�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukraina dnen doby nen dn Popelka

Autor: Mirka Slavkov
Datum vyd�n�: 07.03.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=713

Vzhledem k mmu pozorovn cukrskho dn v na zemi, kter se ji t na roky, jsem dola k posledn kapce, kter m nut napsat svj nzor. Doufm, e bude brn jako jeden z mnoha a pokud v nm nalezne, alespo mal moudro, pak spln el.

fiogf49gjkf0d

Ven kolegov a ptel,

  vzhledem k mmu pozorovn cukrskho dn v na zemi, kter se ji t na roky, jsem dola k posledn kapce, kter m nut napsat vm svj nzor. Doufm, e bude brn jako jeden z mnoha a pokud v nm nkdo nalezne, alespo mal moudro, pak splnil el.

Tento ndhern obor v na zemi stagnuje, ponkud pelapuje na mst, jakoby mu chybly berliky jt dl. Ano, na povaze bohuel nen  vlastn thnout za jeden konec, a proto mme tolik smr, spolk nikam nevedouc. Pedn obdornci se nedok sjednotit, aby spolen tedy dali pravidla esk cukrain. Jak obas km, zde jsem na cukrsk pouti

Cukraina dnen doby nen dn Popelka, ale mdn obor, kde ji nelze vyskoit z neustlho sebevzdlvn. Tento nikdy nekonc proces je jedin cesta jak meme udret krok se svtem. Jsou dna pevn pravidla jak pro ochutnvky, tak pro design, dokonal znalost surovin se snoub s pravidly designu. Souasnost ovld pln dokonal jednoduchost, svinost presentace vrobku. Klasick receptury jsou pod velmi mdn, avak s modernmi pravami, a zde je to o dokonal znalosti surovin, nejen chuovch, ale i jejich fyziklnch a chemickch vlastnostech. Tyto znalosti u naich pednch odbornk postrdm. Ale prvoad kol pednho odbornka je UIT pedvat ve, co ji sm se stihl nauit, a tm urychlit vvoj v oboru. V dnenm svt je tato etika zcela bn. Konfrontace mezi odbornky profesi posiluje, a tm jsou i zem lep pi reprezentaci na mezinrodnch soutch. Ta doba dret ve pod poklikou je pry a je as pochopit, e tm, e pedvm sv zkuenosti sob nijak nekodm, ale dvm si prostor rozvjet se dl.
Onen  ostentativn postoj mezi provozy a kolami asi nebude tm idelnm pkladem naim mladm nslednkm. Co vc, infikujeme je dl negativn.


Soutn problematika, a to nejen v zadnch, ale i v hodnocen sout, je v posledn dob snad neaktulnjm tmatem, kter ke mn chod.
U komisa hodnotcch soute nachzm hlubok nedostatky ve znalostech v oboru, pak dochz k pokozovn soutcch argumenty typu : ten okoldov desert je moc okoldov a okolda nen v echch inn .  A podobnch poznmek by se dalo napsat daleko vce, pokud porotce nezn suroviny a vyjd se, e podobn surovina neexistuje, pak i pochybuji o zpsobilosti vbec hodnotit. O neznalosti cukrsk terminologie lze ci tot. A pak ji pravidla, kter je nutno dodrovat, v pokud mono zachovan objektivit.
PROSM, kdy konen bude pochopeno, e soute nejsou kolbit ani rivalitni, ale ani neslou k vyizovn osobnch t i vracen protislueb.

Posledn a i nejmarkantnjm pkladem byla sout v Brn esk cukr pod rei Spoleenstva cukr R. Nvrat k minulosti v zadn m ji vydsil dost, nicmn vlastn prbh soute je pece jen naprosto neomluviteln. Ochutnvky nebyly ochutnny, veker pokusy o soudob trendy byly ignorovny, nedodren zkladnch podmnek o vze vrobku vynesly prvenstv. Pnov, co to dlte!!!  Pro ubliujete mladm nadjnm lidem, pro neustle udrujete ten post-bolevick styl? Dle mho vysloven ta sout je cel neplatn. Stojm si za svmi studenty a pznivci, a proto si dovoluji oste protestovat proti vsledkm. Dle eho je oprvnn komisa bt komisaem? Sta vk, i jeden spch na souti? Vk mm na mysli oboustrann, pli mlad komisa nem dostatek zkuenost k relevatnmu objektivnmu nzoru a ve vym vku ji nedrme krok s vvojem. Velmi si Vs vech vm, ale troku soudnosti by nm vem nekodilo.  

Dovoluji si tmto Vs vechny, kdo se spolupodlte na vchov naich mladch  nstupc, zamyslete se. My nememe t ve stylu a po ns potopa. Hovom k Vm zcela vn a apeluji na Vai moudrost a zkuenosti, neubjejme pravdpodobn talenty, neodrazujme je neserioznmi postoji. Jsme pilotn zem v mezinrodnm vukovm projektu, co si zaslou jt pkladem.
Velmi si Vs vech vm, nebo kad  poin vedouc k rozvoji profese, je velmi dleit!

 

Dkuji za as, vnovan tomuto lnku!

Sladk umn je lsky hlazen!!

Vae Mirka Slavkov
Professeur en sucre dArt


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku