�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC 2005 - 3. msta - st 4.

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 29.04.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=737

Dnes se podvme na soutn prce, kter byly hodnotcmi porotami ohodnoceny 3. mstem. Dodejme, e tyto vrobky se staly takt vznamnou ozdobou a pnosem v kvalit kulinskho umu letonho ronku GASTROHRADCE,

fiogf49gjkf0d

Dnes se podvme na soutn prce, kter byly hodnotcmi porotami ohodnoceny 3. mstem. Dodejme, e tyto vrobky se staly takt vznamnou ozdobou a pnosem v kvalit kulinskho umu letonho ronku GASTROHRADCE, protoe i ty oplvaly umleckm pvabem a vyznaovaly se vysokou tvr kvalitou, nebo mnoh exponty od sebe dlilo nkdy i pouze nkolik desetin bodu.
Ani nejni pozic stup vtz jet nekonme se zprostedkovnm GASTROHRADECk reporte a bhem vkendovch dn vm nabdneme pohled na nkter soutn vrobky, kter se umstily ve zlatm i stbrnm psmu.

Cukr senior 3. msto - Pavlna Klopftokov SO a SOU DnSoutn prce Pavlny Klopftokov z Dna zpsobila pesuny v celkovm hodnocen seniorsk cukrsk kategorie. Pavlna soutila v kategorii C/2, kde byla jedin a proto tento cukrsk sek nebyl samostatn vyhlaovn. Jej bodov zisk vak byl vt ne u tet soutc v kategorii C/1, m ji v konenm hodnocen pedstihla a celkov obsadila tet msto.
Nhled fotoapartu na celek soutn prce nepen bohuel hodnovrn pohled skutenosti a piblen okoldovho dortku, sezamovho i okoldovho kornoutku nebo nkter dezertn miniatura  prozrazuje tvr schopnost prce cukrky s detailem.


Cukr junior 3. msto - Marie Hrbkov SOU Frdek-Mstek

Marie Hrbkov zvolila za prostedek k soutnmu nmtu kakaomalbu, jejm prostednictvm ztvrnila na podkladu slavnostnho dortu podobu 700. let starho kostelka. Tento druh vtvarnho projevu ve spojitosti s cukrskm umnm bude mt sv stl zastoupen v blm oboru a takt sv obdivovatele.
Podvme-li se bleji na ztvrnn nejvtho expontu pamtnho minichrmu, lze konstatovat, e zpsob tvorby prozrazuje vtvarn cit cukrsk malky nepostrdajc smysl pro vznam pozad - oblaka, strom -kterm autorka dociluje zvraznn dobovosti zvolenho nmtu.


Zvltn vrobek kuchai senioi 3. msto - Marta Lecov, soukrom, Praha

foto nen k dispozici

Pan Marta stvoila zejm nejlenitj dlo cel hradeck soute, kdy v nmtu BU POCHVLENA PRODO se z pozice  - pokud jsem dobe potal - 44 poloek  tstovinovch vrobk vyznv k ct k prod, kdy svm soutnm dlem zrove vyzv k jej ochran. Prvn co divka pi pohledu na rozmanitou lenitost tvorby asi ve vtin  ppad napadne, bude vaha o pracnosti vystavenho dla.
Nco v podvdom m naeptv, e tohle nebyl ten hlavn dvod, kterm by chtla pan Lecov ohromit divky a porotu. Zd se mi jako by tato tvorba byla uritm vyznnm hodnot a zrove i tichou vzvou s liturgickm podtextem. Ale pipoutm, e se mohu mlit. V kadm ppad se jednalo o velice pozoruhodnou prci, kter byla ohodnocena 3. mstem v kategorii zvltnho kuchaskho vrobku.


 

Zvltn vrobek junioi 3. msto - Jitka Kolerov, VO, SO, SOU a OU Bzenec

foto nen k dispozici

Bzenet cukri jsou zvykl si z velkch sout odvet vt i men ceny a pro jejich zisk si dok vdy zvolit zajmav nmt. Letos se rozhodli pro tma, kter je dosti vzdlen charakteru vchodnho cpu jin Moravy, kde ve dnech konn 10. ronku GASTROHRADCE zaaly pod paprsky jarnho slunce rait prvn vhonky zelen na vinn rv. Progresivn uilit pijelo do Hradce se soutnm nmtem nesouc nzev Prask jaro, dodejme, e ne ono historick roku 1968, nbr Mezinrodn festival klasick hudby konan v msci kvtnu v Praze.
Bzenet se rozhodli prostednictvm kakaomalby pro vyjden cty naim tem hudebnm veliknm jejich zaazenm do dvorany slvy.
Kroeje prvch dvou eskch komponist Smetany a Dvoka asi st vstoupily do mstn oblasti pvodu hrozn, ale v ppad suknike Janka by se nebylo a tak emu divit, kdyby jeho nenasytn tvr apetit, erpajc inspiraci v poezii enskho kouzla, neprohnl njakou tu bzenanku v prostorch zdejch malebnch vinic.
V kadm ppad je jistou vc, e bzeneck cukrka Jitka Kolerov je krom ryz cukrainy vybavena i dobrou kreslc technikou, kterou se probojovala na stupn vtz ve zvltn kategorie mladch tvrc.


Zvltn vrobek cukrsk 3. msto  - Stehan Gefrom, Atoll Helgoland

Bohuel v tto kategorii postrdme foto tvorby nmeckho tmu, respektive Stephana Gefroma z First Class Design Hotelu. Nmeck vprava pijela se zpodnm, kter se snaila kvapnou prac dohnat, ale vsledkem byl pd pipravovan karamelov soustavy a optovn budovn monumentu. Pesto se ale nmeckm soutcm prostednictvm Stephana Gefroma podailo v tto kategorii obsadit 3.msto, kdy hodnocen svho neposlunho vrobku sthali snad v poslednch vteinch stanovenho asu.


Handikepovan cukri, kuchai a zvltn 3. msto - Aneta Exnerov OU a Pr amberk

foto nen k dispozici

Aneta zvolila osvden nmt vyznn lsky na pernkovm srdci, s kterm se u dnes nevyhrv, ale kdy se zvldne technika proveden, me njak ten bodk bt piten k dobru.

 


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku