�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Sigep opt je !

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 16.02.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6815

SIGEP m men zmnu, kter se tk termnu, kter vletonm roce nem datum svho podn vtradinm msci lednu, nbr beznu, kdy tento den je otevenm bran exkluzivnho sladkho veletrhu.

 

Nejpopulárnjší, ale i zárove nejvtší cukráský veletrh svta v italské Rimini, nebyl ušeten coronavirovým úderm. Avšak letošní roník 2022 a 43. poadatelská edice této velkolepé cukráské pehlídky, která má mnoho dalších gastronomických a strojních program, práv v tomto roce nabrala opt dech. Pesnji eeno, pokouší se o tento ivotadárný úkon. Má ale menší zmnu, která se týká termínu, který v letošním roce nemá datum svého poádání v tradiním msíci lednu, nýbr beznu. 
Pro e tento tém jarní as – a o Itálii to meme s uritostí íci – byl pro letošek stanoven jako den otevení bran exkluzivní riminské sladké fiery?
Odpov zakletá ve slov covid je všudypítomná, a poadatelé tak hrají de facto vabank. A to tím, e v médiích stále pítomný, a dodejme, e na svtové scén všeobjímající covid, vystupuje stále v roli íslo jedna. 
A je nabíledni, e poadatelský leden by byl v tomto termínu poádání šibeniní smykou úspšnosti návštvnosti, nebo virusový, stejn jako i mediální atak, byl v tomto msíci nejsilnjší. 
A zkušení riminští poadatelé umjí pedjímat, a jako naprosté vtšin myslících lidí je zejmé, e beznový msíc u bude hovoit odlišnou mluvou. A tak tedy proto bezen letošního roku bude novodobým vstanutím Sigepu z covidového popela, jak tomu bývá zvykem u bájného Fényxe.

Take DOLCE WORLD EXPO SIGEP 2022 v termínu 12 – 16 . bezna 2022 v provedení 43. mezinárodní odborného veletrhu, emeslné zmrzliny, cukráství, pekaství, okolády, kávy, surovin, doplk a techniky všech zainteresovaných obor, nepeberných pedvádcích akcí a soutí, a mnohých dalších nezmínných píbuzenských obor, je pipraven vás pijmout ve svou sladkou náru.

150tisícové msto Rimini je významným pímoským letoviskem s kilometrovými pláemi a od nho se nachází v 10 km vzdálenosti turistická atraktivita v podob nejmenší republiky na svt San Marino, (pozor! nejmenším státem všeobecn je Vatikán, který není republikou, ale monarchií).

Všem, kdo se v samém pedjaí letošního roku rozhodnou pro návštvu riminského Sigepu, pejeme šastnou cestu a sladkou chu!


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku