�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Rozjd se projekt KOUZELN JABLKO

Autor:
Datum vyd�n�: 14.10.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=781

O co tedy pjde? Pomalu se rozjd projekt charitativnho vyezvn, kdy astnci budou zdobit jablka uren k prodeji. Vtek bude poukzn Nadanmu fondu Kapka nadje.

fiogf49gjkf0d

Vyezvn pro Nadan fond KAPKA NADJE

Ven ptel vyezvn ovoce a zeleniny,

v poslednch letech jsem se na Vs obracel spe s pozvnkami na soute, ale tentokrt je ve trochu jinak. Pozvn sice smuje k ovocnm dekoracm, nepjde vak o medaile a nebude se bojovat a ezat o pocty nejvy. Ale mon svm vyezvnm pispjete alespo kapkou tm, co opravdu svdj ty nejdleitj ivotn souboje.
O co tedy pjde? Pomalu se rozjd projekt charitativnho vyezvn, kdy astnci budou zdobit jablka uren k prodeji. Vtek bude poukzn Nadanmu fondu Kapka nadje.
V prosinci 2004 jsme u jednu takovou akci udlali a dopadla velmi dobe, zrove se podailo nkolikrt rozprodat  vrobky na jinch akcch. lo samozejm o symbolick ceny, ale urit je lep hotov vrobky takto vyut, ne aby se jen tak vyhodily. Celkem to bylo okolo 23.000,-K a to zas tak mal stka tak nen. Urit se za ni d podit nco uitenho nebo pispje k nkupu nkladnjho zazen. Navc vyezan kousky udlaly radost hned nkolikrt. Nvtvnkm akce, kupujcm, obdarovanm, autorovi a samozejm finance trochu pomohly tm, co to potebuj nejvce.
Na rozdl od sout, kterch u je v tomto oboru dost, je to celkem pohodov prce, protoe nikdo z ezb nen pod soutnm stresem a nco si lze pipravit i dopedu. Vm, e podobnch akc, kter mohou probhnout pi rznch pleitostech jak ve kolch, gastro vstavch, , se bude zastovat ada ikovnch absolvent kurz. Pln chpu, e  soutn vyezvn nemus vechny lkat, ale pokud je ve vce v klidu, u je situace jin. ikovnch rukou jsem bhem kurz objevil hodn, je tu tedy monost jak sv dovednosti zroit. Navc pomoci potebn vci a vydlat njakou stku tm co umm je mon nejlep. Urit ze zisku ml v prosinci kad kdo ezal vt radost, ne kdyby jen hodil nkde na ulici do kasiky stejnou stku bez prce.
Projekt Kouzelnho jablka si neklade za cl zskat statisce nebo miliony korun jako pi jinch celosttnch sbrkch nebo v TV, ale jak kaj prv v Nadanm fondu Kapky nadje Kad kapka dobr, tak to vystihuje asi nejlpe.
Pokud by jste mli zjem se zapojit do tohoto projektu, tak Vm rdi zaleme bli informace a budeme Vm npomocni  se zajitnm  nkterch  dleitch  vc, kter by mly bt soust  projektu. Jde nm i o to, aby akce pod tmto nzvem byla podna ve stejnm duchu a stylu a u by se konala v Praze, Plzni nebo teba v Tboe.
Zapojit se mohou jak koly, firmy nebo jednotlivci (v nvaznosti teba na kolu-mstnho garanta). Prost vichni, kdo ovldaj tuto techniku.Urit nemus jt o prvotdn kousky, odmnou astnkm vyezvn jist bude krom pamtnho listu z akce hlavn dobr pocit z toho, e mon nkomu troku pomohli a udlali  radost. A zrove, kdy se lovk nau pomhat jinm, ivot me bt pjemnj. To je dal klad cel akce, alespo v to pevn doufm a vm.

 Zvrem dovolte, abych vem, kte se do akce zapoj pedem podkoval a popl jim co nejvy zisk z prodanch jablek.

Ludk Prochzka
CZECH CARVING STUDIO
garant projektu Kouzeln jablko


Podrobn informace ke staen ZDE


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku