�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SALIMA je za dvemi

Autor:
Datum vyd�n�: 16.02.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=798

Mezinrodn potravinsk veletrhy SALIMA se uskuten v esk republice od 7.do 10.bezna 2006. Platformu brnnskch veletrh tvo SALIMA jubilejn 25.mezinrodn potravinsk veletrh, MBK, INTECO, VINEX, TRENDY

Mezinrodn potravinsk veletrhy SALIMA se uskuten v esk republice od 7.do 10.bezna 2006. Platformu brnnskch veletrh tvo SALIMA jubilejn 25.mezinrodn potravinsk veletrh, MBK 3.mezinrodn veletrh mlynstv, pekastv a cukrstv, INTECO 22.veletrh stroj a zazen pro obchod a veejn stravovn a VINEX 12.mezinrodn vinask veletrh. V roce 2006 je navc doplnna novm projektem TRENDY s podtitulem Pehldka trendovch potravinskch vrobk.
SALIMA pedstavuje svm rozsahem a kompletn nabdkou opravdu velk a siln mezinrodn veletrh. Zaveden dvoulet periodicity pisplo k ustlen nomenklatury obor a umonilo pehledn rozlenn do skupin.

Jubilejn 25. mezinrodn potravinsk veletrh SALIMA
Vlajkovou lod projektu je SALIMA, kter zprostedkovv pehled o potravinskm prmyslu stedn a vchodn Evropy, o aktulnch trendech i obchodnch pleitostech. V podob jubilejnho 25. ronku se odraz souasn pklon k modernm produktm podporujcm zdrav ivotn styl a pokrmm s nenronou ppravou, stejn jako astj preference kvality ped kvantitou. Statistiky eskho trhu potvrzuj rst spoteby nealko npoj, mraench produkt, convenience food, drbee, dtskch pokrm, jinho ovoce, lutnin, rostlinnch tuk a olej. Stejn jako v jinch vysplch zemch, i ve stedn a vchodn Evrop roste zjem o tzv. funkn potraviny (s ltkami blahodrn psobcmi na tlesn funkce), o znakov potravinsk zbo a svtov speciality.
Nosnm tmatem ronku budou bezpen potraviny, ale na poadu veletrnch  jednn budou tak stav potravinstv v esk republice a stedn Evrop po rozen EU a problematika zem nov pistupujcch v roce 2007, tj. Bulharska a Rumunska.
Hlavnmi obory veletrhu SALIMA jsou potraviny, hotov a mraen pokrmy, npoje (alko- i nealkoholick, kva, aj), potravinsk stroje a technologie, obalov prostedky a technologie. Na veletrzch SALIMA se v roce 2006 bude prezentovat velk poet zahraninch vystavovatel. V Brn se budou prezentovat oficiln asti z Slovenska, Polska, Nmecka, Rakouska, Thajskho krlovstv, Sr Lanky, ny, Belgie Vlmska, Portugalska a samozejm z esk republiky. Stle vznamnj a rozshlej st SALIMY se stv domnou technologi. Potravinstv je strategickm oborem hospodstv kadho sttu a po vstupu esk republiky do Evropsk Unie vyvstv na tomto poli stle ada nevyjasnnch otzek. Soustednm velkho potu potravinskch odbornk a pedevm ast vznamnch pedstavitel sttnch instituc a oborovch asociac a svaz nabz SALIMA prostor k seminm a konferencm a pedstavuje vznamn informan a vzdlvac centrum pro stty stedn a vchodn Evropy.

Mezinrodn veletrh MBK
Pekask a cukrsk obor jsou charakteristick na jedn stran proniknm automatizace a uplatovnm novch technologickch postup, na druh stran pak vysokou konkurenc a nadbytkem vrobnch kapacit a tak jinde ve svt bvaj zpravidla prezentovny formou samostatnch veletrh.. Veletrh MBK pipravujeme ve spoluprci s Podnikatelskm svazem peka a cukr, Svazem prmyslovch mln R a dalmi sdruenmi. Chceme jej vyprofilovat jako nejvt pekask veletrh ve stedn a vchodn Evrop a vhledov usilujeme tak o termnov zalenn do etzce hlavnch pekaskch veletrh v Evrop, ekl nm Duan Pelikn, manaer veletrhu MBK.

INTECO - ve pro obchod a gastronomii
Gastronomick trh novch lenskch stt EU roste (v esk republice meziron tm o 7 %) a spolu s nm stoupaj i nroky na kvalitu poskytovanch slueb. Trendem je vkonnj a technicky vysplej zazen kuchyskch provoz, modern technologie zpracovn pokrm, vysok rove hygieny, kvalitnj vybaven a servis. Potencil dalho rstu je zajitn oekvanm rozvojem cestovnho ruchu a zvyovnm domc poptvky po slubch veejnho stravovn.
INTECO 2006 nave nejen na  pedchoz ronk, ale tak na 2. mezinrodn veletrh gastronomie, hotelovch slueb a veejnho stravovn G + H, kter se v Brn uskutenil 1. 3. 3. 2005 za asti 153 firem ze 6 zem a 8113 odbornch nvtvnk.
K hlavnm oborm veletrhu INTECO pat zazen a vybaven do malo- a velkoobchod, hotel, restaurac, klimatizan a zabezpeovac technika, prostedky pro klid a drbu.

Ve vn je budoucnost
esk trh s vnem vykazuje stabiln meziron rst o 7 % a je i nadle perspektivn. Ve spoteb vna ale nadle esk republika vrazn zaostv za prmrem EU. Po rozen spolenho evropskho trhu se pro dovozce vn otevel nov prostor a na veletrhu VINEX to jist bude znt. V souasn dob se na veletrhu VINEX budou prezentovat oficiln ast vinai z Rakouska, Portugalska, Maarska a Slovenska. Ochutnat ovem budete moci i vna z Jin Afriky, Austrlie, nebo Chile. Ji pedchoz ronk zaznamenal vznamn vzestup zjmu zahraninch vystavovatel. V roce 2004 se zrove osvdila nov koncepce, kdy se do jednoho pavilonu soustedily expozice producent a dovozc vn vetn sluby centrlnho myt skla a do navazujcho pavilonu vinask technologie a vinohradnictv.
Oborovmi skupinami veletrhu VINEX jsou sadbov materil, vna hroznov, stroje a zazen k vsadb a pstovn vinic, pro zpracovn hrozn a manipulaci s vnem, pstroje, zazen pro hodnocen vn.

TRENDY 2006
Clem novho projektu TRENDY je koncentrovat novinky a trendov potraviny na jedinm mst, pedstavit je ir odborn veejnosti, umonit konfrontaci s konkurenc a v neposledn ad podpoit kvalitn esk produkty pro modern ivotn styl. Produkty budou prezentovny v pavilonu D v osvtlench vitrnch a opateny podrobnm popisem vetn ppadnho umstn stnku jejich vystavovatele. Pipravuje se tak speciln katalog TRENDY 2006. O atraktivn projekt je velk zjem. tyi msce ped zahjenm je pihleno tm tyicet firem, mezi nimi napklad spolenosti AGROTRADE, OLMA, UNIMILLS, PENAM, VHALA, PROVIO a dal pedn tuzemt vrobci potravin.
K dispozici bude i speciln katalog TRENDY 2006, ve kterm najdete vechny informace o prezentovanch vrobcch a firmch, vetn data uveden na trh a dleitch informac o nutrinch hodnotch a trvanlivosti vrobku.

Tradice a statistika
Oborov paleta ptho ronku bude stejn kompletn jako v roce 2004, kdy se na brnnskm vstaviti pedstavilo 1.162 vystavujcch firem z 41 zem, ist obsazen vstavn plocha peshla 26.000 m2 a branami arelu prolo tm 42.000  platcch nvtvnk, z toho vce ne 23 % zahraninch. Vtinu nvtvnk tvoili tzv. decision makers, kte rozhoduj i spolurozhoduj o investicch a nkupech. Velk zjem projevila i mediln sfra, kdy se zaregistrovalo 415 novin z 11 zem.

Doprovodn program
SALIMA mezinrodn potravinsk veletrhy k sob tradin vou bohat doprovodn program, kter je z velk sti vnovn aktulnm otzkm oboru.
Nosnou udlost bude mezinrodn konference Bezpen potraviny na spolenm trhu Evropsk unie, kter oekv adu VIP host z tuzemska i zahrani. Projekt TRENDY 2006 budou provzet aktivity Platformy komisae EU Strava, fyzick aktivita a zdrav za ptomnosti VIP osobnost. Ve spoluprci s obalovm institutem  SYBA se uskuten 4. Evropsk konference o novinkch a trendech v obalovch materilech, zamen na trendy v balen piva. V prbhu celho konn

 

projektu bude pod ztitou partner a podporujcch organizac probhat program doprovodnch semin, konzultac a workshop.
SALIMU u tradin provz ada odbornch sout. Nejznmj sout pro vystavovatele o nejlep expont Zlat Salima bude vyhlena 7.bezna veer. Svj vznam maj tak soute pro nastupujc generace jako je Gastro Junior Brno Nowaco Cup, ve kter se pedstavuj  nejlep studenti obor kucha, nk a cukr.

Kdy na veletrh?
Kladn reakce ze strany vystavovatel v roce 2004 na rozdlen dn pro odborn nvtvnky, koly a laiky ns upevnily v tto mylence a i v roce 2006 bude pro vechny nvtvnky prvn dva dny konn veletrh povinn registrace. Tet den jen uren nejen odbornkm, ale tak stednm a vysokm kolm je vyhrazen. Nvtvnkm z ad irok veejnosti pouze posledn den konn veletrh. Potravinsk veletrhy jsou pedevm o jdle a pit a o technologich, ktermi jednotliv produkty vznikaj. A prv veobecn zjem o tuto vznamnou oblast kadodennho ivota je dvodem pro nvtvu SALIMY laickmi nvtvnky. Ti jsou synonymem pro konenho spotebitele, kter m klovou lohu pro mnoh vystavovatele. Pro nvtvnickou veejnost bude zamena i cel ada doprovodnch akc.

Celodenn vstupenku pro prvn ti dny akce podte za 500,-K, studentsk vstupenka ve tvrtek 9.bezna pijde na 200,-K. Posledn den akce je jednotn vstupn 100,-K. Mte-li zjem o nvtvu pouze soute Gastro Junior Brno Nowaco Cup, zaplatte za vstupenku 50,-K.

Mezinrodn potravinsk veletrhy SALIMA jsou pro potravine skvlou pleitost k upevnn vlastnch pozic na tuzemskm trhu stejn jako k vyhledn novch odbratel v okolnch zemch.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku