�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC 2005 10. ronk - Zlat hatrik Anny Batov - 1. st

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 24.04.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=734

Nejvt soutn pehldka gastronomickho umn esk republiky dospla do kulat podoby 10. ronku. Vzestupn tendence potu astnk datujc se od roku 1996 vyvrcholila rekordnm potem soutcch.

fiogf49gjkf0d

Nejvt soutn pehldka gastronomickho umn esk republiky dospla do kulat podoby 10. ronku. Vzestupn tendence potu astnk datujc se od roku 1996 vyvrcholila  rekordnm potem soutcch, jejich umleck kulinsk tvorba byla dokumentovna takt rekordnm potem udlench medail deklarujcch vzestupn nrst kvality umu potravinskho oboru.
Leton jubilejn GASTROHRADEC ozdobila ji svm tetm absolutnm prvenstvm v ad cukrka Anna Batov z Francouzsk restaurace Obecnho domu, Praha.

 

 

Absolutn vtzAnna Batov
 
Francouzsk restaurace Obecnho domu, Praha


Cukri junioi

1 Iveta Hadnagyov Francouz. restaur. Obecnho domu, Praha  - 39
2 Cmajdlkov Daniela SOU a OU Vsetn 37,4
3 Hrbkov Marie SOU Frdek-Mstek 36,8

 

1. msto

 

Cukri senioi
1 - Batov Anna - Francouz. restaur. Obecnho domu, Praha   - 38
2 Baltaliyski Youri Hilton Prague, Praha 34,4
3 Klopftokov Pavlna SOU a SOU, Dn - 33,2

 


absolutn cukri - senioi

 

Handikepovan cukri, kuchai a zvltn kategorie
1 - Handlov Miriam soukrom, Olomouc 37,8
2 Indrov Pavla Msto Perov 36
3 Elnerov Aneta OU a Pr, amberk 32,4


foto A. Elnerov v rozpracovn

1. msto

Kuchai junioi

1 - Madra Frantiek SOU U Krbu, Praha 39

2 Mohyla Tom AKC R poboka SMaS, Frentt p.R. 38,6

3 Soukupov Jana SO, SOU a OU, Suice 37,4

 

 

1. msto


 


 

 

Kuchai senioi

1 Davdek Jan  - Regionln tm Praha 37,4

2 Hojda Norbert Hospoda Domov, Liberec 36,8

3 Svatek Martin Hotel Dvok, Tbor 360

 

 

 

1. msto

 

 

 

 

 

 

 

Zvltn vrobek cukrsk

1 - Shramko Elena Moskva 38,6

2 Janurov Ilona JAJA, Pardubice 37,6

3 - Gefrom Stephan First Class Design Hotel, Atol Helgoland 36,4Ilona Janurov -JAJA Pardubice

foto G. Stephana v rozpracovn

 

1. msto

 

 

Zvltn vrobek kuchask

1 Hvizdk Oto Hotel Wili, Pchov 37,6

2 Kucha Josef - soukrom, Bzenec 36,4

3 Lecov Marta - soukrom, Praha 36,2

 

 

Josef Kucha
 

Foto M. Lencov v rozpracovn

 

 

1. msto 

Zvltn vrobek junioi

1  Vratil Jan  SOU a U, Nov Paka 37,6

2 Vida Tom soukrom, Bratislava 37,4

3 Kolerov Jitka VO, SO, SOU a OU Bzenec 34,2

 

 

1. msto

 

 

foto.J.Vratila a L. Kolerov v rozpracovn 


Tmy
junioi

1 Regionln tm Severn Moravy a Slezka AKC R

2 Cukri Bzenec

3 Sprvn ptka Vsetn

 

Tmy senioi

1 - eskoslovensk tm ezb

2 - Regionln tm Praha

3 Severoesk poboka AKC

 

 KUCHAI: 

odrka

K/1
Slavnostn msa pro osm osob
a dvouporcov restauran msa

odrka

K/2
est druh pedkrm na talch
a ptichodov menu vetn
sladkho kuchaskho dezertu

odrka

K/3
Ptichodov vegetarinsk menu
a msa esti druh pedkrm pro est osob

odrka

K/J
Junioi do 21 let -Slavnostn msa pro osm osob

 CUKRI: 

odrka

C/1
Slavnostn dort
a slavnostn msa rautovch zkusk pro est osob

odrka

C/2
Mal msa dezert pro tyi osoby
a est druh restauranch mounk

odrka

C/3
Ti rzn porcovateln dorty na 12 kus -
z kadho vkroj

odrka

C/J
Junioi do 21 let - Slavnostn dort - voln tma

 ZVLTN KATEGORIE: 

odrka

Z/K
Kuchask artistika
(led, zelenina, ovoce, slan peivo, tuk, ..)

odrka

Z/C
Cukrsk artistika
(karamel, okolda, marcipn, ..)

odrka

Z/J
Zvltn vrobek junior do 21 let

KATEGORIE PRO HANDICAPOVAN: 

odrka

H/K
Kuchask vrobek voln tma

odrka

H/C
Cukrsk vrobek voln tma

odrka

H/Z
Zvltn vrobek voln tma

 SOUT̎ DRUSTEV: 

odrka

D/D
Drustvo hotel a firem v jakmkoli potu soutcch, minimln ti nad 21 let v libovoln soutn kategorii

odrka

D/J
Drustvo junior do 21 let v jakmkoli potu soutcch, minimln ti v libovoln soutn kategorii.

(Hodnocen drustva je vypoteno aritmetickm prmrem z dosaench bod v soutch jednotlivc)

Ludk Prochzka pedseda hodnotc komise zvltnch vrobk

Chci pedevm vyzvednout nrst tto kategorie, ve smyslu soubhu kvantity s kvalitou. Soutc, pokud zvolili ezbsk dekor, v mnohch ppadech pouvali zeleninu, tak jsme v n zaznamenali nejastj pouit dn, co me bt  nkdy dvousen rozhodnut, kter v ppad kvalitnho zpracovn vrobku prospje, ale i naopak. V tch zvltnch vrobcch, kde si soutc vzali za nmt vyezvn zeleniny, ukzali svoji vysplost slovent astnci, kte pijeli do Hradce dobe pipraveni a po zsluze si odv cenn kovy. Jedn se o olympijskho zlatho medailistu Oto Hvizdka z Pchova a Tome Vidu z Bratislavy.
Velkou neznmou byla rusk vprava a jejich prce ukzala, e se pi jejich nslednch ast bude muset s nimi potat. Jejich prce s karamelem pedila oekvn, a to se jedn zatm jen o pedvoj. Vrazn kvalita byla t u pernkskho vrobku pan Janurov z Pardubic.
Pekvapila m skupina handikepovanch soutcch jako celku,  kde bylo znt, e u tchto pracant vle je ji dostaten zastoupena i technick vytbenost, kter se zan promtat do kvality jejich prce. Je ale poteba dodat, e tato skupina m sv stabiln vd duo, kter je tvoeno pan Handlovou a Indrovou.
Kategorie zvltnch vrobk je rznorodou sms technik, surovin i zpsobu prac s odlinm tvrm projevem v nm se hodnot dokonalost proveden, npad a celkov dojem.

Pavlna Berzsiov pedsedkyn hodnotc komise cukr junior a senior

Cukrsk komise hodnotila juniorsk i seniorsk tmy, kdy mldenkm hodl pro pt rok ulehit  prci v tom, e jejich sly rozvrstv do kategori slavnostnho dortu a modelovanch vrobk. Rozhodnut vyplv z reality, e ne vdy jsou nkte mlad cukri schopni tvorbu slavnostnho dortu v odpovdajc kvalit realizovat. V souasnosti modelovan vrobek ne vdy odpovd svm zadnm podob slavnostnmu dortu a to jak tvarem, tak i ozdobou. Junioi se tak budou moci rozhodnout, kter z tvrch projev je jim bli a zrove se tm t docl zven kvality jejich prce.
Juniorsk vtz z Obecnho domu pedstavil modern vrobek zajmavho tvaru s absolutn istotou zpracovn. Soutc dobe zvldla nroky abstrakce prostednictvm okoldy, marcipnu a karamelu a to jsou prvky na nich dnes stoj svtov cukraina, a v ppad vtzky se jednalo o jejich dokonal zvldnut.

Seniorsk kategorie v proveden Anny Batov, opt z Obecnho domu, mla obdobn charakter volby surovin a dokonalou interpretaci nmtu. ili i zde byla volba jednoznan. Chci ale zdraznit, e na dalch mstech, a to  jak u junior a senior jsme zaznamenali nrst kvality proveden a tm dvj odstup, eknme Prahy, od ostatnch se ji viditeln zkrtil. O lep bodov ohodnocen tchto tm pipravilo nepouit zmnnch modernch prvk. V klasickm pojet tvorby, pouiji slovo nepraskch tm je jejich prce na vrcholov rovni, kter bude ozdobou slavnostnch tabul u akc zamen na tyto ely. Ale sout GASTROHRADEC m hodnotc kritria toton se svtovmi, a ty vyaduj modern pojet. Jestli tmy, kter skonily o njak stupnek pod vtzem, dok bhem roku tento nezbytn krok udlat, tak pt hradeck ronk  me bt hodn zajmav.

Vladimr Picka pedseda hodnotc komise  kucha junior

Prce  kuchaskch junior ani zde v Hradci nepostrdala to, co tuto kategorii zdob ji del dobu, a to je vysok rove jejich prce. Svd o tom nejenom pohled na soutn pdia, ale i pehled sbrky medailovch ocenn a konkrtn poet zlatch a stbrnch kov. Musm vechny juniory pochvlit za to, e jejich prce byla tvoena v souladu s pedstavou mezinrodn modern gastronomie a e mlad kuchai dok operativn zareagovat na poadavky mncch se trend.
Poradit do dalch kulinskch boj lze pece jen jednu vc a to, nebt se opustit jist pozici kuchask kreativity a troufnout si vkroit na trochu ten led oblasti npad a fantazie. Tato vzva je motivovna poznatkem, e nm v posledn dob zan dochzet k jistmu podobenstv soutnch vrobk a nedomnvm se, e by to bylo tm, e by vichni dospli do jednotnho stdia poznatku idelu. Oblast pedstav a jejich realizac nem a nikdy mt nebude konenou podobu. 

Milan Sahnek pedseda hodnotc komise kucha senior

Pedevm chci vyslovit uznn vem dosplm kucham, e zde vbec jsou. Kivka nrstu potu a s n i kvalita soutn prce mladch kucha m stle vzrstajc rove. Rozdl mezi mlad a star kuchaskou kategori se nm stle vce sbliuje. A pro dospl kuchae nen rozhodn jednoduch s dravm mldm dret vvojov krok a nst tak svoji  ki na trh.
Jako o sympatickm kladu lze hovoit o integraci kucha do tm, kdy spojen sly vytv i patin dl kvality.
Jist, e i letos se nala chybika, a u v barevnm ztvrnn, v mrn tvarov odchylce i v chuov kombinaci.
Jednm z rozhodujcch hodnotcch aspekt byla profesionalita proveden, vzbuzen chuov emoce, technika tvorby a prezentace vrobku. Stalo se i tentokrt, e se nkdo ze soutcch netrefil pesn do zadn. Za klad povauji to, e na kadm expontu byla vidt snaha a tvr pstup kadho kuchae, kter tvorb svho dla vnoval maximum.

Pi pleitosti jubilejnho 10. ronku poctil soutn prostory i primtor msta Hradec Krlov

Moje pedstava o akci GASTROHRADEC mla podobu spojitosti s jdlem. Skutenost je o nem jinm. A to o umn. Jsem nesmrn vdn vem poadatelm a organiztorm, e tohle krsn umn me bt v naem mst. Je to est a uznn vem echm, jejich pslovenm zlatm ruikm a takt i Hradci Krlov.
Vyslovuji podkovn za pknou podvanou vytvoenou odbornky kuchaskho a cukrskho emesla, kter je nejenom vrcholem jejich profesn tvorby, ale i pro mne osobn inspirac jak v mm soukromm, tak i pracovnm ivot.
Dkuji vm vem a zrove vm peji abychom se opt zde v Hradci Krlov setkali pi podn dalho ronku, kter bude otevrat ji druhou destku tto pozoruhodn a krsn soute, kter pat k ozdobm naeho msta. 

Prezident AKC R Miroslav Kubec

Je mi ct, e mohu poprv ve sv funkci veejn promluvit prv pi pleitosti podn tak vznamn soute, kterou GASTROHRADEC je. Dnen dest ronk je pro mne pleitost k rekapitulaci vzpomnek uplynulch dj majc spojitost se vznikem a nslednm prbhem tto nejvt kulinsk pehldky v esk republice. M mylenky pi zptnm chodu celm soutnm vvojem vysuj do podoby obdivu vem, kte dokzali tuto sout dovst do souasn podoby, kter nejenom e si zskala domc prioritu, ale svm rozsahem a kvalitou pat mezi soutn skvosty Evropy. GASTROHRADEC je svm vznamem velkou soust zulechovn kulinskho umu kadho kdo teba jen jednou vytvel  expont pro zdej soutn veletrh. GASTROHRADEC je inspirativnm stimulem, jen nut kadho zjemce o ast na kulinskm pdiu aby shl a do nejzazch hlubin sv tvr inspirace a profesnch schopnost. Kad ohodnocen zskan v Hradci Krlov zdob svho dritele a je dokladem jeho gastronomickho umn.
Kdy zrakem sleduji blou plejdu kuchaskch a cukrskch rondon, kterou v takovm kvantu doke sjednotit pouze hradeck sout, zmocuje se mne dojet  spolu se zvazkem hlubok odpovdnosti vi vm vem a naemu spolenmu oboru, protoe mohu bt pi tom a s vmi. A to je zrove i pleitost pro vyjden mho podkovn a cty ke vem kdo se zaslouili o to, e se pi pleitosti  jubilejnho GASTROHRADCE schzme ji podest, stejn jako i vm, kte svoj soutn tvorbou spoluvytvte v Hradci Krlov stavbu krsnho chrmu umn naeho spolenho oboru. 

Prezident soute Milan Burda

M vodn slova jsou urena vm vem, kte jste se zastnili jubilejnho destho ronku, jen byl ozdoben skvosty vaich soutnch vrobk. Deset ronk vytv dlouhou vvojovou adu na jejm potku jsme evidovali 44 soutcch, na osmm 150, loni 185 a letos jsme se vyplhali na rekordn vi 217 astnk. Tento ctyhodn poet je vrazem nejen zjmu, ale snad mohu ci i kvality GASTROHRADCE, ovem spolu s rostouc astnickou statistikou nm narst i kapacitn problm pro pt rok. A tak vaha o tom, e ji nastal as rozloen tto soute do dvou dn, nabyla sv reln podoby.
Do t hodlme navc vloit dal obohacujc soutn prvek v podob kuchaskho studia a tepl kuchyn. Jednalo by se o vaen, eknme 50 porc, kter by tvoily ti juniorsk tmy a to soutc vetn kapitna a menu by bylo prodejn pro nvtvnky restaurace, kte by mohli ohodnotit kvalitu soutnch vrobk.
Touto cestou vyslovuji podkovn lenm vech komis, kte se zhostili s spchem realizace vyplvajc z jejich zamen, veden Aldysu za vytvoen optimlnch podmnek pro nai innost, magistrtu msta na ele s panem primtorem, pedstavenstvu AKC na ele s jeho prezidentem a pochopiteln vem soutcm za skvlou pehldku jejich soutnch prac.
Leton jubilejn GASTROHRADEC vnmme jako oslavu esk gastronomie, jsme rdi, e se nm podailo pekonat losk astnick rekord


Milan Burda, Helena Urbanov a pan Kreuter

spolu s dalmi nezobrazenmi, nap. panem Rundtukem a dlouhou adou tch bezejmench nesouc organizan bm soute. 

Trefit ve sportovn stelb destku je vrcholov meta vech steleckch disciplin. Trefit desetkrt destku je absolutn unikum, kter se nestv tzv. kad den, ba ani kad rok. A pece je tentokrt tomu tak. Kritria tohoto vkonostnho supernadstandardu se podailo splnit organiztorm nejvt esk gastronomick soute GASTROHRADEC, kter v letonm roce oslavila dest vro svho vzniku. Rok co rok nle k nejvtm, nejnavtvovanjm a nejkvalitnjm akcm svho druhu a zpsobem sv prezentace a obsahu nle i k evropsk pice.
Leton kulat jubileum bylo v hradeckm ppad i meznkem jeho tuen pchod se letos promnil v siln  zaklepn na dvee aktuln podoby.
To spovalo v nerudovsk otzce kam s nm?, majc na mysli kadoron nrst kvanta soutcch thnouc s rozpukem prvnch jarnch kvt na Hradec Krlov ve snaze zmocnn se medailov koisti  v nkter z rznorodch kuchaskch i cukrskch disciplin.
A e pleitost a prostor k dosaen cle bylo pehrle, svd i nabdkov listina monost, ktermi se  kulat jubilujc GASTROHRADEC prezentoval.
O 217 bodovanch expont se zaslouilo 32 kucha seniorsk a 61 juniorsk kategorie, 15 dosplch cukr a 57 dorostenc, kterm sekundovalo 34 zvltnch vrobk a tvorba 18 handikepovanch soutcch.
Suma sumrum, meno geografickm mtkem, soute se zastnili zstupci 64 mst, 4 slovent soutc s dal zahranin ast z Moskvy a Berlna.
O celkov poet 166 medail bojoval zmnn poet 217 gastronom, kte vytveli proud jednotlivc, jen se dle poteby shlukoval do iku 19 drustev a to 13 juniorskch a 6 seniorskch.
Onch 166 medailovch odmn bylo ukuto do potu 80 kus bronzov barvy, 58 stbrnho lesku a 28 zlatho tpytu.

To byl 10. ronk GASTROHRADCE 2005.

Fenomnkou t poslednch rok je cukrka Anna Batov, je se svm zlatm hatrikem zapsala do historickch zznam absolutnch vtz. Jej prce snese ta nejpsnj hodnotc mtka, kter kladou draz na absolutnost ve zpracovn, kter mus jt ruku v ruce s poadavky charakteru soute jakou Hradec je. Pedsedkyn hodnotc komise  Pavlna Berzsiov to vyjdila zcela jasn slovem modernost -. Jestlie to chceme nkam dothnout, nememe se tud dit njakmi separtnmi pravidly, ale trendem zpsobu proveden a tm i hodnocen, jak je bn ve svt. Je to jedin cesta, jak se svtu i piblit.
V souvislosti s absolutnm hodnocenm, lze mon i zaslechnout: A zas ta Praha! Ano. Ale pro? V zjmu objektivnosti dalch dk musm pedeslat, e su ze tatlu, tj. bydlm v Brn a tm si myji ruce ped tmi, kte by m mohli obviovat z plin nklonnosti ke stovat matice.
Praha, jako naprost vtina hlavnch mst svta, m automatickou vhodu v tom, e se o n vce v ne o ostatnch mstech. Tud zjem turist je vce koncentrovn do tchto prostor, ne kamkoli jinam.
A turista je lovk, kter se mus stravovat a tud s turistickm zjmem roste i rove stravovacch slueb, kter se nsledn proln do vech podob, kter tento gastronomick obor obsahuje, a tud i do sout. Ale pozor! Distanc Prahy od ostatnch mst se ji znan zkracuje. Pohled na bodov nuace dvaj za pravdu tomuto vroku.
Francouzsk restaurace Obecnho domu, odkud se rekrutovali leton vtzov obou vkovch kategori cukrskho oboru, je jednou ze zsobren nrodnho tmu. Vtz kuchaskch senior je takt reprezentant jedn z odno nrodnho tmu. Co to znamen? Tito lid jezd po svt a ke sv manuln zrunosti pidvaj i poznatky posbran na mezinrodnch kulinskch bojitch. A jak bylo eeno, Hradec se hodnot mezinrodnm metrem, do jeho rozmru mezinrodn soutn poznatky pesn pasuj.
Modern sout je o modernm vrobku. Co je to platn na SuperStar dobe zazpvat Pluj lod do Triany (hit padestch let), kdy hledme zpvka pro poadavky souasnosti. Stejn tak tomu je souboj klasickho a modernho dla na modern souti, provedenho  stejnou rukou.
Kuchask sfra je pedelho jen potvrzenm. Plbodov rozdl byl mezi vtznm Davdkem z Regionlnho tmu Praha a libereckm Hojdou, lenem soutnho Culinery Nestl Teamu, kter takt zaprofitoval na zkuenostech erpanch z kuchaskch sout svho tmu na mezinrodnch polch. Opt se potvrzuje star moudro, e cizina byst rozum. A za nimi se ji tla s malm odstupem tborita Svatek.
Kdy jsem se est dn ped Hradcem zastnil soute Moravsk kucha v Perov, podan pobokou AKC Severn Morava a Slezsko, ihned po vstupu do kuchaskho studia GASTROCENTRA MORAVIA se v mm nitru rozeznl zvon pedzvsti, e se bude dt nco zajmavho. A taky dlo. Ta sout byla veskrze modern se vm vudy. Zanaje prostedm, provedenm, pes zkulis, design, kone organizac a kvalitou soutnch vrobk. Vbec jsem nevhal a dal veejn hlavu na palek vrokem:
Moravsk kucha v GASTROCENTRU MORAVIA PEROV - vidno, slyeno, vytueno - pjde-li jeho vvoj vzestupnou kivkou, m anci s pispnm "pan testny", stt se "Trojskm konkem" eskch kuchaskch sout. viz lnek na tomto portlu: Moravsk kucha Retigo cup 2005 .-
A jak v m hlav, zstav na krku, onen Trojsk konk siln zarl, kdy se z hradeckho mikrofonu ozvalo oznmen, e vtznm juniorskm tmem se stal Regionln tm poboky Severn Morava a Slezko AKC R!
Ve stejnm duchu lze hovoit o dalm vtznm tmu, tentokrt seniorskm, majc nostalgick sloen, kter si i jeho lenov dali do nzvu: eskoslovensk tm ezb, majc personln sloen jako pevzat z textu  halerovsk psn: z Moravy, Slovenska, ech.
Na potku zrodu byla mylenka Josefa Kuchae - jmnem kter sjednotila dal ti kuchae profes -, kte se znali ze sout ve vyezvn z ovoce a zeleniny a pozoruhodn tm s dlm nzvem jet nedvnho stedoevropskho sttu tak byl na svt.
Jednalo se o Otu Hvizdka z Pchova, Martina Klimta z Letohradu, Miloe Skoepu z Tuklat a Josefa Kuchae ze Bzence. V jednoduchm npadu byla skryta kvalita v podob  Hvizdkovy zlat olympijsk medaile, Kuchaovy stbrn ze stejnho bojit a bohatch soutnch n zbvajcch len tmu. Vsledkem bylo cenn vtzstv na GASTROHRADCI, co se skoro rovn du prce za pracovn zsluhy udlovanho bvalm reimem. 

A meme pokraovat dle teba cukrskm Bzencem, i brnnskou charbulkou, jej mistrov Drtinov se udrela na dostel za giganty z praskch bark Obecn dm a Hilton prezentovanm romantickm cukrskm tvrcem Youri Baltaliyskim v kategorii C1, kde v souhrnm cukrskm hodnocen se na tet msto vyvihla dnsk Klopftokov.
A obdobnou mluvou lze hovoit o dvojnsobnm zlatm olympionikovi Luku Prochzkovi, stbrnm z te soute Josefu Kuchaovi, Mirce Slavkov a dalch.
ili nen to o Praze jako takov, ale o kadm jednotlivci a kolektivu, kter chce na sob pracovat a kter m svou profesi za sv ivotn posln. 

Ve zvltn cukrsk kategorii vyplila vem rybnk moskevsk Elena Shramko, kter svoj karamelovou kreac vvodila tto skupin. Kvalitn prac se prezentovali i dal moskevt soutc. (A eklo by se rusci! Abychom se v blzkm budoucnu moc nedivili!) Elen zdrn konkurovala Ilona Janurov s klasickou pardubickou  pernkskou tvorbou v modernm pojet.
Zde chtli do boj zashnout i nmet karameli, ale jejich pozdn pjezd a snaha asovou ztrtu dostihnout zpsobila, e se jejich cukrov monument zhroutil jak domeek z karet.
ezbsk kategorie hodnocena v rmci pravidel zvltnho vrobku -  byla ve znamen progrese slovenskch chalanov. Zlat olympionik pchovsk Oto Hvizdk sbr pravideln pedn umstn a vjimku neinil ani na letonm GASTROHRADCI. A obdobn si vedl i bratislavsk talent Tom Vida, kter carvingem oividn ije. Ten byl ale ve smen skupin zvltnch vrobk pedstien novopackm Janem Vratilem odlin profesn zamenm. 

Asi nejvt obdiv si zaslou handicapovan soutc, kte nap nepzni osudu msto hodu flinty do ita berou do ruky srp jako svat Markta a tvo prostednictvm sv tvorby pardn soutn n. A kdy jsem pouil pmru o Markt, tak zstaneme i u enskho pokolen, kter v proveden dmskho tria Handlov, Indrov a Exnerov opanovalo vtzn stupn handicapovanch cukr, kucha a zvltnch tvrc.
Zde bych si jet dovolil zmnku o porot, kter hodnotila rznorodou sms soutnch nmt a musela mt neobyejn oste nabrouen ost hodnotcho pohledu, protoe zde se porovnvala tzv. jabka s hrukama.
Ale specializovan tm vhlasnch odbornk na ele s dvojnsobnm dritelem zlat olympijsk medaile Lukem Prochzkou byl dostatenou zrukou, e
bodov pdl bude v tch soubnch dimenzch pedveden soutn kvality.
V juniorsk kuchask kategorii krba Madra, lask Mohyla a sirkaka Soukupov potvrdili ji dvno znmou pravdu, e mlad kuchai ji skoro srovnali krok se svmi starmi profesnmi soukmenovci. Kdy pedseda hodnotc komise kucha senior Sahnek prv jim dkoval za ast a odvahu s kterou pijeli do vchodoesk metropole, kde mli za soupee sv vrstevnky, soutn pravidla, ale i pes eku sv mlad kolegy, vdl velmi dobe o em hovo.
A tot lze ci i o mladch cukrch,  - potamo cukrkch jejich kvalita prce tak nemv mnohdy pli daleko k vkonostn lace svch zkuenjch koleg, jak bylo patrn nap. u prce vtzky Ivety Hadnagyov z Francouzsk restaurace Obecnho domu.

Jeden kulat seril soutnho GASTROHRADCE je za nmi. Ptm rokem se oteve zejm nov podoba eskch gastronomickch soutnch Atn. A ten, kdo m ve sv profesn torn ukrytu marlskou hl, urit dobe v, e prostedek k jejmu vytaen  vede pes GASTROHRADEC a nejlpe ji pi blcm se ronku 2006.

pokraovn ztra...


Vytisknuto dne 09.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku