�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Olympijsk boje pohledem hodnotcch komisa

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 25.10.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=656

V prbhu dalho olympijskho dne jsme vyzpovdali prvnho eskho olympijskho arbitra Milana SAHNKA - historicky prvn esk rozhod, kter zasedl v hodnotc komisi na kuchask olympid.

fiogf49gjkf0d

V prbhu dalho olympijskho dne jsme vyzpovdali prvnho eskho olympijskho arbitra Milana SAHNKA

Stal jste se historicky prvnm eskm rozhodm, kter zasedl v hodnotc komisi na kuchask olympid. V em je hodnotitelsk sla vaich koleg?
V hodnotm tmu dolo k obmn piblin poloviny lid, a ti pchoz vtinov jet donedvna psobili v nrodnch tmech jako aktivn kuchai. Jejich pednost je ta skutenost, e nemaj dlouhodob odstup od praktick soutn kuchainy, a e jsou stle v aktulnm obraze  kuchask problematiky. Samozejm, e tmto erudovanm praktikm neunikne sebemen detail a  jsou tak i nekompromisn v posuzovn soutn tvorby.

Jak je rozdl mezi olympidou 2000 a 2004?
Srovnnm minulho a letonho ronku, lze vidt ve vzrstajc nvtvnick asti a zvenm  potem soutnch tm, m olympida IKA potvrdila, e se jedn o nejvt a nejprestinj svtovou gastronomickou akci svho druhu.
Jsem osobn pekvapen, jak se zvedla v porovnn s minulou olympidou celkov rove zhotovovanch pokrm a jejich prezentace.
Takt je mon pozitivn vyzvednout ast stt jako je Rumunsko, Blorusko, kte se nejen zastnily, ale pedvedly takt docela slun kulinsk trend. Je mon hovoit jako o vzestupu takt u nrodnho tmu Ruska, kter se pouil z rznch sout a jeho pedveden vkony zavdvaj dvod ke stoupajcmu trendu jeho vkonnosti. Uritou rezervu m prozatm v technice.

tyi roky je v dnen dob v gastronomii dlouh doba na to, aby zstala na pozicch prezentovanch na minul olympid. Jak se za tu dobu zmnily trendy?
V oblasti trendu je vidt posun v zaazen finger food a topasech. To znamen, e nastupuje trend elov, meme ci pouiteln kuchainy. Tento trend byl na zklad vvoje zaazen do soutnho zadn a mnoh tmy se jej s spchem zhostily.

Kde se projevovaly chyby ve zpracovn?
Tradinm problmem je, e si nkdo nepete dsledn soutn zadn, a tm dojde k chyb, kter m za nsledek odeet bod.
O leton olympid meme ci, e zde nen genereln patn prce. Naopak. Vechny prce jsou provedeny dobe a o vzjemn pozici rozhodne men poet chyb provedench pi tvorb.
Rozhod snad v ojedinlch ppadech pimhouilo oko nad njakou drobnost u regionlnch tm a jednotlivc. U nrodnch tm neexistoval jakkoliv pardon a kad sebemen vrobn i aranersk proheek byl penalizovn ztrtou bod.

Cukrsk dilema
Co se te prce tm, je u dnes mon ci, e pomr sloen 4:1 v kuchask prospch je nevyven. Protoe cukrsk prce je v soutnm zadn tak objemn, e jeden cukr nen ji schopen nronost kol dostaten zvldnout.
Ostatn stejn m cukr nejmn jednoho pomocnka, v nkterch tmech jich bylo i vce a tak se domnvm, e by bylo vhodn tento vcepoetn stav cukr v tmu legalizovat, co by urit prosplo kvalit a atraktivnosti provedenho dla.

Dvme-li se na soutn vrobky orientlnch stt, konkrtn Japonska, Singapuru atd., tak jejich tvorba postrd asijskou charakteristiku. Sladila se ji podoba Vchodn a Zpadn kuchyn nebo se jedn o zmr?
Ve tvorb orientlnch kuchyn sice nalezneme urit asijsk prvky, ale je pravdou, e vizov, ale i zpsobem zpracovn se podob spe kuchynm evropskm. Nen to v dnm ppad jejich charakteristick kuchyn. Ta v ppad dnen olympidy byla potlaena silou elovosti, aby se prosadila z hlediska evropsk soute.
Jejich filosofie tvorby pokrm se hodn rozchz se zpadnm pojetm. Je to pirozen, protoe spousta Evropan nev co je vlastn onm kulturnm podkladem jejich pokrm. Bylo by to frov i zajmav zrove, pojet takovhoto druhu soute rozdlit na zpsob vchodnho a zpadnho stylu.


panlsk galeona - cukr, tragant
Maarsko - jednotlivec


USA - jednotlivec


Po skonen olympidy jsme t poloili nkolik otzek pedsedovi hodnotc komise panu Axelu Rhmannovi

Pane pedsedo, jak vysok byla rove leton olympidy?
Bez nadszky je mono ci, e ve vi mimodn kvality. Chtl bych vyzvednout pedn tmy, ale i mnoh ostatn, kter se zhostily svch kol nadstandardn v oblasti kombinace, kreativity a zpsobu zpracovn pokrm.
Vysokou pozici zaujmala technika proveden, jak pi zpracovn, tak i v prezentaci.
Vsledn produkty tepl kuchyn byly pjemnou pastvou pro oi a vyznaovaly se vbornou chut. Lze ci, e u vtiny tm byly dobe pipraveny tabule.

Zkusme se zamit na msta, kde se chybovalo.
Chyby se nejastji vyskytovaly v pprav pokrm a v prezentaci. Nkdy nebyly vzjemn vyladny proporce jednotlivch porc masa a doplk. Studen show mla nkdy zbyten pli aspiku a nkdy se objevily chyby v prezentaci.

IKA se rozrostla oproti minulu o nov astnky. Jak ti se zhostili soutnch kol?
Musm se piznat, e pro mne bylo pjemnm pekvapenm prce naich vchodnch soused Slovinc, ech, Slovk, ale i teba Malty. Nkter stty co tu byly poprv se svou prac prezentovaly opravdu skvle.

Absolutnm olympijskm vtzem se stal tm vdska. Jakmi pednostmi se vyznaoval, e mu porota pikla takovto prvenstv?
vdsk tm pijel na olympidu mimodn pipraven. Jejich pprava spovala v absolutn promylenosti jednotlivch detail. Ve vech kategorich, kde se vdi prezentovali bylo na jejich prci vidt kompozin jednolitost. Byli perfektn u teba jen od zhotoven popisky na stole a k samotnm vystavenm vrobkm. Jejich prci pedchzela logistick pprava a naplnovn kadho pohybu. Ve zpsobu provdn nebyl navc dn zbyten pohyb. Jejich menu bylo na pkladn rovni jak ve zpracovn, istot a prezentaci.


Jin Afrika - jednotlivec


Japonsko - nrodn tm


Velk Britnie - jednotlivec

Ji zhasnul plamen 21. kuchask olympidy IKA 2004  a v ns stle jet doznvaj vzpomnky na kulinsk svtek vech ctitel blho cechu. e ocenn eskch kucha a cukr byla vborn a dobr. Nen dnm pekvapenm, e na horn vra pohybu vped se enouc rovn kulinsk kvality se vyhoupli et jednotlivci, jejich zpsob tvorby ozdobil jejich hrud cennmi kovy. Tm nejlesklejm se okrlil fenomn esk kuchask artistiky, ji dvojnsobn dritel zlat olympijsk medaile, prkopnk eskho carvingu Ludk Prochzka, kter krom nejcennjho kovu zskal i absolutn poet bod sv kategorie. Olympijsk vtz vak nen ve sv atraktivn discipln osamocen, jeho nsledovnci, vesms jeho ci, zanaj jt ve stop svho uitele a to nikoliv v uctiv vzdlenosti. Josef Kucha a Ondej Kuracina pi svm prvnm olympijskm vstelu zashli ihned stbrn ter. eskou medailovou sbrku rozmnoila umleck cukrka s vytbenm a osobitm vkusem Mirka Slavkov, a to stbrnm a bronzovm ocennm. Proto se zd bt jej prohlen o ukonen soutn innosti v takovm ppad pedasn. Bronzem se t ozdobila jej kolegyn spolehliv a houevnat Marie Kuerov. Stejn kov si na svm poslednm soutnm startu vydobyl i kucha Oldich Pitra.
Medaili, mon z platinovho kovu by si takt zaslouil mu, kter sice tentokrte netmal v ruce kuchask i cukrsk nin, ale z vin hodnotitelskho empiru sledoval a hodnotil boje svch jet donedvna soutnch koleg, Milan Sahnek. Tu medaili by si zaslouil za dlouholetou spnou innost, kter jej vynesla jako prvnho echa mezi hodnotc elitu svta blho umn.
Co tmy? Je uritou pozoruhodnost, e vechny ti esk tmy, kter zskaly njakou medaili, skonily v souhrnnm hodnocen pesn  uprosted startovnho pole. Jak je vchodisko z tto souasn stedov pasti, bude urit nmtovm dilematem kadho z nich. Nrodn tm budou zejm ekat urit personln zmny.
Junioi, kte zskali stbrn ohodnocen sv prce mus konit z vkovch dvod, nen vyloueno, e se s nkterm jmnem setkme prv v A drustvu.Tvrci nov sestavy obsad juniorsk kuchask posty zcela logicky v t vkov pozici, aby nov lenov v zenitu svch rok, kter pipout olympijsk regule, mohli v sehranm sloen dobe reprezentovat na pt olympid. Prask regionln tm, zd se, e se ji odrazil ode dna peripeti, kter jej provzely od dob svho vzniku, a e by cesta vped nemla bt a tak hrbolat. Zejm nejvt ance pohybu ke hvzdnm vinm se naskt CULINERY NESTL TEAMU, jen velmi slun zabodoval na svm premirovm olympijskm startu, a je ze vech naich pednch tm, co se doby psoben te, nejmlad. Jeho olympijsk start byl pro nj nejenom medailovou sbrkou, ale i zrove nasbrnm velkho rance zkuenost, kter pi racionlnm zroen, jej mohou posunout o vkonnostn stupe ve.


vcarsko - nrodn tm


Velk Britnie - jednotlivec

Nae prozatmn tdenn reportn innost z olympijskho dn probhala ve stejnm znn souasn na naich obou gastroportlech. Od ztka se zpravodajstv tmaticky rozdl na kad portl samostatn. Sledujte proto obrazov zpravodajstv o prci svch koleg kucha na portlu www.gastronews.cz.


...pokraovn ztra 26.10.2004


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku