�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mirka SLAVKOV - cukrsk buldozer se zlatnickou radlic - 1/6

Autor: JI ez Vtrnku
Datum vyd�n�: 19.09.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=772

Umn - porodn bba cukrskho emesla


fiogf49gjkf0d


 
Umn - porodn bba cukrskho emesla


V mst soutoku ty ek, jeho podzemm se klikat pramen, kter dovedn lidsk um petv v pivn mok svtovho vhlasu, je rodit esk cukrky, je se vymyk zabhnutm tradicm jak v tvorb, tak i v rab svho ivotnho prostoru. V mst Plzni chodila slena Mirka Slavkov jak do koly zkladn i uovsk, ale zde se t po celou dobu dvho vvoje kupila oblaka jej budouc bouliv innosti, ale takt, a to pedevm, zrod svitu jasu slunce, jeho poselstv paprsk dovedla spoutat do slavnostn kytice cukrskch skvost. Zde je psluno doplnit, e jej dv pjmen je jmennm logem pan Slavkov od jejho narozen a po souasnost.
Paradoxem osudu je ta skutenost, e Mirina touha nikdy nemila do oblasti cukrsk tvorby v souvislosti s volbou povoln, avak mla s n jednu spolenou vazbu, kterou je vztah, v dvin ppad a ve, pro  vtvarnou innost. Do ve tchto sfr dosahovala pedstava jej profese, j pedchzela ast zprvu v malskch a keramickch kroucch, pes kter vedlo vybrouen umu i do sklsk tvorby a prolo vestrannmi poznatky umleckho ztvrnn za pouit rznorodch technik.
Byl to vodopd vize pesahujc normu obvyklho vidn svta, kter vak dopadal na skalisko pragmatickch poznatk jejho realistickho otce, jen sice uznval dceinu schopnost, ale nevidl ve vru jejch vlastnost perspektivu ivotnho uplatnn. A navc nehodlal mt doma poblznnho bohma, jet ke vemu v suknch, kter bude t z ruky do st. A pi vdom toho, e jednou z ivotn nezbytnch poloek u homo sapiens je potrava, po n poptvka bude potud, pokud bude lovk na svt, udlal dl stupek. - Kdy u tedy holka blzn s umnm, a ho spoj s jdlem! -     
A zde kronika ivota Mirky Slavkov zaznamenv historick meznk, od nho se zaal odvjet dal vvoj dvina cukrskho ivota.
Stedisko RAJ bylo mstem Mirinch praktickch cukrskch potk. Dva svj sklon ke kumtu nezapela od samho potku cukrsk vuky, a ponvad jej prbojnost, znm ze souasnosti, platila u i tenkrt a navc dosahovala nsobku koeficientu temperamentu a snen sebekontroly charakteristick vku mld, urit nikoho nepekvap, e byla vdy v pedn linii cukrskho dje a jeho soutnch sloek. e se pitom nejednou jeily vlasy na hlav mnohch vyuujcch, neteba dozajista zdrazovat.
Prv v dob uovskch sout dolo k nemu, co lze u Mirky Slavkov nazvat "syndromem soutn spravedlnosti", kdy ve druhm ronku, dle dvrnho sdlen jednoho z komisa, by hodnot jej tvorby nleelo prvenstv, le protoe se v systmu kolsk hierarchie nachz teprve ve druhm ronku, dochz proto k upednostnn o rok starho studenta, kter ji cukrsk studium kon a nebude mt tak u monost dalho kolnho soutnho men sil. Tento zitek se od t doby thnul Mirinm ivotem jako erven nit, kter se v prbnch fzch jejho ivota zamodrchala do objemnch uzl, dky nim nejednou sklzela  zpornou popularitu svho okol.
Po absolvovn uovsk vuky se ji oficiln cukrka hls na  Stedn prmyslovou kolu potravinsk technologie v Pardubicch. V t dob bylo zaloeno nrodn cukrsk drustvo. Mlad prbojn cukrka krela od spchu k spchu a dle jednoho znalce soutn historie v eskch zemch, pedvedla po 30 letech na cukrsk souti prci s karamelem. Pan Slavkov nemv ve zvyku brt si servtky jakhokoliv druhu, a o to mn tak invala v dvm vku. e se tak tm nezdka ocitala v oblasti nraznkovch zn je nabledni.
            

Prce sleny Slavkov ve 2. ronku studia oboru cukr

Bt spnm od samho potku bv asto vystlenm ostr munice vvoje talentu, ktermu tm tak jeho vvoj obvykle perst pes hlavu.
Projevy takovhoto nekoordinovanho rstu mvaj rzn podobenstv. U studentky Slavkov to byl pedasn odchod z pardubick prmyslovky.
Po tomto vyven studijnho blho praporu se u Mirky roztoil koloto pohybu pracovn migrace majc potek v horskm hotelu v Peci pod Snkou, kdy nsledn romantiku horskho prosted  zamnje za ruch praskho  mravenit v hotelu Alcron, kterm cukrsk koovnice probhla, aby se na as usadila v dalm vhlasnm hotelu Jalta. V obou proslulch zazench byla revoltujc slena adovou cukrkou, ale s nezbytnm doplkem toho, co budouc pan Slavkovou zdobilo od tlho dtstv a po vyzrl vk, a zdobit zejm nepestane co bude iva. Je to jej charakteristick vlastnost, e musela do veho vstrit nos! Dodejme, e se zmrem pozitivnho vsledku, kdy nezdka pvodnm recepturm implantovala svoji zkuenost, kter nejednou vzela i z jej pocitov pedstavy jak by ml cukrsk vrobek vypadat. Opt neteba dodvat, e nabourvnm se do kamennch tvrz zvyklost vyvolvalo u protistrany namnoze i mrnou reakci.
Ke cti cukrky Slavkov budi eeno, e sv rebelantstv nezapr a stav se k nmu elem. Uznnm pro ni je, kdy se po letech setk s nkterm ze svch nadzench, jeho Mirin svrzn pstup v etice spoleenskho vystupovn jej nejednou ponoukal k jejmu roztrhnut na dva kusy, ohodnot po letech jej cukrsk kvality nejvy znmkou.
A u bylo v Mirin mladm vku jak bylo, je pravdou - a to je a s podivem -, e nebyla nikdy odnikud vyhozena, a stejn nikdy nebyla bez prce.
Bhem pobytu v hotelu Jalta dokonuje dlkov hotelovou kolu s maturitou. Tmto spnm aktem se nm uzavr prv kapitola pozoruhodn sgy ivota t osobit cukrsk umlkyn pan Miroslavy Slavkov. Meme vak tenm zaruit, e v dalch statch jejho ivotnho pohybu nebudeme postrdat dramatickou tninu dje tvrzenho rytmem rzovch akcent erupnch vron energie, bez nich bychom si tuto vyhrannou cukrskou tvrkyni snad ani neumli pedstavit.
V roce 1980 porodila svoji prvn ratolest, dceru Hanu, ale satek se uskutenil a v roce 1985. Manel Mirek, vynikajc fkucha zstal po rozvodu v Africe. Ano, ani toto vak nebylo pln obyejn seznmen za jej prvn satek vlastn mohla pan Boenka Bedrnkov, fov na studen kuchyni v Alcronu, neb ho poslala kouit na cukrrnu u n se to toti nesmlo. A ti dva, krom spolench emesel, nalezli i jin zjmy, v opee, prodno, a pak z toho byla jednou svatba.

pokraovn ztra


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku