�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vznam dortovch dekorac

Autor: Jaomr Boff
Datum vyd�n�: 10.12.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6785

Dekorace ztlesuje a vybavuje dort. Od jeho estetickho vybaven zvis jeho prodejnost a vkusn zpracovan dekorace uruje i cenu vrobku. Aby se mohla dekorace dortu rychle a pi sporn sestavit, pouv se k tomu elu dekoranch ablon.

 

Dekorace ztlesuje a vybavuje dort. Od jeho estetického vybavení závisí jeho prodejnost a vkusn zpracovaná dekorace uruje i cenu výrobku.
Pokud se dekorace ztrácí v malikostech nebo v jednotlivostech, které nejsou sladny s celkem a s nutnou cenovou hodnotou, nastává nám mezera v kalkulaci, buto tím, e dochází ke zdraení dekorace, nebo dortu vzhledem k velikému nákladu materiálu na jeho výrobu nebo umlecké provedení. Nkdy pak nezbývá nic jiného, ne dort prodat pod cenu, nebo bez výdlku.
Aby se mohla pkná a vkusná dekorace dortu rychle a pi úsporné reii sestavit, pouívá se k tomu úelu dekoraních šablon. Zákazník nakupuje mnohdy dort bez pedchozí objednávky, a chceme-li jeho pání vyhovt, je zapotebí mít po ruce celou škálu ozdobných dortových dekorací.
Ten kdo poznal výhodnost tchto šablon, urit tohoto umlohmotného pomocníka ve své díln nepostrádá.
Šablony se pouívají k nastínní vzorku nebo se jejich prostednictvím vzorek natírá. Nastiování se provádí šttcem, kdy se pouívá uztueného sttce, tzv. kartáového. Šttec se drí svisle a takto se vtírá cukráská barva skrz otevené ásti šablon na pipravenou plochu dortu.
Pi této práci se musí dbát, aby nebyl šttec píliš namoen, nebo by se mohlo stát, e se nám barva roztee po dort. Je lepší, kdy se šttec pedem ote na papíe, aby nebyl píliš mokrý. Existují rzné druhy barviv nap. kakaový prášek rozedný vaeným cukrem a mnohé další.
K natírání dekorace vezmeme idší glazuru nebo správn temperovanou máecí hmotu, popípad cukráskou polevu. Nabízí se další ada moností v podob bílkového krému, barevného ovocného elé, máslového krému a další.
K tomu úelu je vhodné pouití širšího a dlouhého noe. Levou rukou dríme šablonu a pravou roztíráme glazuru. Je poteba dbát na to, aby byla glazura vdy roztírána v malých tenkých dávkách, ponvad jen tímto správným roztíráním docílíme správný tvar. Jedná se v podstat o jednoduchou a lehkou práci.
Kdybychom roztírali na šablon vtší mnoství hmoty najednou, jsme v nebezpeí, e ást této hmoty pilne na šablonu, ím utrpí kvalita výrazu dekorace. Po rozetení zdvihneme pravou rukou šablonu na jedné stran výše a teprve levou rukou oddálíme šablonu od dortu pry.
Jakmile si zvykneme na tento postup, pipraví nám šablonová technika radost a ušetí mnoho drahocenného asu a materiálu. Šablonou udláme pknou a rychlou umleckou ozdobu, která se bude zákazníkovi líbit.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku