniory, a jet navc na kuchae, cukre a zvltn vrobce. A zk finle se zuje na ti nejlep ve veobecn kategorii.
Probhlo vyhlen ne umstnch, zablskaly  se bronzov a stbrn medaile a Anna stle nikde. Domnvala se, e zadil vsledkov otek , a e na ni zapomnli. Do zlatavch vin se ani neodvila pomyslet.

Finle nejlepch vrchol cenou Rudolfa Pibyla. A zde se dekoruje takt odspodu. Tet msto, druh msto a hlas modertorky oznamuje vtze, kdy pouv enskho titulu pan. Slena Anna v t chvli definitivn v, e prohrla na hlavu, e se nedostala ani mezi diplomovan.
I kdy mezi slenou a pan bv urit rozdl a nkdy nedokeme pesn urit do kter ensk kategorie dotyn pat, ve jmn vtzky ml ale jasno kad.  Byla to Anna Batov.

Popisovat jej ok nem smysl, a asi si jej v plnm rozsahu um pedstavit mlokdo.Byla to skuten absolutn trefa soutn premiantky do destky cukrskho tere, kter vynesla na piku cukrsk homole vtzku, kter by to asi ze vech nejmn ekala.

Ale nen mon opominout okolnosti vyplvajc z tohoto nhlho vtzstv. A Anna Batov o nich v t. V pt souti, kter se zastnit mus, i alespo by mla, bude mt ped sebou balvan psychickho tlaku. S letonm cukrskm prvenstvm je mon udlat pouze dv vci. Zopakovat jej, anebo jt jedinou monou cestou, a ta je v tomto ppad pouze smrem dol. Vtzstv tohot typu bvaj velmi nevdn a pespli zavazujc, a nazvaj se Pyrhova. Anna bude ale mt cel rok na to, aby zvolila smr prv varianty.

Vtzn vrobek v souti Pohr Rudolfa Pibyla v kategorich C1, C2, C3 cukri senioi Anna Batov

Vrobek Slavnostn dort - Kulat dort potaen okoldovou glazrou, vytvejc  plynulost pokryt povrchu a vyznaujc se vysokm leskem.
Pouito skoicov hmoty, a k dekoranm elm palainkov tsto a karamel.
Ozdoba dortu vytv citov abstraktn vraz.


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku