�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


JUNIOR CARVING CUP - 3. ronk

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 29.06.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=763

V tradin bat podn JUNIOR CARVING CUPu v Mstskm kulturnm centru Pas v mst Tebi, se ji potet uskutenila soutn pehldka dovednosti mladch ezbskch vtvarnk v carvingu.

fiogf49gjkf0d

V tradin bat podn JUNIOR CARVING CUPu v Mstskm kulturnm centru Pas v mst Tebi, se ji potet uskutenila soutn pehldka dovednosti mladch ezbskch vtvarnk v carvingu. Juniorsk pohrov duel potvrzujc zdokonalujc se   vtvarn um ji dve zastnnch aktr a objevujc nov talenty, nabyl zajmavosti t dky   zahranin asti a to pti soutcch ze Slovenska a jednoho z Nmecka.
Podkladem pro tvorbu 3. ronku bylo tma "Proda" s monost libovolnho nmtu, pro kter mli juniort astnci 2,5 hodinov limit.
Organiztorem akce bylo CZECH CARVING STUDIO Luka Prochzky, kter se o poadatelskou reii podlelo s mstn SO obchodu a slueb a SOU Teb pod vedenm editelky Libue Kolov.
Exluzivnm partnerem akce bylo Nestl FoodServices a hlavnm partnerem firma eroz. Dalmi partnery byl Kraj Vysoina, msto Teb a Lesy Hlubok nad Vltavou.
Sout se konala v rmci kulturn a spoleensk akce JUNIOR SHOW podanou SO obchodu a slueb a SOU Teb

Prbh 3. ronku JUNIOR CARVING CUPu byl oekvn v pedtue velik vyrovnanosti, kterou naznaovaly pedchoz akce v umleckm dekru, kdy souasn juniorsk vkonnostn pice se tla na paty dal naden vyznavai ovocno-zelinsk tvorby a  rozhodcovsk trio ve sloen pedseda Milan Sahnek, Silvie Sulansk a Vladimr Krofta mlo dky tomuto vkonnostnmu sbliovn dosti ztenou hodnotc roli.
Favoritem horckho juniorskho kln byl losk vtz a prbn dritel putovnho pohru, slovensk juniorsk jednika Tom Vida, jemu je carvingov umn tm ivotnm poslnm a s pravidelnost sbrajc cenn trofeje pi kadm startu.
Pezutm juniorskch stevk v dosplou obuv v minulosti spnch astnk Kuraciny, Janigy, Jankovch a dalch se uvolnily stupn vtz pro dal adepty, kte pedchoz ast v tebskm juniorskm pohru sbrali zkuenosti a dobruovali ost sv dovednosti pro asy pt.
Podbradsk meteor Martina Volkov zpsobiv velk arbitrn dilema v loskm ostravskm podzimu se leton Tebe nezastnila z dvodu zahraninho pobytu.
To, e soutn nmt mv v konenm hodnocen t svoji vhu si byla vdoma mosteck Markta Such, kter si v zadanm tmatu "Proda" zvolila za nmt sv tvorby  "10. vro hypodromu". Vraz, svdjc pi Marktin mstu pobytu k domnnce, e se jedn o mosteck zvodn okruh, se ukzal zavdjc, nebo skutenou podstatou tohoto oznaen bylo rekultivovan msto po povrchovm dolu hndho uhl. Urit pozoruhodn nmt, jen atraktivnost svho vznamu a i t nzvu patil mezi nejzajmavj v dosavadn tlet historii tebskho juniorskho pohrovho kln ve vyezvn z ovoce a zeleniny.
Velkou neznmou bylo slovensk kvinteto, importovan do Tebe favorizovanm Tomem Vidou. Nmeck vtvarn duo se letos ztenilo pouze na Katerinu Brhnig ze Schwedtu, kter musela za mstem soute pekonat vzdlenost tm jednoho tisce kilometr.
Pozornost se podle oekvn soustedila na bratislavskho Vidu, kter pekvapil ji svm nicnekajcm nmtem "Pekvapen" a dlouh destky minut nebylo mon s uritost ci, me hodl progresivn a vtvarn nadan Tom pekvapit sv soupee, porotce i publikum. Obdobn neurit nzev vrobku si zvolil i domc Michal Bartnk poslucha organizan SO a SOU Teb, jeho nmt "Pro maminku" byl zhadn jak tajemn hrad v Karpatech. O nco lpe dvala nahldnout pod pokliku svho nmtovho zmru Anna Strnadov svm "Pohledem na produ", v nm nosnou surovinou vtvarnho projektu byl vodn meloun.
Srozumitelnost se vyznaovaly nmty jet ped hvizdem startra typu "Skkajc delfn, "elva s kvtinami" i "Slunen kvtina".
Vyhlaovac akt byl zpesten o vyhlen 3 nejspnjch zahraninch soutcch a o novka ezbskch sout.
Krom hlavn akce se v rmci doprovodnho programu mohli pokusit o tst t i nvtvnci, kte mli k dispozici prezentaci svho umu rozmanitou nabdku v souti "O nejkrsnj jablko",  ve vyezvn nejdel jablen slupky, i v odhadu hmotnosti zeleninovho obsahu koe nebo ve sloen na as obrazovho tvaru z puzzle.
Tom Vida rozehrl svoji typickou lenitou "jemnotvorbu" kvt prostednictvm exotickho ovoce a zeleniny. Michal Bartnk, jen loskho roku skonil tsn pod stupni vtz zvolil na leton carvingov cup t kvtinov nmt s nznakem avangardn dekorace pozad, kdy svoji tvorbu ztvroval do melounu v kombinaci s kedlubnou.
Z praskho astnickho kvinteta ezal n asi nejlpe Martinu Fajfrlkovi, kter jako student gastronomickho oboru mezi dalmi praskmi kolegy pevn z technick koly, byl tak trochu poloprofesionlem. V dmskm obsazen se do poped zaala drt dvojice "valmezovsk" Anna a mosteck  Markta. Dobe se prezentoval t i teprve patnctilet Pavel Bek z Frenttu p.R., jeho dekorativn ezba jet na stupn vtz nedoshla, ale o sv perspektiv vyslal prostednictvm sv tvorby zeteln signl. Dobe si t ponala bratislavsk Iveta Rakov a Karel Dostl z Velkho jezda.
Nmeck Katarina Brhnig, kter mla problmy s pozdnm pjezdem byla tentokrt "ganz aus" a bylo patrn, e obhjen jejho loskho bronzov psma bude dosti problematick.
Dvapl hodinov limit zvldli vichni, ale mnoz jet v poslednch vteinch mli co vylepovat.
Vidv nmt po polovin limitu vythnul v plnm rozsahu oponu pekvapen a nahoru, ale zas a takov pekvapen to nebylo, protoe Tom odvedl to, co jsme zvykl od nho vdat, to je perfektn technika, obtnost vetn rznorodosti ez.
Naopak domc matador Michal Bartnk krom kvality ve zpracovn pidal i nmtovou neotelost v mn obvykl, ale tm i rizikov avangard, kterou v nznaku dekoroval pozad sv tvorby. Ob dv dvata Markta a Anna se nalzala - zejm - o krek zpt. Jak to dopadne, bylo v zhruba v polovin asovho limitu zatm ve hvzdch, ale jedno bylo jist, a to, e to rozhod budou mt hodn tk.
A ti nsledn rozhodli tak, e zlat psmo obsadili tyi juniort soutc takka s rovnomrnm bodovm odstupem a vtzem 3. ronku JUNIOR CARVING CUPu se stal Michal BARTNK z SO obchodn a slueb a SOU Teb, co je prvn domc vtz v historii tto soute.


Vtz 3. ronku JUNIOR CARVIG CUPUMichal Bartnk


"Pro maminku" - tvorba Michala Bartka"

Druhou pozici obsadil Tom Vida z Bratislavy, zrove i nejspnj zahranin astnk


 


"Pekvapen" - Tom Vida

Tet post absolutn klasifikace nleel Ann Strnadov z Valaskho Mezi "Pohled na produ" - 3. msto


tvrt pozlacen pozice "10. vro hypodromu v Most" - Markta Such

Novkem ezbskch sout byl vyhlen Karel Dostl, kter na svm prvm startu skonil ihned ve stbrnm psmu o est bod zpt za zlatm psmem.

Velik drama se odehrlo v doprovodn souti v dlce vyezn jablen slupky. Loskch 249 cm Josefa Strnadela se zdlo bt rozmrem sn, kter bude dlouhodobm mexickm Beamonskm skokem do dlky. Ve tomu nasvdovalo i po cel prbh soute, a tsn ped koncem se pihlsil Pavel Seifert a vte - nevte, z jablka standardnho rozmru vyezal souvislou slupku v dlce 388 cm!!! Tm byl o necel metrapl postaven nov rekord tto snad bezmezn disciplny, jak svoj tenkou jablenou ponou pesvdil Pavel Seifert.

Pavel Seifert - rekordman v dlce jablen slupky


Konec tebskho Junior cupu, vdy znamen zatek ppravy dal carvingov akce, kterou bude 6. srpna "Melounov festival" na Kladn.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku