�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTRO JUNIOR 2005 - 11. ronk (propozice)

Autor: AKC R
Datum vyd�n�: 21.01.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=695

Ven trenrky a treni, mil kolegyn a kolegov jmnem svm a jmnem Asociace kucha a cukr esk republiky vm dkuji za desetiletou spoluprci pi kulinsk souti mladch talentovanch odbornk GASTRO JUNIOR NOWACO CUP

fiogf49gjkf0d

 
Asociace kucha a cukr esk republiky
a regionln poboky podaj

GASTRO JUNIOR 2005
11. ronk soute
mladch odbornk v oblasti gastronomie

SPONZOI A PARTNEI SOUT̎E:

Poadatel: Asociace kucha a cukr esk republiky
Veletrhy Brno, a.s.
Odborn garant: Asociace kucha a cukr esk republiky
Hlavn sponzor: NOWACO Czech Republic s.r.o.
Hlavn partnei: INTERGAST PRAHA s.r.o.
JIVA-JIRK vroba velkokuchyskho zazen spol. s r.o
Partnei: BONDUELLE, spol. s r.o.
EROZFRUCHT s.r.o.
FIALA-PRAHA s.r.o.
Lesy Hlubok nad Vltavou a.s.
MC CAIN FOODS Czech Republic, s.r.o.
ZNOVN ZNOJMO, a.s.
Tito sponzoi a partnei ji pevn zakotvili v tto prestin souti, kter jim v budoucnu urit pinese mnoho obchodn radosti. Dobe vd, e mlad generace bude jejich vrobky pouvat a zkuenosti pedvat svm kolegm. Sponzoi a partnei jsou pipraveni kdykoliv soutcm a trenrm poskytnout vrobkov i poradensk servis pi pprav na sout.
KDY:  
Datum konn: Regionln kolo: 2. 4. prosince 2004
Regionln kolo: 9. 11. prosince 2004
Finln kolo: 1. 3. bezna 2005
PROPOZICE:  
aktuln dokument: [zobrazit *.doc 1000kb] [sthnout *.zip 500kb]
PIHLKY: [zobrazit] [sthnout *.zip]
VSLEDKY:  
Turnov:
Ostrava:
[zobrazit] [sthnout *.zip]
[
zobrazit] [sthnout *.zip]
RADY a POSTEHY: z Turnova [zobrazit]
z Ostravy [
zobrazit
]
od pana Nodla [
zobrazit]

DKUJI VM ZA DESETILETOU SPOLUPRCI

Ven trenrky a treni, mil kolegyn a kolegov jmnem svm a jmnem Asociace kucha a cukr esk republiky vm dkuji za desetiletou spoluprci pi kulinsk souti mladch talentovanch odbornk GASTRO JUNIOR NOWACO CUP. Dky Vm se kulinsk umn posunulo za deset rok o veliknsk krok dopedu. Vae prce je vidt v restauracch a jdelnch po cel R. Mon jste mnohokrt pi ncvicch pochybovali o smyslu Va prce, mon jste mnohokrt po vyhlen balili kufry a kali, e u nikdy nebudete nikoho pipravovat a soutit. V kadoron nvrat je vak vdy velkm potenm pro gastronomii a urit i pro Vs samotn. Vae odhodln je pro Vs vdy uritou vzvou, protoe se sami muste pihlaovat do kulinskch kurz, kupovat nov knihy a bojovat o penze s ekonomy kol. Z mch zkuenost velmi dobe vm, e Vai editel Vm dr palce a ekaj a pijdete, e chcete soutit. Jsou pipraveni Vm poskytnout prostor a penze, proto nevhejte znovu a znovu vstupovat do novch ronk a ikovn vthnte nov kolegy do na spolen hry. Tm se na spoluprci v novm desetilet a peji Vm mnoho odhodln a kulinskch npad.

V optimisticky naladn kolega Zdenk Hladk.

 

TRNUJME S CHUT

Mnohokrt jsem slyel od trenr nky, kolik as zabere trnink, kolik asu mus vnovat sestav a pprav finlnho vrobku. Samozejm, e maj pravdu, vdy kad legrace nco stoj. Podvejme se vak na ve jmenovan momenty z jinho hlu, dleit je vstoupit do cel soute srdcem s velkou chut a nelitovat investovanho asu. Umn je penst svoje naden na skupinku soutcch a pokud mono oslovit k pprav jako Vae asistenty studenty nebo absolventy, kte ji sout spn absolvovali. V nkterch kolch vznikly celoron psobc soutn krouky, kter se na spolen tvr hodiny moc t. Dleitm momentem pi trninku je pprava a degustace pokrm a mounk pro vt skupinu host nap. ve koln jdeln. Je dleit pomoc anketnch lstk shromdit nzory a podle nich vrobek vylepovat. Dalm dleitm momentem pi ncviku je etnost. Ti nejlep kaj, e zkouej ped sout a ticetkrt. kaj, e si pipravuj rzn prosted, aby je nic nepekvapilo. Tud trnujme s chut a Vae radost bude nsledovat.

 

PRAHA U DLOUHO NEVYHRV

V prvnch roncch jsem mnohokrt slyel Praha to m pedplacen. Ten kdo se pozorn kouk, tak dobe v, e u nkolik rok tomu tak nen. V poslednch letech se ukazuje stle vc, e v cel R jsou vborn treni, kte velmi dobe vd o vech novch trendech a umj svoje svence pipravit na bednu. Tento trend je pro Prahu mon nepjemn, ale pro vechny ostatn jde o velk povzbuzen do dalch ronk. Proto se opete do ppravy s co nejvtm elnem a mon to budete prv Vy, kdo uke Praze zda. A vte tomu, e pedplacen to nem nikdo.

 

NOV TV REGIONLNCH KOL

Tato kulinsk sout si ji zskala svoje uznn a vstupuje v letonm roce do 11. ronku. Po deseti letech pichz Asociace kucha a cukr R s novmi pravami regionlnch kol. Regionln kola budou koprovat s eskm ndechem evropsk soute, kter vnmaj rychl ivotn styl a jdou vstc vem pnm a poadavkm. Sout nebude mt centrln zahjen ani ukonen, tud soutc i treni mohou zstat na souti pouze v jejich soutn den. Kad soutn den bude mt svoje vlastn zahjen, nsledn psemnou ppravu, rozlosovn poad a vlastn sout. Na zvr dne bude vdy vyhlen vsledk, pedn ocenn a medail. Kad den budou mt soutc odlin tajn suroviny, z nich minimln jednu mus pout. Vsledky vech soutnch dn budou zveejnny na webovch strnkch AKC R operativn po skonen poslednho soutnho dne, s tm souvis i celkov poad regionlnho kola.

 

DV REGIONLN KOLA ANEB VCHOD A ZPAD

V jedenctm ronku bude R rozdlena na tzv. vchod a zpad a kad oblast bude mt svoje regionln kolo. Regionln kola budou zanat ji ve tvrtek a podle potu pihlench mohou trvat a do nedle. Pesn zadn soutnch kol a informace od organiztor me kad zjemce zskat na ne uvedench adresch. Postup do finlovho kola v Brn si musej soutc tud vybojovat ve dvou regionlnch kolech, kter se uskuten kad rok ve vybranch prestinch gastronomickch kolch. Do Brna bude postupovat z kadho regionlnho kola a v kadm oboru 15 nejlepch soutcch.

 

REGIONLN KOLA

DATUM: 2. 4. prosince 2004
MSTO: Obchodn akademie a Hotelov kola, Turnov
Zborovsk 519, Turnov
editel: Mgr. Otakar petlk
Kontaktn tel.: 481 350 011
E-mail:
oahs@oahs.cz

DATUM: 9. 11. prosince 2004
MSTO: Stedn odborn uilit spolenho stravovn a Odborn uilit, Ostrava - Hrabvka
Krakovsk 1095, Ostrava Hrabvka
editel: Mgr. Pavel Cieleck
Kontaktn tel.: 596 716 766
E-mail:
pavel.cielecky@souss.cz

FINLOV KOLO

DATUM: 1. 3. bezna 2005
MSTO: Veletrhy Brno a.s., vstavit
Kontaktn osoba: Sylvie Bartkov
Kontaktn tel.: 542 210 275
E-mail:
gastrojunior@seznam.cz

Finlov kolo
Finlov kole soute se uskuten od 1. do 3.bezna 2005 v Brn v rmci doprovodnho programu
veletrhu G+H - 2. mezinrodnho veletrhu gastronomie, hotelovch slueb a veejnho stravovn.

 

VYSOK CENA VSTUPNCH SUROVIN NEN POUKZKOU NA ZLATO

Opak je pravdou. Pi detailnm przkumu eskho pohostinstv zjistme, e v dnen dob vtz cenov ni pokrmy, host dnes nejsou ochotni dt za jdlo nadstandardn penze. Proto je velmi dleit, aby hostm chutnalo, nm zajmavm je pekvapilo a to ve za rozumnou cenu. Jedin tak pijme host novho tiscilet na nabdku. Proto pouvejme kvalitn suroviny z esk produkce a souasn zaazujme suroviny, kter jsou nutrin bohat a modern. V neposledn ad je pro spch dleit tepeln prava surovin a jejich oeten.

 

ZSTVME V RELNM IVOT, NEVYM݊LME VZDUNɓ ZMKY

Kad sout m posunout bn ivot v dan innosti o krek dopedu. Maj se ukzat nov nmty a mylenky soutcch. Je tomu podobn i v kulinskm umn jako pi mdnch pehldkch. Kulinsk molo v tto prestin souti za deset rok ukzalo mnoho novho, nkter recepty nebo jejich dl nmty meme vidt v restauracch po cel R. Z desetilet zkuenosti dobe vm, e soutn recepty se nesmj moc odpoutat od bnho ivota, protoe vrobek i kdyby byl sebevc modern a kuchai a cukri ho nepijali, tak stejnou rychlost jakou do soute vstoupil, tak odejde. Proto jsme se rozhodli s komisai, e budeme volit dostupn zkladn a tajn suroviny, kter se daj sehnat kdekoliv a finann pli nezat rozpoet koly. A potom u je pouze na soutcch a jejich trenrech s jakou chut se pust do trnink. Ze srdce peji vem mnoho kulinskch npad a duevn pohody pi ncviku.

 

SOUT̎N ZKUENOST JE U KOMISA NUTNOU PODMNKOU

Komisai sestavuj kad rok zadn soutnch kol, jsou jakmsi pedvojem soute a odpovdaj za Vae vthnut do soute. Pi tto souti se ji mnoho rok vyplc szet na soutn zkuenost komisa a v dalch roncch chci navc pizvat mlad komisae. Doufm, e Vs komisai v novm desetilet nezklamou. Nae spolen domluva je velmi vstcn, chceme zstat pi zemi a pi zadvn kol maximln vnmat Vae monosti. Mon budete ji tento rok pjemn pekvapeni a ocente nai vstcnost. Nebojte se s nmi diskutovat a pijt s kritikou, vdy jedin tak se meme i my komisai mnit.
Hodnotit budou pedevm pedn odbornci z praxe, kte velmi rdi pedvaj svoje zkuenosti mladm odbornkm. Komisai jsou pipraveni bhem soute rozdvat veselou kulinskou nladu, rdi soutcm pomohou pi tzv. kritickch momentech, kter se urit nevyhnou ani letonmu ronku.

ESTN KOMISA SOUT̎E
Ladislav Nodl

Pedseda OBORU KUCHA
Vladimr Picka

Pedsedkyn OBORU CUKR
Pavlna Berzsiov

Ing. Zdenk Hladk
Prezident soute
 

ZDROJ: www.akc.cz


Vytisknuto dne 30.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku