�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Gastro Junior - Nowaco Cup v zvrenm resum

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 12.03.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=816

Je dobojovno. Soutn vava utichla, utichl i jsot vtz jako i smutek poraench. Uprosted tto tiiny zn avak stle hlas vzpomnek, kter pozptku prochz zd uzavenho soutnho pavilonu.

fiogf49gjkf0d

Je dobojovno. Soutn vava utichla, utichl i jsot vtz jako i smutek poraench. Uprosted tto tiiny zn avak stle hlas vzpomnek, kter pozptku prochz zd uzavenho soutnho pavilonu. Vrac se do mst, kde po ti dny mlad generace svm profesnm umem prokazovala, e se nejenom ji nalz ve velk kulinsk he, ale e je navc schopn ji obohatit o to, co tuto vkovou kategorii zdob. Je to ingredience novho pohledu, koen progresivity npadu, je to var energie. Takovto sms je zrukou toho, e budoucnost esk gastronomie je v dobrch rukou a ti, kte v tto dob pedvaj hoc tafetu sv dlouholet innosti v oboru, si mohou bt jist, e plamen tto pochodn urit nevyhasne.
Nad pisreckm dolm, ve kterm se rozkld veletrn arel, se ty dominanta jihomoravsk metropole hrad pilberk.
Jeho osvtlen v dob perodu noci v den ji zhaslo. Stejn tak jako dj 12. ronku soute Gastro Junior - Nowaco Cup, kter v mysli a srdci ns vech zastnnch zanechal pjemnou vzpomnku a zrove i pn bt opt pi tom v roce 2007.
V naem zvrenm resum se s pedstaviteli porot podlme o jejich  pohledy na cel prbh soutnho dn. Mon vm bude pipadat, e v leton reporti se nalz o nco vce tvrdch i krititjch slov. Nen to z dvodu, e by leton gastrojunior byl hor. Naopak, byl lep. Ale protoe jej chceme v ptm roce  mt zase o kousek dl, je poteba si kat pravdu pmo do o.

Obor cukr
Prce hodnotcch komisa je nesmrn nron jak na psychickou tak i  fyzickou kondici. Stupujc se vyzrlost prce mladch gastronom ji mv nkdy za nsledek, e je mon mezi ni a tvorbu dosplch kucha pomalu vloit rovntko. To s sebou zrove pin i vyrovnanost ve zpsobu proveden soutnho dla a tm i ozdoben ela komisae o novou vrsku. Razance sil mlad kuchask generace vyplv zkonit z jejich vku a je pravideln transformovna pchodem dalho ronku. Oproti tomu pi setrvalm stavu komisaskho kdru hraje as pln opanou roli. Mon, e i to byl jeden z dvod leton obmny v rozhodcovskch adch psobcch pi vrcholovm a nronm podniku, kterm v kadm ppad gastrojunior je.
Soutn arbitrn ichta doke po skonen tdennho maratnu pkn pustit ilou psychickmu a fyzickmu rezervoru sil. Pkladn, dve vudyptomn "tbatav jetrka" pedsedkyn cukrsk poroty Pavlna Berzsiov po skonen soute pi podn o zvren zhodnocen jejho soutnho rezortu, se stopami vyerpn ji pouze odkzala na svou pedchoz proklamaci. Je to lidsk, je to pochopiteln. Popejme Pavln rychlou regeneraci sil, nebo dal velk sout Gastrohradec se ji nachz v termnovm zdve a hodnotc komisa do tak nronho boje kter se zakrtko odehraje na "hradeckm poli" mus bt pipraven v pln zbroji, nebo dobr kondice je nezbytnou soust jeho odbornosti, autority a zrove i objektivity. Bt pnem svch sil je velk umn a ty by mly  vydret i pro zvren interwiu, nebo poskytnut informace je dl vizitkou nejen toho kdo ji poskytuje, ale je zejmna reprezentac prce, v tomto ppad, destek nejlepch mladch gastronom  esk republiky.

V cukrskm nhledu nm sice schz zvren odborn dobrozdn z nejvych mst, ale tdenn postehy, prbn odborn nzory a pohledy nm poskytnou vrohodn obraz dje zkulis.
inkujc mli za kol ppravu 4 porc modernho jdla nebo studenho mounku v asovm limitu 45 minut.
Chuov oblast je irokou moskou pln, na n je mon kiovat od obzoru po horizont. Pedepsan zkladn suroviny vetn  spotebnho koe nabzely 10 druhovch surovin z nich ti byly okoldovho charakteru, ti ovocnho vetn pdavku jednotlivch poloek oech, rozinek, skoice a smetany. Takovto pestrost surovin mla bt pro soutn zpracovatele tm co pro komponistu hudby monost pst partituru pro mnoholenn orchestr. V chuov tvorb letonho gastrojunioru bychom tko hledali novho magistra Kellyho a soutc tm, e nevyuili neomezen monosti aromatick tvorby ponechali hozenou rukavici nabdky nezvednutu. Tm tak v letonm ronku zstaly chut na bnm standardu. Chuov oblast v cukrsk sfe se ukazuje bt zejm tvrdm okem, asi obdobn takovm jako u koleg kucha ve studen kuchyni v procesu aspikovn, kde jejich sil v pesn tref na hlaviku hebku prozatm mnohdy zpsobuje  jeho ohnut.
Listov tsto je vdnm materilem pro zpracovn a prce v nrodnm kole prokzaly, e soutc  s touto hmotou um zachzet dobe co potvrdili zejmna v procesu peen.
Pohled na prce absolutnch medailist svd pedevm o vtvarnm vkusu a jm veden ruka tvrch interpret dokzala vytvoit hodnoty gastronomickch pvab. Ti nejlep soutc ladili tvarov a barevn seskupen jednotlivch st vrobku do harmonickho obrazce a neopomnli mylenku jejich npadu vloit do vkusnch rm, v tomto ppad tal. Kvadratickmu tvaru proveden prce u Michaly Mrkvikov odpovd i obdobn tvar tale, stejn kruhov vraz prce Vojtcha Kubice se ztotouje  se stejnm tvarem keramickho podkladu.
Pi tto pleitosti se omlouvme naim tenm za absenci fota vrobku na tetm mst Pavlny Hemnkov z Dna. Pokud je ze strany autorky - ale i od jinch - monost nm je zaslat v digitln podob, rdi je zptn zveejnme.
V kadm ppad se cukraina v Brn prezentovala jako dstojn soust gastronomickho celku, kter monost estetick mluvy svm vraznm hlasem promlouv do celkov kvality gastronomie jako celku.

Soutn porota - obor cukr
pedsedkyn - Pavlna Berzsiov
lenov - Pavla Babukov, Andrea Hurtov, Vladimr Krofta, Frantiek Buchal

Pedstavitel organizanho tmu SOU a SO potravinsk a slueb Brno

editel koly Ladislav ern

Kadm rokem je co dotahovat, dohnt, vychytvat. Podstatou vci je aby nedostatek minula nebyl pinou problmu dneka. A v tomto smru se nm n zmr podail. Myslm, e mohu ci, e se t podailo vymezit z minula intuic pedvdan potenciln organizan pote a to t pisplo k hladmu prbhu organizace soute.
Chci touto cestou podkovat vem zamstnancm, celmu organizanmu vboru, jmenovit pan Krabikov, Bartkov a Bl s jejich kolektivy

zleva pan Bartkov, Bl, KrabikovPrezident a otec zakladatel

Jen jeden lovk m prvo na tento duln zpsob oznaen sv innosti v souvislosti s nejvt pdiovou sout v esku, Gastro Junior - Nowaco Cup.
Je to pan Zdenk Hladk, mu jeho projekt ped tincti lty sktal nejvy zruku perspektivy soute mladch gastronom. Tehdej pojem perspektivy ml irok rozmr a dalekou horizontln vzdlenost. Zahrnoval nejenom realizaci mldenick hravosti pesazenou do profesn soutivosti, ale svm podtextem se ml stt nlo, kter svou expanz nastartuje v atmosfe konkurenn soutnho prosted masov kulinsk tok, je bude mohutnt ptoky zjmu a v delt svho eit se stane veletokem gastronomick kvality poven na umn. A rozumem vzato, takovto nron idea na sv proveden mohla bt uvedena do chodu pedevm pes  mladou generaci. A tak se i stalo.
Nelo o pouhou samoelnost, ale i o praktick kon reality.
Zmnou politickho systmu a otevenm se svtu, dolo krom kvanta zahraninch firem i k pchodu odlinch kultur a s nimi k nabdce jejich nrodn gastronomie.  Z pohledu dneka vme, e nkter z nich u ns zapustily pevn koeny a jejich souasn stav urit nebude konenm slem. esk gastronomie, v tomto ppad v juniorskm podn, provedla obratn manvr a prostednictvm i tto soute mladch, podntila veobecn zjem o obor a m velk pedpoklady na bojiti gastronomickch kultur ve vlastnm prosted uspt.
Tolik jeden pohled z jednoho hlu psobnosti, na kterm se gastrojunior spolupodlel.
Ten druh ji bude nhledem do internho soukrom samotn soute.
Tinctilet dj masov akce - je zapotvn i nult ronk - mus mt zkonit u svj meznk. Je zde pm paralela v zkracovn asu v bhu na sto metr, kde pibliovnm se k magick met 10 vtein se as s narstajc obtnost da poniovat a pokud se nkdo dostane i pod tuto hranici, pak je to pouze v posunu desetin i jet mench asovch dovch hodnot. Nejinak je tomu i u tinctiletho gastrojunioru.
- Co s tm dl, pane prezidente? - znla nae otzka. Otec -zakladatel, jen krom prezidentovn i po skonen soutn sti pokad tm v ruce modertorsk mikrofon, dv mezi souasnou pozici soute a jej nsledn vvoj paralelu v pohledu na umleck dlo, kter je svm vrazem pro jednou dan a pesto v sob skrv velk poet vrazovch prvk, kter lze pouze spatit zmnou hlu nhledu. Stejn tak, dodv pan Hladk, je tomu i  s gastrojuniorem, kter pohledem z vnjku postupuje kupedu jako jednolit celek, a tak jej prozatm i vnmme, a nepotebovali jsme a tak akutn zkoumat jeho vnitn rezervor. Ano souhlasm - jsou dal prezidentova slova - jsme opravdu v uritm vvojovm rozvtven. A tak nyn tedy shnme do zsoby zatm neerpanch rezerv a uime je dalm hnacm prostedkem na soute. Vdy pokud se podvme do nekonenho prostoru kulinskho umn, stle je co realizovat a pitom nemus jt vbec o njakou nouzovou abstrakci, ale o reln pedmt innosti, kter koresponduje s poptvkou zkaznka.
Prezidentova vaha budouc vize soute se pesouv do pozic, kter u z sti soutn gastronomie zaujm a v souasnosti svm pedstihem povyuje toto odvtv na umn, je v dob budoucna v tto podob bude mt hodnotu bnho relu.
Hladkova slova objasuj konkrtn postup v realizaci naznaenho.
Je zde napklad chuov pole oran pouze z mal sti. Mm tm na mysli vyuit mozaikov podoby chut, kdy pesuny korlk aromatu vytvome pln odlin obraz. Tot lze ci o barvch o kterch vme, e maj omezen poet zkladnch podob, ale jejich kombinace vytv opt nepebernou adu odstn. Do toho vtu je poteba zaadit suroviny a jsme zase u dlouh kly monost podobou ponaje, monostmi zpracovn, nutrinch hodnot atd., atd.
V pouh zkratce zaznl obrovsk repertor monost, kter dle prezidentovch slov v budoucnu nebude mon realizovat centrlnm zpsobem jako dosud. Ale vzniknou specializovan odvtv zamen vhradn na jednotliv dl vsek monost, kter obor nzvem gastronomie obn. A to je i zrove smr cesty, kudy bude mit dal vvoj soute Gastro Junior - Nowaco Cup.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku