�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Peujeme o pravu vody!

Autor: Martin Kolouch
Datum vyd�n�: 25.06.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=80

Na kvalitu npoje, kter vyrobme ve svm kvovaru, maj krom kvality kvy a technickho stavu vrobnho zazen nemal vliv tak parametry pouit vody.

fiogf49gjkf0d
Na kvalitu npoje, kter vyrobme ve svm kvovaru, maj krom kvality kvy a technickho stavu vrobnho zazen nemal vliv tak parametry pouit vody. Ta v naich podmnkch obvykle obsahuje urit mnostv mechanickch neistot /drobn steky psku, rzi, prachu atd. / a rozpustnch ltek /vpnk, hok, mangan, elezo apod./, co negativn psob na technick stav a funkci kvovar a na chu vyrbnch npoj.
Filtrace mechanickch neistot

Drobn stice pevnch neistot zachytme snadno a relativn lacino napklad pomoc kazetovch filtr, vyrobench z odolnch plast / obr..1/
Voda, vstupujc do kazetovho filtru, je nucena projt pes filtran svku. Ta me bt zhotovena z rznch materil / sta z nerezov oceli, polypropylenov i bavlnn vlkna a tkaniny/, kter svmi vlastnostmi zajist poadovanou istotu /cca v rozmez od 100 mikron do 1 mikronu - pro poteby velkokuchyn volme obvykle 20 mikron /.
m je pivdn voda ist a m je men prtok vody filtrem v dob jej maximln spoteby, tm men typ kazetovho filtru meme zvolit. Mjme ale na pamti, e vt fitr znamen pro ns mn astou vmnu filtranch svek, kter dky rostouc veliukosti ve vtm typu disponuj samozejm t vt kapacitou.
Mont zazen je velmi jednoduch. Pipoj se napklad na pvod vody pro zazen, kter chceme chrnit ped inky neistot. Stejn jednoduch je drba. V pravidelnch intervalech / 6 a 12 msc /, danch rychlost zanen filtran svky /zjistme empiricky/, odroubujeme kryt pomoc
jednoduchho nstroje, kter bv k filtru vrobcem piloen,
nebo rukou, vyjmeme starou a vome novou svku a kryt opt zaroubujeme. Kazetov filtry je mon adit do srie i paraleln. Nkte vrobci pro n vyrbj svky i pro dechlorovn, neutralizovn, absobcibci, apod.

Zmken vody

Nejastji pouvanm zpsobem pravy vody pro kvovary, cukrsk pece s pipaovnm, vrobnky hork vody a bojlery, je zmken vody. Uprava tvrdosti vody probh fyzikln - chemickm procesem znmm jako vmna iont. Vrstva nerospustn kationtov pryskyice /katex/ v kvalit poadovan pro potravinsk ely zmkuje vodu, ta pi kontaktu s n pedv ionty vpnku a hoku /sten t Fe a Mn . A namsto toho pohlcuje ionty sodku. Dochz tm ke ztrt element kotelnho kamene vody.
V cukrrnch se obvykle setkvme se zkladnm typem tohoto zmkovae/obr. . 2/ kter je na trhu dostupn v objemu 6, 8,
12, 16 a20 litr. Voda prochz zazenm, ve kterm je
kationtov pryskyice ptomna ve form malikch bezbarvch
kuliek.
Po prav uritho mnostv vody ztrc pryskyice sv vlastnosti vzhledem k vyerpn kapacity iontov vmny /zvis na tvrdosti vody a velikosti zmkovae = mnostv pryskyice v nm obsaen. tehdy je potebn zahjit jej regeneraci.
Nejprve na zmkovai dle nvodu pestavme ventily, sejmeme vko a vsypeme ist, jemn mlet chlorid sodn. Vko usadme zpt, pestavme horn ventil a spodn vypoutc hadikou nechme odtkat vodu tak dlouho, dokud je slan /cca 60 minut/.
Pot vrtme do funkn polohy i spodn ventil a zazen je opt pipraveno k provozu.
V praxi je mon dit frekvenci regenerac dvma zkladnmi zpsoby:
. na vstup i vstup zmkovae se zaad vodomr a frenvence se zahj vdy po prtoku uritho mnostv vody a kapacit zmkovae/
. Stanovit pro ni na zklad odhadu a empirie asov seky /pokud je napjen pouze kvovar, jde typicky o periodu 14
dn a vce/
Pro regeneraci katioontov praskyice pouvme chemicky co nejist, jemn mlet chlodid sodn /NaCI/, kter dodvaj specializovan pbchody. Kuchyskou sl /bez jakchkoli pchut i pms !!! /pouvejme pouze vyjmen.
Zanedbvn ve zmnn drby, kter je bohuel velmi ast, m za nsledek zbyten zhorovn technickho stavu zazen, kter maj asto hodnotu vyjdenou desetisci i statisci korun a vrobu kvy a ostatnch npoj mn kvalitnch, ne by mohly bt.


Vytisknuto dne 18.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku