�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


MORAVSK POHR 2005

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 22.03.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=721

3. ronk soute odbornch dovednost k SOU a SO oboru cukr, podan pi pleitosti 60. vro zaloen koly.

fiogf49gjkf0d

3. ronk soute odbornch dovednost k SOU a SO oboru cukr, podan pi pleitosti 60. vro zaloen koly

 

Msto konn: SOU a SO  potravinsk a slueb Charbulova - Brno

Poadatel a organiztor: SOU a SO potravinsk a slueb Brno

Partnersk kola:  SOU a SO a VO Bzenec

editel soute : MVDr. Ladislav ern, editel koly

Odborn garant

a patron soute: Asociace kucha a cukr R, poboka Brno

Hlavn sponzor: IREKS ENZYMA

Sponzor: GOSTOL TRADING Brno

 

spn trio zleva Soa Kadlkov (SK), Jana Kyselov , Lucie Zednkov

1. Kyselov Jana Potravinsk kola a slueb, Brno
2. Zednkov Lucie SOU a SO Bzenec
3. Kadlkov Soa Zdruen stredn kola potravinrsk - Bratislava

 

Soutn disciplny

1. Odborn testy 30 otzek z odbornch pedmt

2. Vroba slavnostnho dortu do 5 kg na tma svtek, narozeniny, svatba.      

    Pro hodnocen piprav kad soutc vzorek k degustaci z pouitch

    surovin.         .

3. Vroba 4 druh dezert o hmotnosti 40 g po 8 ks + 2 ks od kadho

    druhu k degustaci k hodnocen. Hodnot se t pouit surovin zdrav

    vivy, nap.: nzkotun tvaroh, jogurt, nzkotun krmy, ovoce,

     seznam apod.

 

 

 

vtzn vrobek Kyselov Jana, dort zhotoven k 60. vro koly, karamel, modelovac cukr, okolda.

Dezerty okov, bannov, malinov, tvarohov

 

asov limit

1. den -  teorie

2. den - 7 hodin praxe

3. den - 3 hodiny praxe

 

Receptury

Soutc pracuje podle vlastnch receptur. Kad soutc ped odborn hodnotc komisi recepturu dortu a jeho nkres + receptury dezert

 

Moravsk pohr majc premiru v roce 2003 v prostorch potravinsk koly a slueb brnnsk charbulky,  si v sudm roce pedal poadatelsk ezlo s partnerskou kolou ve Bzenci. Tm tak vznikla obron rotan perioda dvou vznamnch potravinskch kol na jihu Moravy.

Brnnsk SOU a SO potravinsk a slueb slav v letonm roce 60. jubileum svho vzniku. Bhem dlouhodobho vvoje se odborn vuka ustlila na potu 9 tletch uebnch obor, 5 tyletch studijnch obor s maturitou, dvoulet denn a tlet dlkov nstavbov studium s maturitou. kola je pravidelnm spoluorganiztorem nejvt gastronomick juniorsk soute v R GASTROJUNIOR, a poadatelem kosmetick a kadenick soute HARMONIE. Studenti koly se vznamnm potem zastuj vmnnch odbornch a jazykovch zahraninch st. kola je takt zapojena do mezinrodnho programu EU Leonardo da Vinci a Sokrates, a stejnou mrou vyvj aktivity na domc pd v podob spoluprce s Hospodskou komorou R a profesnmi asociacemi.

 

 


2. msto Lucie Zednkov

 

Na tma podstaty cukrskho Moravskho pohru jsme se zeptali vedouc uitelky odborn vchovy pan Stanislavy Leskov.

 

Jak zamen, a to jak obsahov, tak i tmatick bylo v nplni letonho Moravskho pohru?

Jedn se o tradin zmen sil student cukrskho oboru a aplikaci poznatk nashromdnch bhem odbornho studia do soutn podoby.

Nejde jen pouze o vyjden rukodln dovednosti, ale i zrove o uplatnn teoretickch poznatk zskanch bhem studia, kter mohou soutc navc uplatnit v rmci svho tvrho potencilu ve hranicch soutnho zadn.

ci mli monost se pohybovat v tmatickm rozmez svtek, narozeniny, svatba, kdy se tohoto zadn zhostili v plnm rozsahu s tm, e jejich vrobky krom dobrho technickho zhotoven se vyznaovaly t i itelnou vznamovou tvorbou.

 

Zdrav viva je nejenom akutnm spoleenskm mementem, ale u i t pozitivnm hitem zaazovanm do soutnch zadn. Do jak mry  se tento trend podlel na litee soutnch discipln?

elem zvolench surovin bylo sniovn obsahu kalorickch tuk a cukr a zaazen vivovch sloek majc prioritu ve zdrav viv a to jak v korpusech, tak i v nplni. To znamen mln vrobky, tvaroh, jogurt, kysanou smetanu, kter byly doplnny rznmi ovocnmi pchutmi poppad zmrazenm i erstvm ovocem vetn jdrovin. 

 


3. msto Kadlkov Soa

 

 

editel odborn koly potravinsk a slueb Ladislav ern se s nmi podlil o organizan zkulis soute

 

Pane editeli, organizace III. ronku cukrsk soute tentokrt padla na vs. Vloen kapitl poznatk z podn prvnho ronku, ale t i druhho ve Bzenci, jste mohli dnes roit. Jak ona realizace vypadala v praxi?

 

Ji podruh se podal Moravsk pohr v prostorch naeho uilit a tak nabyt zkuenosti z pedelch sout jsme skuten roili v letonm roce. Proto jsme se rozhodli  pro konn soute v obdob jarnch przdnin. Zskali jsme tak voln prostor koly, nemusili jsme peruovat nebo omezovat provoz jednotlivch obor a disponovali jsme i asovou svobodou.

 

To z jedn strany bylo asi velkm plusem, ale vyvenm tto organizan vhody utrpla divck ast.

To nepoprm, ale vychzme z toho, e pokud nkdo chce vidt kvalitn vrobky a sout, tak ani przdninov termn mu v tom nebude pekkou. A ti ryz soutc, kte se rdi takovch akc zastuj, nebudou v przdninovm termnu spatovat pekku. Ono ostatn nen nam clem do divckch prostor nahnat dva tisce dt z donucen.  Ti, kte dobrovoln pijdou, si automaticky do podvdom zapisuj postehy a zitky, kter zptn penej do svho studia i prce.

 

Prapor trendu zdrav vivy je v souasnosti vyven na etnch storech, soutnch nevyjmaje. Jak vae kola podchytila tento nstup pozitiva zdrav vivy?

Jedn se opravdu o nosn trend, majc dnes ji celosvtovou psobnost a nevyhnul se tak ani na kole. V praktick koln vuce pouvme takov suroviny a nsledn vrobky nezatujc organismus, a se jedn o karcinogenn ltky i nkter druhy dalch ltek se zpornou psobnost na zdrav lovka. To plat bez vjimky pro vechny nae  vun potravinsk obory a stejnou mrou byly voleny prvky zdrav vivy pro zadn tto cukrsk soute.

 

Dosavadn ti ronky Moravskho pohru jsou ve znamen duln organizace dvou vznamnch jihomoravskch kol gastronomickho zamen. Kdy u jste se rozhodli pro kolektivn organizaci s rotanm psobenm dvou kol, pro nezapojit do soutnho dje dalho partnera?

 

Prv te pichzm z jednn t editel, a to bzeneck a kromsk koly vetn na, kdy padlo definitivn rozhodnut o tom, e bylo vytvoeno organizan trio, jeho soust je i kromsk kola, kde by se pt rok konal tvrt ronk Moravskho pohru.

 

Pro trokait a dret se pouze pi moravskm jihu. Zaltly vae mylenky severnji, kde se t nalzaj  moravsk prostory?

Dnes se konal tet ronk a sout je stle jet v rozjezdu. Nechceme lmat nic pes koleno a hodlme nabrat postupnou rychlost, kter by s sebou t vezla i ohlas. J osobn jsem pesvden, e kvalitou, dobrmi vsledky a irokou ast dojde ke zpopularizovn tto soute, kter me vyvolat ppadn zjem i v dalch stech Moravy.

 

Lich ronk Moravskho pohru podanho dnes u vs, se  trefil do vznamnho sudho  vro koly. Zkuste v kostce zrekapitulovat chod koly alespo za vaeho psoben.

U ns psob profesor Hernk, kter si pamatuje zatky koly zaloen v roce 1945, kter se tehdy nazvala potravn kola a uily se na n obory peka, cukr a kucha. Pozdji se vuka rozila o dal potravinsk obory a sluby. Vvojem dolo k dalmu sluovn a optimalizovn, zlepovaly se podmnky. Ped ticeti lety se postavila tato budova a my jsme se pesthovaly z centra Brna do tchto prostor.

Meme tedy ci, e postupn vvoj se stal zdrojem prospchu potravinskch obor a snad i celho kolstv.

 

Jak velk bude oslava tohoto vznamnho vro koly?

Pvodn mylenka spovala v uspodn vt akce ve  vznamnch  prostorch naeho statutrnho msta. Ale poslze jsme se rozhodli pro odlinou realizaci oslavy vro koly, a to tak, e uctn edestho jubilea koly bude zrove soust kad akce nmi podan. To znamen, e oslava nebude mt jednorzov charakter, ale bude rovnomrn rozloena dlm zpsobem po dobu celho roku. A abych byl konkrtn, zaali jsme ji slavnostnm plesem v hotelu Voron v potku roku, nyn pipomnme jubileum pi tto souti, stejn jako pi tch, kter budeme podat pozdji, i jako soust maturit a podobn.

 

Nzev soute Moravsk pohr, jen ve sv organizan podstat ml vce ne jednoho poadatele, tak trochu v duchu nzvu, ale i vznamovho posln, tm pdem volal po vt dvce zmoravtn. Tma, jeho obsah byl pedmtem tronch vah, doznalo svho naplnn v den vyhlen vsledk Moravskho pohru, kdy dosavadn jihomoravsk kolsk duo bylo posleno o dal vznamnou pedagogickou instituci obdobnho zamen v Kromi. Hanck Atny, jak bv msto kulturnch pamtek zapsanch v UNESCO pezdvno, tak budou dotvet hybn trio, ktermu se tak nabz monost z dosavadn soute zemskho vznamu se slovenskou ast, vytvoit teba i a soutn cukrsk festival na celosttn rovni.

Kostky je byly trojic zainteresovanch editel odbornch kol vreny, jsou zatm v pohybu. Jak hodnoty sel budeme moci v nsledujcch letech odetat z jejich ploek, bude zleitost vech persn zastnnch v celkovm budoucm dji soute nesouc nzev Moravsk pohr.


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku