�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Uml sladidlo

Autor: New York Times News Service
Datum vyd�n�: 06.03.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6823

Podle Soffrittiho je nutn dal vzkum a oteven debata, aby se zjistilo, zda je aspartam skuten kancerogenn. "Je dleit, aby se na celou vc podvali nezvisl vdci, kter nefinancuj vrobci," dodv.

Evropská vdecká studie rozdmýchala letitou debatu, zda masov uívané umlé sladidlo aspartam vyvolává rakovinu.

Kdy uvidl Morando Soffritti výsledky sedmileté studie svého týmu o umlém sladidle aspartamu, pochopil, e rozvíí další diskusi v letitém sporu. Jde toti o jednu z nejvíce diskutovaných látek, které se kdy pidávaly do nápoj a potravin. Aspartam se prodává pod znakou NutraSweet a Equal a nachází se v populárních výrobcích jako Coca-Cola Light i Pepsi Light.

Na celém svt ho podle obchodní skupiny výrobc sladidel Calorie Control Council (CCC) konzumuje kolem dvou set milion lidí.

Soffrittiho studie zjistila, e aspartam me zpsobovat rakovinu. Na základ výzkumu na 1900 laboratorních krysách, který stál milion dolar, jeho tým zjistil, e sladidlo souvisí s neobvykle vysokým výskytem lymfom, leukémie a dalších druh rakoviny u zkoumaných krys. Tm podával dávky aspartamu, které odpovídaly tomu, kolik by poil lovk váící 68 kilo pi konzumaci ty a pti pllitrových lahví dietní limonády.

ZJIŠTNÍ, která Ital publikoval loni v ervenci, vyvolala mohutnou kritiku z ad CCC, která strávila uplynulých ptadvacet let krocením strachu z aspartamu. Rada tvrdí, e Soffrittiho studie je v rozporu s pedchozími tymi výzkumy, které provedl objevitel aspartamu G. D. Searle & Company a pouil je k pesvdení amerického Úadu pro potraviny a léiva (FDA), aby sladidlo schválil pro lidskou spotebu. "Aspartam se bezpen uíval více ne tvrt století a je jedním z nejdkladnji zkoumaných potravinových doplk," stojí v jednom z prohlášení CCC.

Soffrittiho závry dodaly energii u tak hlasité skupin vdc a zastánc zdravého zpsobu ivota, kteí jsou pesvdeni, e aspartam je toxin spojený s celou adou zdravotních problém, vetn bolestí hlavy, závratí, slepoty a srdeních selhání. Soffritti, který dohlíí na 180 vdc ve ticeti zemích, kteí spolupracují na výzkumu toxin, íká, e od loského ervence ho kontaktovali nkteí z tchto kritik, vetn poslanc britského parlamentu.

Zatím ádný z regulátor na základ Soffrittiho výzkumu nezasáhl, akoli britský poslanec Roger Williams vyzval u v prosinci k zákazu aspartamu ve Velké Británii. Letos v lednu zaal zkoumat 900 stran Soffrittiho výzkumu Evropský úad pro bezpenost potravin, který je poradním orgánem Evropské komise. Zástupci amerického FDA tvrdí, e se k podobnému kroku rovn chystají. Nicmén jak FDA, tak Evropská komise upozornily, e není dvod, aby se lidé aspartamu vyhýbali.

OMEZIT POUÍVÁNÍ sladidla aspartamu by pišlo na poádné peníze. Výrobci potravin a spotebitelé na celém svt ho koupili loni za 570 milion dolar. Nová regulace sladidla by rovn ohrozila prodej produkt za miliardy dolar, v nich se aspartam nachází. U nyní volí ve Spojených státech mnoho firem pro své nízkokalorické výrobky radji sukralózu, známou pod znakou Splenda. ásten proto, e je mén kontroverzní. Jene sukralózu vyrábí pod patentovou ochranou pouze jediná firma, londýnská Tate & Lyle, take je jí na trhu zoufale málo.

Soffritti, který strávil výzkumem potenciálních kancerogenních látek 28 let, tvrdí, e se snaí rostoucím politickým tlakm vyhnout. Nicmén dodává, e ho znepokojuje velký poet lidí, zejména dtí a thotných en, kteí aspartam poívají. "Pokud je nco kancerogenní u zvíat, nemlo by se to pidávat do jídla. Zvlášt kdy to bude konzumovat tak moc lidí."

Lyn Naborsová, výkonná viceprezidentka Calorie Control Council, míní, e Soffrittiho výzkum není smrodatný, protoe pouívaným krysám bylo dovoleno ít déle, ne jsou standardní dva roky, urené americkým vládním Národním toxikologickým programem. "Je obtíné urit, zda rakovina, kterou najdete, není zpsobena ním jiným," íká Naborsová. "Stejn jako u lidí se organismus krys v pozdjším vku zpomaluje a procesy stárnutí zpsobují celou adu vcí."

Soffritti tvrdí, e ke zkoumání aspartamu ho pimly nesrovnalosti ve výzkumu rakoviny provádném Searlem v sedmdesátých letech. Tyto studie prý neobsahují dostaten velký poet krys, které neily dost dlouho na to, aby se u nich rakovina vyvinula. Jeho práce proto zahrnovala 1900 krys, na rozdíl od 280 a 688 hlodavc pouitých Searlem. Soffrittiho krysy pitom ily a ti roky, místo aby byly obtovány u po dvou letech. To je ekvivalent pro 53 let vku u lidí.

"Rakovina je nemoc tetí ásti ivota," upozoruje Soffritti. "Ti tvrtiny diagnóz rakoviny se týkají lidí starších 55 let. Take kdy ukoníte experiment po 110 týdnech a krysy by mly peít a do 150 nebo 160 týdn, znamená to, e se vyhýbáte rozvoji rakoviny v dob, kdy by nádory zaaly rst."

Searlovy studie zpochybují i jiní. Dokumenty FDA a záznamy z Federálního registru ukazují, e v letech ped schválením aspartamu mla agentura váné výhrady k pesnosti a dvryhodnosti Searlových studií. Teba ve zpráv FDA z roku 1976 stojí, e tyto posudky o aspartamu a nkolika lécích vyrábných jeho firmou byly nedostaten pipravené, nedbale provedené a nepesn analyzované.

Na základ této zprávy FDA poádala ministerstvo spravedlnosti o zahájení vyšetování velkou porotou, zda dv ze Searlových studií o aspartamu nebyly zfalšované nebo neúplné. Velká porota nebyla nikdy svolána.

V dalších letech vedla Searlova ádost o schválení aspartamu v FDA k mnoha neshodám. Tehdejší komisa Alexander M. Schmidt vytvoil tílenný vyšetovací výbor, který zjistil, e jedna se Searlových studií na krysách ukázala nárst potu nádor mozku vlivem aspartamu. lenové výboru - univerzitní vdci - proto hlasovali o pozdrení schválení sladidla, dokud nebudou provedeny další výzkumy.

JINÁ ZPRÁVA FDA, tentokrát ez nádorových tkání, které financoval Searle a provedla je ji neexistující skupina expert, došla k závru, e aspartam je bezpený. V roce 1981 nový komisa FDA Arthur Hull Hayes s tímto závrem souhlasil a povolení aspartamu udlil krátce poté, co ho prezident Ronald Reagan povil vedením úadu. Hayes odešel z FDA o více ne rok pozdji po schválení sladidla. Nastoupil do konzultantské firmy Burston-Marsteller, která v té dob dlala public relations pro Searlovu spolenost.

Naborsová ze CCC tvrdí, e existuje více ne stovka publikovaných vdeckých studií, které ukazují, e aspartam nemá ádné nepíznivé úinky. V roce 2002 Evropská komise provovala mnoho z tchto prací a potvrdila, e sladidlo je bezpené, dodává Naborsová. Vtšina z tchto studií se ovšem zabývala neurologickými úinky. ádná nezkoumala výskyt rakoviny u zvíat, protoe tento výzkum je drahý a dlouhý.

Kritici navíc upozorují, e tyto studie financovali pímo nebo nepímo výrobci aspartamu. Jejich výsledky mají sklon záviset na tom, kdo je zaplatil. Z 92 nezávislých studií plných 84 prokázalo neádoucí úinky sladidla.

Podle Soffrittiho je nutný další výzkum a otevená debata, aby se zjistilo, zda je aspartam skuten kancerogenní. "Je dleité, aby se na celou vc podívali nezávislí vdci, které nefinancují výrobci," dodává.


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku