�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Soute ve vyezvn zeleniny a ovoce pohledem hodnotitele

Autor: Ludk Prochzka
Datum vyd�n�: 12.05.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=746

Ped pti esti lety mlokdo tuil, e technika dekorac, znm z Asie nkolik stalet a u ns prezentovan snad jen v asijskch restauracch, zaznamen takov vzestupn trend.

fiogf49gjkf0d

Ped pti esti lety mlokdo tuil, e technika dekorac, znm z Asie nkolik stalet a u ns prezentovan snad jen v asijskch restauracch, zaznamen takov vzestupn trend. A nen to jen u ns, dkazem toho byla Kuchask olympida, kde v prbhu ty dn bylo  vystaveno tm padest expont a kompozic. R se ani v tto konkurenci neztratila, na sv konto si pipsala zlato za nejlep vsledek dne, dv stbra a n kolega ze Slovenska dovezl dal zlatou.

Ale ne kad jede na podobnou akci do zahrani, kter je u tm vrcholem snaen.
Monost pomit se s konkurenc a nkdy sm se sebou, nabz u ns hned tyi akce. Vezmme to tedy po podku vtem akc a postupn pejdme na to, co se kde oekv od soutcch. Tm kad akce m sv specifika a spch na jedn neznamen automaticky spch na druh. O tom se mon pesvdil u nejeden astnk.


GASTRO HRADEC:

 Na vstavu, kde u vezete  ve pedem pipraveno a mte jen dvouhodinov limit na sestaven kompozice, by jste mli pipravit nco vtho. To znamen, e udlat jeden meloun a pr  kus ovoce a nedat tomu ani nzev znamen urit nyn odjet jen s diplomem.
 I  tyto samotn dekorace by mly bt smovny k njak konkrtn pleitosti, kde by mly bt hlavn dekorac slavnostnch stol. Samozejm to me bt fiktivn. Naezat dost ovoce nebo zeleniny  bez ladu a skladu u takovm problmem bt nemus. Ale pokud  se Vm poda jet vrobku dt nzev nebo motto, kter jet vce podtrhne vae sil, tak je to jedin  do plusu. Hodnotc komise pak  u  na expont kouk trochu jinm pohledem a je vidt, e jste o vrobku pemleli. Body urit za toto neztratte. Trochu rozeberu s dovolenm posledn svoj kompozici z Erfurtu, kter byla komis ocenna na max. poet 8O bod.
Snad Vs to me trochu navst, jakm zpsobem mete postupovat teba i Vy:
Nzev Slva  vtzm, est poraenm Pipraveno na slavnostn recepci k zahjen letnch olympijskch her v ecku 2004.
Do expontu byly vyuity tyto motivy
Dn Olivov vnec vtz, Diskobolos s listy vinn rvy, eck sloupy s kvty.
Prv dn poskytuj  monost tvoit a ukzat, e znte nejen kvty a melouny, ale umte vyezvat plasticky  by se nejedn pln  vdy o 3D motiv. A mon toto nkdy rozhoduje.
Melouny Jeden byl s latinskm npisem slva vtzm druh est poraenm, tet s npisem Athny tvrt a pt byly s motivem staroeckch sportovc. Cukrov melouny tvoily s medailemi pomysln stupn vtz.
Kvty ze zeleniny Vyuil jsem na dozdoben stup vtz feferonky  (symbol, e prohra pl a bol) a samozejm i dal kvty k papje (jiiny z kedlubny a taro koene a karafity z erven epy a celeru) a samostatn i kytici r z mrkve, bl edkve, erven epy (symbol  kad vtz dostv kytici). Kvty byly vyuity teba i na vtch kusech (papja, dn) Kvtinami mete  zkazit jen mloco. Snad jen podmosk svt s remi psob kovit. Ale i tady je dobr se zamit, aby ve nebylo o stejnch kvtech a stejnch lstecch. Pokud tam budete mt jen jeden druh r a navc jeden styl ezu a mete jich mt teba sto, pak je to pod jeden kvt. Vc se samozejm hodnot kvty, kter jsou z jednoho kusu, tedy nelepen. A urit se zamit na jemnost lstek. Velmi tko se dlaj slab pltky z tvrd mrkve.Rovn by nemlo bt ve vyezno dltky, zase trochu vc se hodnot prce noem, co re nebo tulipn vyaduje. Pokud tam udlte i jin kvty a teba mn okoukan, zase zskvte.
Papja (velk) Na dvou byly vyuity kvtinov motivy, tet byla vyezna z klasickch kroucench ez, jen mly  symbolizovat olympijsk ohe. Hned pod papjou byly kvty z feferonek symbolizujc r  ohn.
Taro koen - Byl vyuit na eck sloupy, co barevn  odpovdalo a z mench kousk byly vyezny kvty.
Tato surovina, kterou seenete u ns jen na objednvku pes njakou firmu dovejc zeleninu ze zahrani, poskytuje monost tvoit trojrozmrn. Obsahuje okolo 25% krobu a je velmi tuh. Nkter kusy pipomnaj celer, ale oproti nmu je zaruen tuh bez dry uprosted. Poskytne Vm tak monost udlat  opravdu ezbsk kousek, kter by ml bt dkazem, jak jste na tom s technikou. Samozejm me bt  problm s velikost. Nkdy seenete kusy velikosti celeru, jindy se poda dovzt kus jako velk ananas (bez list). Prv takov kousky mli astnci soute v Singapuru. Z takovho kusu u mete vyezat i lidskou postavu. Ta je podle mne tm nejt잚m prvkem a pokud zvldnete toto a doplnte o dal motivy a kusy, tak by Vs nemlo minout dobr umstn a ocenn.
Krom taro koenu se ezbsky mete vydit i na zmnnch dnch, sten na tvrdm vodnm melounu nebo velk papje a tvrdm celeru. Je mi jasn, e ne kadmu se koen poda sehnat nebo alespo ne hned, ale sv ezbsk umn mete pak pedvst teba vyeznm poloplastickho motivu na dni. Na pedloskou sout do Basileje jsem  vyezval kompozici se svatebn tmatikou a na  jednom kuse jsem ml novomanele. To tvoilo dominantn prvek cel kompozice.
Pokud jsme se bavili o 3D motivu, tak nejvc se hodnot vrobek ve z jednoho kusu. Jestlie budete vyezvat lidsk tlo nebo kon, bodov vce zskv prvek bez lepen. Jsou urit nap. zvec motivy, kde se bez lepidla neobejdete, pkladem je pv. Tko tam ta prka udrte jinak ne lepidlem, to sam plat o kdlech. K z olympidy byl tvoen z bl edkve a je jasn, e takto velk edkev asi nenaroste. Tm ale nekm, e takov motivy muste vynechat, tady to mnohdy zskv zase body na originalit a teba i na celkovm dojmu, ale je poteba si dt pozor na spoje, aby ve bylo co nejmn znt. Pebyten lepidlo, kter vytee ven a nen odstranno, nepsob dobe. Pkn kvt se d vyezat z jednoho kusu, maximln vyut jin suroviny na sted, aby to barevn ladilo.
Asi nejidelnj a jasnm dkazem Va tvoivosti, fantazie a umn by u ns mohla bt dn, kde vyuijete tvar plodu k vytvoen plastickho motivu. Pokud si dobe vzpomnm na jeden prvek, kter m na olympid hodn zaujal, tak tam byli rybi vytahujc s z vody a ve bylo dlno z dlouh dn. Bhem ezn se tvrce dostal k dutmu stedu, kter byl vybrn  a ve jet vce vyniklo.
Doufm, e jsem Vs poslednmi dky neodradil od asti. Kad prost mus vyut to co zn a um. Na loskm Gastru jsem vidl nkde snahu o tvorbu plastickch motiv na dnch, ale ne vdy to bylo ideln. Prv naopak to teba kazilo dojem z jinak celkem dobr kompozice. Nkdy nezaazen nedokonalho motivu, kter mte doma sice pipraven, by mohlo sp pomoci. Tady mete improvizovat do posledn chvle. Urit doporuuji nronj prvky si alespo jednou zkusit cvin, to Vm pome odhalit chyby a druh kus bv vtinou lep.
Na kompozicch, kter si mete pipravovat doma, mete pracovat pomalu u 4-5 dn, jen je poteba zat s kusy a motivy tak, jak to vyaduj suroviny.

SOUT̎E V ASOVM LIMITU:

Tady samozejm muste velikost vrobku pizpsobit asovm monostem, ale plat podobn zsady jako u Gastra. Pokud do kompozice nebo zadan suroviny zaadte plastick prvek, kter nen jen o kvtech, ance na spch je vt. To ale neznamen, e jen kvty nemohou vyhrt. Stejn jako u kompozic v Hradci se i tady db na istotu zpracovn. A pokud ji nemte na sebelepm motivu na dni, tak zlatou urit neoekvejte.
Strun alespo projedeme soute:
O MELOUN SV.VAVINCE (Melounov festival) Zde jsou jasn dan pravidla, za 2 hodiny muste stvoit vyezan vodn meloun, tedy asi nejpopulrnj surovinu u ns na dekorace. Pokud tady chcete uspt, tak bych asi zvolil njak motiv, kter nebude jen okolo stedu a stejn lsteky a dol. I na melounu se d ukzat kolik toho umte a hlavn se to projev na pechodech z jednoho motivu na druh. Ke kvtm bych zaadil i njak list(y) a kdy mte pkn kus, tak mete tvoit i men poloplastiku. Losk vtz vyezal obliej eny s remi a plastick prvek v podob slunce se objevil i v poad na tetm melounu. Tam trochu chyblo vce detail. Ale pokud nebudete mt vhodn meloun, je lep zstat u klasiky, tedy u kvtinovch motiv.JUNIOR CARVING CUP
Soutc maj za kol stvoit kompozici na tma proda, co v postat poskytuje monost pustit se do veho. Jen osobn bych opt do hotovho expontu zaadil jeden technicky nronj kus, v idelnm ppad ten nejdominantnj. Opt se tm zvtuje ance na spch. Jestlie zvolte kompozici, kde ve bude tvoeno z mench kus a me jich bt teba hodn, ance na zlato a mon i stbro se vzdaluje. Zase ale rozhoduje krom techniky i istota zpracovn, npaditost v podob novho prvku a celkov dojem. I tady nkdy me technicky mn nron kompozice pekonat dal prce, co byl ppad loskho ronku.

MINUTKA CARVING CUP  (Dov festival)
Jak to bude letos jet nen 100% jist, ale pokud tam bude zase zadan surovina v podob cukrovho melounu a zeleniny, tak urit bude platit, co bylo zmnno v pedchozch soutch. Sout byla hodnocena v pedchoz Minutce.
Letos se pot, e by v rmci soute byla zaazena kategorie dn s tm, e by byly u dovezeny hotov kusy podobn jako do Hradce. Pak by samozejm platilo to, co bylo zmnno jak o souti pi Melounovm festivalu, tak i o dnch na Gastro Hradci. Ten, kdo navtvil loni olympidu a ml fok, urit npad z tto suroviny si pivezl dostatek.
 Zvrem Vm peji hodn spch na podobnch akcch a hlavn a Vae prce zdob stoly ve vaem podniku nebo teba jen doma pi njak pleitosti. Svoj prac tak posunujete vnmn ndhernho kuchaskho a cukrsk umn u veejnosti zase o kousek dl. A o to jde pedevm.

Ludk Prochzka


lnek byl zveejnn v asopise Minutka 1/2005


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku