�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mirka SLAVKOV - cukrsk buldozer se zlatnickou radlic - 5/6

Autor: JI ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 23.09.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=776

Doma je doma - pokud nen touha silnj ... Doma je doma, dodejme pro toho, v kom je skryt domorod due, a to o slavi svtobnici ci nelze.

fiogf49gjkf0d

Doma je doma - pokud nen touha silnj ...


Doma je doma, dodejme pro toho, v kom je skryt domorod due, a to o slavi svtobnici ci nelze.
Kdy se nachzela opt v prostoru lpj svch dtskch stevk, znovu se vynoily vzpomnky na dtsk vjemy, prvn lsky, ptomnost maminky i pedmty inc domov domovem. Pesto to ve krsn bylo ochuzeno o nco, co ji ivotn nezbytn patilo k Mirinu zpsobu ivota. Byl to neviditeln cl mety, kter mus zdolvat. Nmaha spojen s takovmto konem byla j duevn potebnm sebetrznnm, kter i pes prbnou bolest j bylo nutnou sol i sladidlem jejho ivota. Touto metou byl smr dlav a ve pekvapujc s nimi spojen. Dobrodrun due pan Slavkov narostla dosavadnmi proitky do rozmru, kter si vytvoil i prvo udlet pokyny smru jejch dalch ivotnch krok. A takovto povel nsledoval bezprostedn po nvratu. Domc pobyt neml pli dlouhho trvn. Rozbouen cestovatelsk geny v nitru nvrtiv se africk poutnice optovn oscilovaly do vysokch otek Zakrtko se ji nahaven cestovatelka nalz usazen v sedadle dopravnho letounu jeho p smuje do dalho snu jejho ivota do Ameriky, s clovou stanic msta San Jose ve stt Californie. Zde se optovn setkv se svm ptelem, budoucm otcem jejch dvou syn.
Odlet byl dekompres tlaku mezi africkou ozvnou proitk a nastalm pocitem, pro ni "ivota nebezpenho klidu", s plnem doby pobytu jednoho roku. Nabdka pronjmu domu od ptel pemisuje dvojici do msta Grants Pass ve stt Oregon.
Podnikatelsk princip Ameriky spov v jednoduchosti prostedk k dosaen velkch cl. To se projevuje i v monosti zskn kuchask licence, kter obsahuje hygienick a obchodn poadavky pouze v me nezbytn a je oprotna umlch neproduktivnch administrativnch nadnormativ. Hospodsk systm Ameriky je zaloen na svobodnm podnikn, ktermu je administrativa sluhou, nikoli drbem. V tomto smru ns od Ameriky dl mnohem vt vzdlenost ne vytv svm rozmrem mezikontinentln dlava tzv. "velk loue".
Mirka Slavkov shla po pokrevn skupin svho oboru, kterou byla vroba pernku. A to z toho dvodu, e evropsk pernk se vrazn odliuje od technologie a tm i chuti  pernku zhotovovanho v anglo-saskch zemch, kde je znm pod nzvem zzvorov chlb s vraznou pchut zzvorovho koen. Kdeto, eknme  n pernk je charakteristick medovou pms. A to bylo chuov nvum oslovujc pslun smysly tamnho konzumenta.
Pi vstupu na americk podnikatelsk kolbit, kter spov na podkladu velmi tenkho ledu, m aspirant v podstat dv monosti, kter nazvme "bu a nebo". Je-li dotyn ikovn a tref momentln obchodn vkus klientely, zane na tto trn ploe bruslit. Pokud ne, tak se s nm led okamit nekompromisn prolom. dn objka v podob tet cesty neexistuje.
Pro svoji vrobnu zvolila esk cukrka nzev "Europen nostalgia", kter vyvral z esk lidov pernksk tradice spovajc v podob kolbek, chaloupek, pantoflk apod. Tento zpsob prvovroby a koovnho prodeje byl pro eskou podnikatelku tou nejvt marketingovou kolou, jakou kdy prola.
Ve stt Oregon ve mst Medford m sdlo obrovsk katalogov firma Harry and David, kter nle mezi pedn firmy tohoto zamen. Ta m pouze dv vzorkov prodejny ve stylu "show room" a vlastn distribuce se realizuje vhradn pes katalog.
rove slueb dokumentuje ukzka objednvky spovajc pkladn v potu esti kus hruek, kdy zkaznk obdrel tento pslun poet ovocnch plod zabalench v mkkch ochrannch obalech zajiujcch ochranu proti nrazu. Velikost produkt byla vyrovnan jako ada elitn jednotky hradn stre. Obdobn tomu tak i bylo pi jakmkoli druhu objednvky. Pravdou je t, e i cena byla mrn tomuto prodejnmu nadstandardu, ale spoleensk rozvrstven Ameriky umouje t prosperitu firem tohoto specifickho prodejnho zamen.
A prv s touto firmou se pan Slavkov podailo navzat pedobchodn kontakt. Podpisu pedchzelo jednn, jeho dj probhal kad pondl u obchodn editelky a pokad bylo nutn pijt s novm typem vrobku nesouc prvek neobvyklosti. Tento ppravn proces probhal pt msc. Bhem tto doby obdrela adatelka vnon pernkovou zakzku jej realizaci ztvrnila do podoby esk vesniky ladovskho stylu s pohledem na kostel, nves, kanu, obchdky, skujc dti a dalmi nleitostmi co vytv vnon nladu venkovskho ivota. Poadavek navc spoval v osvtlen domek, take tvrkyn pernkovho dla se musela t pdit po systmu miniaturn elektroinstalace.
Vrobek esk cukrky tvoil v prostorch hlavnho shoping centra tto firmy jednu z centrlnch vnonch dekorac.
Ovem mezitm pilo to, co eny ijc v pru obas potkv a tm bylo poet dalho potomka. S tmto outkem se zastovala vech pedrealizanch pokus o spoluprce s firmou Harry and David. Po pti mscch jednn obdrela - s velkm sebezapenm -  trpliv adatelka nabdku na kontrakt 5 000 kus pernkovch chaloupek. Jenome pokroil thotenstv bhem smluvnho procesu nabylo takovho objemu, e za pr msc slehnuv rodika nemohla poadavku krytm realizan nabdkou dostt.
Nsledn pivd pan Slavkov na svt svho dalho nslednka a to muskho pohlav. Uritou kestn kuriozitou je ta skutenost, e v Americe narozen syn obdrel ryze esk jmno Matj a druhorozen syn, jen spatil svtlo svta poslze v esku byl poktn, zejm pod dojmem americkho echa vzpomnek, na Clarka.
V t dob se rok seel s rokem a vzdun dopravn prostedek tlennou eskou skupinu pemisuje proti smru asu opt do rodnho Mirina msta Plzn aby se pln vnovala svm mateskm povinnostem.
Jedno indick pslov prav, e kdo jezd na tygru neme z nho slzt. Nejinak tak Mirka "rozltan" po polovin zemkoule, kter domc zabrzdn zpsobovalo pocity jako koce, kdy je hlazena proti srsti. A proto rozthla cukrsk koovnice opt perut sv cestovatelsk tuby.
V porovnn s minulmi dlkami, se tentokrt jednalo o pouh drobn cestovn odskok do zem ty jazykovch kanton, vcarska.
Tam opt kvetlo pole mnoinou informac a znovu se bylo emu uit. Sptelen se s pan Katty Sprngliovou v Zrichu otevelo brnu k okold a do nadasovho cukrskho provozu asi 100km od Zrichu se nalz vska Rckenbach bei Luzern. A u Otmara Fabilo se opalovala pod infra lampou, aby zdokonalila techniku modelovn z karamelu, za est dn vak dobyla opt  dalho prvenstv, kdy jako prvn vchodoevropanka (v bvalm politickm slova smyslu) absolvovala tento kurz, a jeho absolutorium je dokumentovno pslunm diplomem.


Dezerty zhotoven z karamelu se suenou levandul doplnn karamelovm monumentem - olympijsk expont


pokraovn ztra

 

Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku