�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Kurz modelovn z karamelu - 1. stupe

Autor: AKC C
Datum vyd�n�: 17.06.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=759

seznmen s vukou, kter ns provz i ve vech ostatnch kurzech, aranovn a zsady dekorovn, modelovn z plastickho modelovacho cukru a vroba a modelovn z plastick okoldy/ a je zkladem pro pokraovac kurzy.

fiogf49gjkf0d

STUDIO EN SUCRE DART MIRKY SLAVKOV
ZBOROVSK 3, PRAHA 5 SMCHOV
pod odborn vukov kurzy:

Kurz modelovn z karamelu - 1. stupe
01. - 03. ervenec 2005
 

Kurz modelovn z karamelu - 1. stupe /seznmen s vukou, kter ns provz i ve vech ostatnch kurzech, aranovn a zsady dekorovn, modelovn z plastickho modelovacho cukru a vroba a modelovn z plastick okoldy/ a je zkladem pro pokraovac kurzy.

Veobecn informace...
lnek ke kurzm...

Kurzy:

 • 18. - 20. cervenec 2005 - Zpracovn okoldy a vroba francouzskch pralinek
    zkladn kurz /temperace, vady, npravy a pravy okoldy, vroba ganaches pralinkov npln a pralinek/

 • 25. - 27. cervenec 2005 - Studentsk letn kurz umleck cukrainy /50% sleva, prosm prkaz studenta/

 • Zpracovn okoldy perfekcionistick kurz /skulptury, vroba forem, bonbonir, zdokonalovac kurz/

 • Modelovn z karamelu zkladn kurz /pprava a vuka novch technik a klasick, zkladn modelovn/

 • Modelovn z karamelu 2. stupe /foukn z karamelu a dekoran techniky pro vrobu ozdob a modelovn/

 • Modelovn z karamelu 3. stupe /tvorba skulptur, figurln tvorba/

 • Patisserie 1. /vuka francouzsk cukrainy vetn receptur od zkladu/

 • Patisserie 2. /pokraovac kurz vuky vroby francouzsk cukrainy/

 • Traiteur /slan snacks masov pie, quiche, galettes, kter pat do cukrsk vroby, jemn brioky a croissants/

 • Croquembouche /vuka francouzsk speciality/
   

Vuka cukrskch kurz je 3-denn, intensivn, ukonena zsknm osvden o absolvenci. Cel kurz jsou akn pedevm studenti. T je mono studovat individuln.

Od z 2005 bude otevena Nstavba umleck cukrainy pro 3. ronky pi studiu, vuka bude dvousemestrln se zkoukami a ukonena bude zvrenou zkoukou a diplomem.

T je mon Nstavbu UC studovat po vyuen ped dosaenm 27 let.

Cena
Cena kurz je 6.000,- K bez dan za kurz a osobu.
Studenti maj 50% slevu.
Plat se pedem na et : 176 945 6001 / 2400, e-banka

Kontakt
e-mail:
info@mirkas.com, mirka.slavik@quick.cz
Tel: 257 325 663
Mob: 605 266 431
 

Psemn forma pihlky mus obsahovat:
Jmno, telefon, adresa, slo len. legitimace, podpis


Veobecn informace /General informations/:

Uebn hodiny /Teaching time/:
08:00 12:00
13:00 17:00

Posledn den do /Last day up to/:
16:00

Dle zahrnuje /Including/:
uebn skripta
teaching manual

profesionln lektor pan Mirka Slavkov
professional instruktor madame Mirka Slavik

- suroviny a pomcky
- materials and equipment

kva a npoje
coffee and drinks

- absolventsk osvden
- certificate of participation

Ven kolegov a ptel sladk krsy,

Chtla bych Vm tmto pedstavit filosofii sv vuky, co tak inm pod vlivem dotaz a podnt jak zjemc, tak absolvent mch kurz.
Pedevm bych chtla pedeslat, e modul m vuky jsem si poskldala z vlastnch zkuenost a poznatk. A tak jsem implantovala styl profesionlnch kol do naich podmnek.
A t je dobr si uvdomit, e pokud chceme bt spnmi profesionly, pak ns vzdlvn provz cel ivot a v dnm ppad nelze ci, e ukem i maturitou ve kon.

Ve spov pedevm v zk spoluprci mezi absolventy a vyuujcm:
 -teoretick st, kter systematicky provz cel vlastn kurz
 -praktick st, kde pln pracuj absolventi za m asistence
 -cel kurz provz vzdlvn dle vyslovench dotaz
 -vuka smyslu znalosti surovin a o surovinch
 -a zvren samostatn prce

Prvnm je Zkladn kurz umleck cukrainy, mnoho zjemc by ho rdo pelo, ale vuka je kontinuln, tud v prvnm kurzu se absolvent pipravuje na vechny dal, vdy se erp z jednoho kurzu do dalho. A je to t o prci se souasnmi modelovacmi hmotami. Modelovn je prvotn ppravou pro modelovn z taenho cukru karamelu.
Nen jednoznan si ci zkladn, ale j u jsem cukr hotov. Jsou ji po zkladnm kurzu znt razantn zmny na rozvoji vuk napklad SOU Vsetn.
Take proto na nm lpm, je mon ho vak peskoit.
A neustle se setkvm s nedostatenou znalost surovin, co je bohuel zklad na profese. Dle pak zjitn neplnost ve vuce na kolch hlavn ve smru nzvoslov, zkladnch receptur a neposledn mezery v restauranch dezertech.

Hlavn cl je si odnst co nejvce vdomost a monost samostatnho rozvoje.
Oprm se o poznatky psychologie o vnmn informac, vlastn aktivn souinnost je tm nejlepm uitelem. A mm clem je rozvoj na krsn cukrsk profese.

Nepodceujte vzdlvn, zamstnn je nejvt podl na naich ivotech a povrchnost, kter je bohuel negativnm jevem na spolenosti ve vech smrech, se proln i do na profese.
asto si myslme, e jeden i dva spchy na souti z ns dl profesionla, to je jen velk pomoc se jm stt. Naopak soutn spchy zavazuj bt lep a lep.

Doufm, e se mi podailo objasnit mj pstup k vuce. Dkuji za as vnovan mm slovm.

A tm se brzy nashle!!

Za vm hledej lsku!

Vae Mirka Slavkov
Professeur en sucre dArt

Zdroj: AKC R


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku