�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Stuttgarsk memorbilie Culinery Nestl Teamu

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 06.03.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=809

Vra Kocincov, fcukrka v Molo restaurantu Lighthouse Caf v Praze, nastoupila ke sv prvn mezinrodn souti pesn ped rokem v dresu CNT a shodou okolnost ve mst nachzejcho se opodl msta letonho kln v Karlsruhe.

fiogf49gjkf0d

V pedchoz informan zprv o psobnosti CNT ve Stuttgartu a jeho medailovm importu jsme vs informovali ped tdnem a dnes se virtuln peneseme do msta dje kde provedeme rekognoskaci soutnho prosted, vkon a perspektiv s pipomenutm, e tm zskal dv stbrn medaile a jednu zlatou vetn ohodnocen nejlepho jednotlivce a tmu soutnho dne.
Princip soutnho zadn spoval ve strunm oznaen tvrho poadavku s monost libovolnho pouit surovin a osobitho prvku proveden.
Doba zahjen s monost kompletace vrobku mla asov termn 6 - 8 hodiny rann.
Motivac asti tmu byl kontakt se souasnou realitou svtov kuchask tvorby a pprava na podzimn Svtov pohr v Lucembursku.

Vra Kocincov, fcukrka v Molo restaurantu Lighthouse Caf v Praze, nastoupila ke sv prvn mezinrodn souti pesn ped rokem v dresu CNT a  shodou okolnost ve mst nachzejcho  se opodl msta letonho kln v Karlsruhe. Ze zvj loskho snhu vydobyla Vra stbrnou medaili a obdobn kov si z te spolkov zem odv i v leton snhov nadlce. Pslu se dodat, e cukrka z beskydskch vrch, z profesnch dvod pesdlen do Prahy, odjdla na msto soutnho inu obtkna zlatou medail s pdavkem absolutn vtzky z lednovho Danubia v Bratislav.
Dilema kadho soutcho je vybrat ze veobecnosti zadn optimln zpsob jeho zpracovn. Vra mla nmtovou dispozici v podob:
- 3 talovch dezert v kombinaci tepl nebo studen, se
   zakomponovnm dezertu s dtskm motivem
- 2 dezerty na ochutnvku + pralinky i jemn peivo nebo minidezerty
  (uveden tmata byla voliteln), plato 5x8 ks
- skulptura z okoldy
Zadan tmata petvoila Vra do relu podob okoldovho komnku plnnho jahodovm moussem, jahodovho dezertu myka Toma a medovho koku plnnho jablkovm moussem + 8 druh minidezert.
Ty snesly psn mtko komisaskho nhledu. Oproti miniaturm vak trochu zaostaly dezerty vtch rozmr uren k degustaci, jejich rozmr peshl vku a objem v souti tohoto druhu obvyklch.
Vin zpsob cukrsk soutn nauky spov v systmu, v nm se  chybami lovk u. Zrouje poznatky z minula a petv je do vkladu budoucna tm, e vytsuje vlastn chyby v dalch stech nslednho soutnho serilu. Vroky rozhodch jsou pro ni evangeliem t nejvy obsahov odbornosti.  Nzorov erp ze studnice poznatk zkuenjch koleg v mst dje i mimo nj a kadm detailem jejich pipomnek obohacuje svj tvr fond.
Vina tvorba pokad obsahuje skulpturov nmt a nejinak tomu bylo i ve Stuttgartu. Zpsob proveden prozrazuje na svou autorku, e j tato vtvarn seberealizace bav, ale t i vypovd, e je douc ve smru budoucna i mnoh poopravit. Obdobnho nzoru byli i stuttgartt komisai, jejich sta hovoila o poteb dopracovn. Nejedn se o nic co by Vra nevdla. Je zapoteb vyslovit, e figurativn tvorba je nronm vtvarnm prvkem s psnmi nroky na proporn zkonitost. Ve Vin tvrm sil o ztvrnn maxima monho v tomto pedmtnm umn uzrlo rozhodnut ve zdokonalen se prostednictvm vtvarnho kurzu se zamenm na tvorbu z hlny. Cesta k dokonalosti je dlouh, kamenit a znan strm. Slena Kocincov je pipravena tento vstup k umleckm vinm podstoupit. Podprnm a kompenzanm prostedkem v krizovch chvlch pro ni bude ve Stuttgartu zskan stbrn medaile.


Vytisknuto dne 09.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku