�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROJUNIOR 2005 - NOWACO CUP

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 09.03.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=715

Nejvt esk gastronomick juniorsk sout GASTROJUNIOR NOWACO 2005, jej kln m svj finlov vrchol v prostorch brnnskho vstavit vstoupila svm pokraovnm do druh destky.

fiogf49gjkf0d

GASTROJUNIOR 2005 - NOWACO CUP
11. ronk soute
mladch odbornk v oblasti gastronomie

SPONZOI A PARTNEI SOUT̎E:

Poadatel:

Asociace kucha a cukr esk republiky
Veletrhy Brno, a.s.

Odborn garant:

Asociace kucha a cukr esk republiky

Hlavn sponzor:

NOWACO Czech Republic s.r.o.

Hlavn partnei:

INTERGAST PRAHA s.r.o.
JIVA-JIRK vroba velkokuchyskho zazen spol. s r.o

Partnei:

BONDUELLE, spol. s r.o.
EROZFRUCHT s.r.o.
FIALA-PRAHA s.r.o.
Lesy Hlubok nad Vltavou a.s.
MC CAIN FOODS Czech Republic, s.r.o.
ZNOVN ZNOJMO, a.s.

Nejvt esk gastronomick juniorsk sout GASTROJUNIOR NOWACO 2005, jej kln m svj finlov vrchol v prostorch brnnskho vstavit vstoupila svm pokraovnm do druh destky. Tradin soutn obory naly tentokrt svj psteek v pavilonu C, kter sice juniorskm aktrm, vetn hodnotcch komisa ponechal pvodn rozmry soutnch kj, ale divkm poskytl nkolikansobn vt plochu pro dokonalej sledovn t pbuznch gastronomickch obor. Krom toho pebytek prostoru vyel vstc nvtvnickmu zraku, kter mohl po cel den hodnotit dokonen vystaven prce  kuchaskch, cukrskch a nickch elv.
Organizan novinka dola sv realizace jet ped brnnskm finlovm finiem, kdy pvodn regionln kvalifikace sestvajc ze esti kol se ztenila na dv soutn pedkola. O co se jejich kvantitativn souet ponil, o to se povil poet soutch, kte se spolu utkali o finlovou ast v jihomoravsk metropoli v organizanm uspodn dvou kol Vchod a Zpad.
Byli jsme zvdavi jak se do kvality vsledk promtne zkuenost vyplvajc ze zvenho potu sout konanch v tuzemsku a v zahrani a jak se do soutnho zadn a jejho zrealizovn promtne odstediv sla kuchask a cukrsk olympidy konan ped necelmi pti msci v Erfurtu.
Djem jednotlivch obor ns provedou pedsedov hodnotcch komis a prezident soute Zdenk Hladk.

Hodnotc komisi kucha pedsedal pan Vladimr Picka k nmu smovaly nae prvn otzky.

Vae osoba je nedlnou soust skupiny hodnotcch komisa kuchask soute. Kdy projedete prostednictvm vzpomnky  dosavadn ronky, do jak hodnotc katulky byste zaadil leton Gastrojunior?
Jednou vtou vyjdeno, do t je se nachz na nejvy pce hodnotcho ebku. Oblast, kter v porovnn s dvjmi ronky udlala kvantitativn skok kupedu, byla chu. Mezi ticeti soutcmi se nenael pokrm, kter by se tzv. nedal prodat. Zven veobecn rove letonho gastra se rovn odrazila v kvantu udlench zlatch medail, sestvajcho z jedn tetiny celkovho medailovho zisku, co je vypovdajc hodnota letonho brnnskho finle mladch kucha.

Nemohu se nezeptat, zda takov poet zlatch medail, a vbec zven mnostv medailovho ocenn v letonm roce, nen pece jen uritou  benevolenc, i dokonce provenm hodnotcch ot, kter nen podloeno mrnou kvalitou soutn prce?
Urit nelze hovoit o hodnotc degradaci , nebo o zmru zvit na benevolenc zjem o Gastrojunior do budoucch ronk ze strany soutcch. Naopak, dolo ke zpsnn kritri a nap tomuto soutnmu legislativnmu pitaen hodnotcch ot dolo ke zven celkov rovn kuchask soutn prce jak ve vzhledov oblasti, tak i chuov.

Co je pinou toho, e kulinaina, a to nejenom zde na brnnskm finle, ale jak mme monost vidt v bezprostedn uplynulm ase i na ostatnch soutch, nabrala tolik na obrtkch kvality?
Je to dostupnost informac, hodn naich lid byla v zvru loskho roku v Erfurtu na olympid, stoup poet semin, kde si maj monost osvojit dal novinky v teoretick a praktick rovin. Takt se zintenzivnila prce kol, kter jsou vystaveny konkurennmu tlaku a probh mezi nimi boj o zchranu. To ve ve vslednm souhrnu pin onu zvenou porci kvality.

V em byl patrn rozdl mezi gastrem 2004 a 2005 ve vaem oboru?
Byly to pedevm chut, kter se odrely v kvalit omek. Soutc velice dobe zvldli tzv. koncovku pokrm. To znamen vyvenost pomr, zeleniny a takt dolo k vraznmu posunu v oblasti racionality. Na  vzrstu chuov kvality m svj podl pouit kreativnch surovin, kter u ns nebyly dve k dispozici. Jedn se o rzn druhy exotickch druh zelenin, ovoce a bylin. Tm se podailo vyphnout povoz dvjch univerzlnch tradinch chut a zaphnout progresivn samohyb svtovch chuovch prvk. Dalm vznamnm atributem, kter ovem plat v celm irokm spektru kuchask tvorby, je odraz tlaku veejnosti ve smru zdravj vivy, kter se pochopiteln promt v kuchask tvorb a takt jsme se s nm setkali i na tto souti.
Dal prioritou letonho ronku byla vyrovnanost soutcch a zejmna hodnocen neju piky bylo tvrdm okem, nebo jejich vzjemn rozdly byly v rozmru pslovenho fousu. Jsme tomu opravdu rdi, protoe to o co usilujeme v oblasti  modern kuchask tvorby, se zan prostednictvm mlad generace realizovat a v blzk budoucnosti by se i mlo potvrzovat na zahraninch soutnch vsledcch.

Gastrojunior Brno 2005 - NOWACO CUP  obor kucha kuchaka

Vtzn kuchask trio

Vtzn vrobek obor kucha, Vclav Charvt

2. msto obor kucha, Lokajov Marie

Vsledky:
[zobrazit] [sthnout *.zip]

Pedsedkyn hodnotc cukrsk komise byla Pavlna Berzsiov, kter finlovou tvorbu sladkho umn hodnot nsledovn.

Jak vysoko byla poloena laka obtnosti v cukrsk souti?
Laka obtnosti letonho zadn byla pro cukre urit hodn vysoko a jak jsem je mla monost pozorovat, tak je jist, e jsme je potrpili  teplm mounkem, protoe pro klasick cukre z vroby vdej mounku, v tomto ppad navc teplho,  byl kol velmi obtn. Proto se tepl mounk ped komisai objevoval sporadicky. Nen to avak a tak chyba mladch cukrskch aktr, kte se rekrutovali mnohdy ze student druhch ronk, protoe tepl mounk je domnou a ronku tetho.

Do potravinstv se ostrmi lokty dere zdrav viva. Do jak mry se me projevit v cukrain, potamo jak dalece byl tento trend ptomen na souti Gastrojunior 2005?

Byl, a to v podob zakomponovn odlinch druh mouky a to celozrnn, jhel, pohanky a do leton tvorby vkldali cukri vt porce erstvho ovoce jako takovho i pms do omek. Knedlky se vyznaovaly menm objemem, porce byly pimen, tak aby konzument se nectil pesycen, ale byl lehce a pitom i sladce naladn.

V em spovaly nejastj chyby?
Jednalo se o vdej teplho mounku, kdy nkte soutc nedokzali udret ve sprvn teplot uvaen knedlky, kter zbyten dlouho spovaly na stole.
Chyby byly takt ve vdeji, nebo skladba tale zabrala zbyten mnoho asu. Na uvedenm vtu se nachzely hlavn chyby letonho ronku. Ovem na druh stran je zapoteb vyzvednout chuovou strnku soutnch vrobk, ppravu tsta, zpracovn a npady, co byla druh strana mince letonho brnnskho finle, samozejm v tom pozitivnm slova smyslu.

V kuchaskm oboru bylo znt zakomponovn pednost svtovch trend a zejmna bylo mono vystopovat urit postehy z nedvn olympidy v Erfurtu. Kr esk juniorsk hotelov cukraina obdobnm smrem? 
Zde mme prozatm jet mal dluh, protoe nap. olympida se nm do juniorsk gastrosoute vrazn nepromtla. Je to tm, e dnen soutc jsou junioi a nemaj zatm tolik zahraninch zkuenost, s ktermi bychom se setkvali ji na tto souti uren prv jim. Obdobn je to i s mistry. Ale o tto trochu bolav pat vme a tato skutenost bude nmtem pro sestavovn soutnho projektu pro rok 2006, kdy stanoven zadn bude do urit mry odrazem soutnho cukrskho dn venku a adept na dobr umstn pro brnnsk finle bude  muset bt vyzbrojen poznatky ze zahraninch soutnch kolbi.

Gastrojunior Brno 2005 - NOWACO CUP obor cukr - cukrka

Vsledky:
[zobrazit] [sthnout *.zip]

3. msto, Vesel Martina

dal foto v rozpracovn

Pedsedou nick hodnotc komise byl Petr Prostednk, kter nm sdlil sv  nsledn poznatky.I ve vaem oboru bylo pro letoek mon vysledovat mimodnou vyrovnanost.  Jak se to projevilo v hodnocen?
Mohu jenom potvrdit leton mimodnou vyrovnanost. Podvme-li se do vsledkov listiny, nalezneme minimln rozdly napklad mezi tvrtm a dvactm mstem. Dky rozenmu umu mladch nk jsme se mi naopak zaali ocitat v zenm manvrovacm hodnotcm prostoru. Bude-li tento dnen vkonnostn trend i nadle postupovat, tak mm obavy, e v bodovacm kritriu ji nevystame s hodnocenm pouze prostednictvm desetinn rky.

V em spov zmnn exploze nick kvality?
Za posledn roky nm vyrostlo obrovsk kvantum novch restaurac a hotel. Jejich majiteli jsou mnohdy ti, kte proli zahranin prax. A kad novota s sebou nese i nov zpsob obsluhy. Restaurace dnes ji nechtj bt prmrn, zved se nm i kvalita takovch zazen, kter jsme byli zvykl dve oznaovat jako tverky. Nato tch pikovch restaurant i vcehvzdikovch hotel. nk oproti kucham i cukrm m tu vhodu, e aby poznal prosted, nepotebuje jt a do samho zkulis pslun restaurace, ale poznatky ji me sbrat tzv. na place. Kolegov z gastrokuchyn se dostanou do jedn kuchyn, ale nk jich me projt destkami i stovkami. A ten, kdo se um dvat, tak se v naem oboru i mnoho nau. A do zahrani jezd mnoho k a stejn tak i jejich uitel a mistr. A vsledek toho veho nalzme v souasn kvalit a zrove i vyrovnanosti tto soute.

Jedn se tedy o jaksi etz, kde se do sebe spojuj lnky ji vyjednocen kvality.
Pesn. Restaurace dnes najdeme na kadm rohu a dn pitom nechce bt podprmrn, ale naopak. K tomu potebuje kvalitn lidi. Tm vznik tlak na koly aby produkovali nejlep lidi. koly aby mohly produkovat kvalitn lidi, mus mt vlastn kvalitn personl. Ano je to etz kvality, jeho posledn lnek kon u stolu zkaznka.

Zkuste i vy dt na misku vah postehy z loskho a letonho ronku Gastrojunioru.
Zpsob losk nick soutn prce ml takov standard, e jsme si mohli dovolit tolerovat men chybiky, v tom smyslu, e jsme je nezapotvali do souhrnnho hodnocen a bodovali jsme pouze chyby vt zvanosti.
Jenome letoek nm ve vkonu a vyrovnanosti vyltl natolik vzhru, e jsme byli nuceni brt v potaz i chybiky nitrnho charakteru.

Tolik ve veobecn rovin, zkuste ji pevst do konkrtna.
Soutc mli svj kol zvldnut do kadho detailu, kad pohyb nebo gesto mly svj el. Kdy jsem jim vytal teba  to, e volili nevhodn vno, tak je poteba upesnit, e nebylo a zcela nevhodn, ale nasktala se pouze monost  vhodnjho vbru.
K uritmu typu pokrmu by vce vyhovovala  napklad pouze jin znaka, nebo by byla pijatelnj jin cenov relace.
ili znovu opakuji, e jestli to pjde takto dl, tak v ptm roce budeme muset opravdu desetinou rku posouvat o jeden d dle.

Gastrojunior Brno 2005 - NOWACO CUP obor nk servrka

Vsledky:
[zobrazit] [sthnout *.zip]

Vtzn nick trio (zesvtlit)

Od samho zrodu kuchasko cukrsk nick soute mladch nadj esk gastroscny koordinuje soutn innost inenr Zdenk Hladk, jeho vtzn tvr projekt ped dvancti lety odstartoval novou epochu juniorsk gastrosoute.
Pan Hladk komplexn zasteoval po organizan strnce chod cel soute s nvdavkem zodpovdnosti za hodnotc komisi kucha a cukr. Tato koordinan role se t dostala do nzvu  soutn funkce a petrvvala rovnou destku let. Le pojem koordintor je pojmem mlo vypovdajcm o podstat dn, a proto od letonho 11. ronku dolo k pevleku  pvodnho edho nzvu funkce v barevnj hv vstinjho oznaen nzvem prezident soute a to pi fyzickm zachovn stejnho nositele tto funkce, tj. Zdekem Hladkem.
Zvren shrnut tedy pipadlo admirlu cel juniorsk gastroflotily, je po ti dny brzdila finlov soutn pln nejvt juniorsk gastronomick soute v esk republice.

V em spov rozdl hodnotcho pohledu mezi kuchaskou a cukrskou tvorbou, pomineme-li zkladn charakteristiku obou profes?
Ob dv profese zaznamenvaj v jedn podstatn vci pibliujc se pohyb. Je to posun k lidskmu zdrav. Dve v minulosti vznikaly na talch urit stav dvou dominant, kdy nap. gul ml nezbytn doplnk ve vce knedlcch. Obdobn stav jsme mohli nalzt i u cukrsk profese kde u tvarohovch buchet bylo nezbytn  kvantum tkho tsta a tvaroh. Tto skutenosti ji dv modern gastronomie sv postupn vale a  pohyb jejho dalho vvoje smuje ve smru zdrav vivy.
A prv zde v Brn prce obou profes je dokumentem toho, e tento trend je ji napevno zakomponovn v jejich tvorb. Tud ty pvodn rozdly mezi tmito blzkmi profesemi se nm zanaj v soutnm pohledu zuovat a my dnes sledujeme jak se soutc obou stran vypodvaj s novm trendem smujcm pes potraviny k lidskmu zdrav.

Vyjmenujte alespo dominantn suroviny s pvlastkem zdrav, z obou obor, kter jsou zastoupeny v soutnm zadn?
Jedn se o  trio zkladnch surovin. U kucha je to zelenina, kter v sob mus mt vlkninu, tud jej tepelnou pravu provdme etrnm zpsobem. Dle je to ploha s pms obiloviny i sji. Jedn se o modern suroviny, kter jsou nutrin zajmav a vhodn pro souasn hektick ivotn styl. Tet soust je blkovina v zastoupen ulechtile zpracovanho masa.
U cukr je to st tradinho korpusu a npln, kter prodlvaj svou renesanci opt ve smru trendu zdrav vivy. Nezbytnost cukrsk tvorby je erstv ovoce, kter me projt velmi jemnou formou tepelnho zpracovn. Tud i zde nm vystupuje do poped souasn trend zdrav vivy.

Kdo vlastn nasmroval kormidlo ve smru kursu ku zdrav viv? Byli to potravini samotn, i neuten okolnosti v souvislosti s vivou?
Do na vivy zaali hodn mluvit zdravotnci, protoe nrst onemocnn v souvislosti s vivou se zaal plhat do  hrozivch vek. Zmime se jen okrajov o cvch, obezit, kloubech, rakovin a mnohch dalch. Proto odbornci zainteresovan  v lidskm zdrav a viv zaali bt na poplach a upozorovali na nezbytnou nutnost zmny skladby jdel na tali. Poznatky jejich vzkum se pes ns gastronomy pot penely na tal. Zaali jsme vnovat pozornost nutrinm hodnotm pokrm, tepeln prav, omezen ztrt vitamn a minerl, vlkniny, sniovn ptomnosti tuk a energetick vydatnosti.
Samozejm tento vvoj m sv mrn tempo, je je brdno silou dosavadnch stravovacch  nvyk.

To je bezesporu ctyhodn poin, ale ruku na srdce, jak donutit eknme staroeskho gurmna aby se vzdal svho oblbenho knedla, vepa, zela?
Jist, v tto otzce nvyk bude zapoteb pout urit lsti v dobrm slova smyslu.
Lze ponechat skladbu jdla v pvodn podob,  avak  pozmn se jej sloen, kdy ppadn knedlk zmn svj houskov charakter  na karlovarsk, i jej obohatme o penici. Zel nebudeme tolik zahuovat a maso msto bku bude zastoupeno ktou, panenkou i pleckem. Tm nemnme podstatu klasickho tria, ale ponme hmotnost a tm jsme, jak jste pouil vraz v pedchoz otzce, nasmrovali kormidlo v kursu zdrav, i alespo zdravj vivy. Tud eskou kuchyni nehodlme ruit, ale pouze renovovat.

Leton Gastrojunior, alespo pokud jsem se dobe dval, se m zdl v podob vizuln tvorby soutnch vrobk mimodn vyrovnan, e se zdlo, e finln produkty jsou tm stejn. Jak dalece obtn bylo hodnocen komisa v nastal situaci?
Obdobn dotaz jsem obdrel ji vera od jednoho odbornka, kter t  hovoil o vyrovnanosti vzhledu vrobk. Kdy jsem pokad vchzel do pavilonu vdy jsem zavadil pohledem o zaparkovan vozy vy tdy. Vyel jsem s kolegou tedy ven a dotzal jsem se ho jak vrazn odlinosti nachz u zmnnch voz, kter se na prvn pohled t vizov podobaly. On zaal hovoit o rozdlnosti motor, podvozkovch st, vbav. A to je obdobn pmr se soutnmi vrobky. By jsou  v nkterch ppadech sloitji identifikovateln prostednictvm designu, jsou rozdln  tepelnm zpracovnm a svoj chuovou, vitamnovou, minerlovou nebo surovinovou vbavou.
A prv v tomto bod je ta parketa pro hodnotcho komisae, snad neeknu nic nabubelho kdy pouiji vraz, e dobrho komisae, kter dokete tyto jemn nuace postehnout a sprvn vyhodnotit.

Co je charakteristick pro Gastrojunior 2005?
Zanme prostedm. Z pvodnho pavilonu H jsme se letos pemstili do cka, kter je prostornj a tud vce vyhovujc pro nai prci. Vt prostor nabz zrove vt divck zzem spojen i s pohodlm. Krom toho tento pavilon skt, eknme chrmov efekt, kter do urit mry dodv souti  urit prvek vzneenosti.
Co se te samotnch vkon soutcch, musm se urit s  potenm  zmnit o jejich vyrovnanosti, kter je dokumentovna zvenm medailovm kvantem ocenn, kdy diplomy se tentokrt v Brn objevovaly dosti sporadicky.
Je vidt, e poznatky kontaktu se svtem, ochucen kolnm prostedm, neomezen monosti informatiky a to ve dotvrzen snahou student na sob pracovat, pinej sv ovoce, kter vraznou mrou obohacuje eskou gastronomickou tabuli.

asto se hovo o trendu, jen mv trvalost jepiho ivota. Kde berou a ji konstrukti soutnch projekt, i komisai onu hodnotc ablonu podle jej pedlohy se tvo dj vlastn soute?
Trend, a nejenom v gastronomii, je urovn vvojovm djem v kadm oboru, kter mv svj vrchol a tud i potvrzen tohoto vvojovho smru na vrcholovch soutch, pehldkch apod. Konkrtn pro gastronomii byl trendov Olymp v loskm roce na svtov kuchask olympid v Erfurtu, jen se stal svtovm stedobodem kulinskho dn v podob jaksi ern dry, kter do sebe vcucla veker pohyb naeho oboru a tm i zrove nastolila onen  zmnn trend. K tomu mohu jet dodat nesmrn dleitou skutenost, e pouze ten, kdo je v plnm rozsahu znal svtovho trendu, a to jak  po teoretick tak i praktick strnce, tak pouze ten me bt tm hrem, kter je schopen hrt dstojnou partii na svtovm gastronomickm kolbiti.

11. ronk GASTROJUNIORU je za nmi. Je potitelnou skutenost, e pojem preventivn medicna, majc i svoje nemal detaovan pracovit ve sloen surovin a pms zdrav vivy se stv relnm faktem i v naem esku, kde gastronomov pat k t prvn linii, kter zvedla vhozenou rukavici k souboji se zdravm. A nejenom asketickm zpsobem, nbr pi zachovn tm pvodnch hodnot chuti. e takovto zdnliv protichdn monost se dnes ji stv realitou, m zsluhu pedlouh ada gastronomickch specialist, kte svou profesi dovedli a do souasn podoby. A tento tafetov kolk zanaj pozvolna pebrat jejich budouc nsledovnci. Ten kdo se piel podvat na jejich prozatm rozbhov tempo do gastrojuniorsk arny v Brn, ml na vlastn oi monost se pesvdit, jak jsou dobe pipraveni  a zrove i vybaveni vl vst svj obor  ve smru dalch zatm jet nepokoench gastronomickch vin.


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku