�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zpis do Guinessovy knihy

Autor: Martin Soukup
Datum vyd�n�: 24.09.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=644

V dob oslav svatho Vavince padl dal rekord prostednictvm gastronomickho fredaktora a vydatele tohoto portlu a dlouholetho komenttora Masarykova okruhu v Brn Jiho eze pcho pod pseudonymem J.P. Vtrnk

fiogf49gjkf0d

V dob oslav svatho Vavince padl dal rekord prostednictvm gastronomickho fredaktora a vydatele tohoto portlu a dlouholetho komenttora Masarykova okruhu v Brn Jiho eze, pcho pod pseudonymem J.P. Vtrnk, kter se mimodnm inem zapsal do Guinessovy knihy rekord, kdy dokzal po dobu 27 hodin bez jedinho peruen komentovat motoristick zvod. Redakce portlu svho fa vyzpovdala na tma jeho spnho vytrvalostnho pokusu. 

Jmno Jiho eze, jednatele firmy Vtrnk, s.r.o., vydavatele a fredaktora portl www.gastronews.cz a www.cukrar.cz, obohatilo mimodnm poinem strnky Guinessovy knihy rekord. Tiapadestilet dlouholet komenttor Masarykova okruhu pi pleitosti vytrvalostnho zvodu motokr v dlce trvn dvacetiesti hodin na poest zesnulho zvodnka Luke Romofa na modick drze Maranello, se rozhodl komentovat motoristick maratn sm a navc bez peruen. Zvod, kter svou asovou dlkou t splnil kritria zpisu do knihy rekord, byl sledovn pelhimovskou agenturou Dobr den, sprvcem anglick Guinessovy knihy. Regule pokusu poskytovaly pro ezv vkon v kad hodin ptiminutovou pestvku, kterou vak komenttor odmtl. Krom toho si pidal hodinu navc, kterou rozdlil do dvou ticeti minut, ped a po zvod. spn pokus dokonil znan vyerpn, s poramocenm hlasovm strojm, ale astn. Redakce portlu svmu fovi blahopeje k dosaenmu vkonu a k zpisu do Guinessovy knihy a podala ho o nkolik poznatk.

Pro jste se rozhodl jt do takov mimodn nron akce?Mm zlibu v motoristickm sportu, ktermu jsem se i jako zvodnk kdysi aktivn vnoval. Finann dvody m nedovolily v zvodech pokraovat, take jsem svho konka dl provozoval prostednictvm mluvenho slova. Bl se vk, kdy i tady budu pomalu konit a nabdnut ance byla velikou vzvou pro zajmav vyvrcholen m komenttorsk kariry.

Jak byla vae pprava na takov komenttorsk maratn?
Kdy jsem se na jae dozvdl, e se takovto druh zvodu bude konat a byl jsem vyzvn k asti, kal jsem si jak by bylo vhodn ped zvodem si zajet na ti tdny k moi a vnovat se hlasov a duevn pprav. Ale chod takov firmy jako je n Vtrnk takovho nco neumouje. Tak jsem si alespo naplnoval, e dva dny ped zvodem bych zael do lesa naerpat duevn svesti. Ovem ani tento mysl nevyel, protoe provdme pdn vestavbu a j v dob kdy do zvodu zbvalo pr hodin se jet handrkoval na stavb s emeslnky.

Odmtl jste tolerovanou ptiminutovou pestvku v kad hodin. Nebyl to nebezpen pepych?
Byl a jak! Ale j jsem zstupcm agentury kal, e kdy mm vytvoit rekordn zpis, tak povauji za dstojn jej provst bez peruen.  Kad jin varianta pro mne byla degradujc. Vdy pemoitele kanlu La Manche tak nikdo po hodin netah na pt minut z vody!

Bhem dvacetisedmi hodin potebuje lovk udlat mnoho vc. Jak jste se s tmto vyrovnval?
Vm co mte na mysli. Ano i na zchod jsem chodil s mikrofonem abych koment neperuoval. S pitm nebyl problm a pi troe zobnut do jdla jsem chvli huhal. 

Komentovat sedmadvacetihodinov zvod asi vyaduje dlouhodobou teoretickou ppravu.
V tomto smyslu jsem se nepipravoval vbec, protoe jsem zaloenm improviztor a z m dvacetilet komenttorsk praxe mm spoustu poznatk. Nikdy se m za tch dvacet let nestalo, e bych poloil mikrofon s tm, e nevm co mm ci a na tuto shry darovanou schopnost jsem se mohl spolehnout i nyn.

Pouil jste v prbhu vaeho pokusu njakho podprnho prostedku?
Neuznvm dopingy k podpoe vkonu. V prbhu pokusu jsem vypil pt kv,  balk pramenit vody a  dva bursy. Konzumoval jsem ovoce, trochu medu a okoldy. Jedl jsem minimln. Ale moj vydatnou podporu byl obraz a imaginrn ptomnost mho syna, kter zemel na nemoc, a kterho jsem se snail zachrnil darovnm vlastnho orgnu. Mj syn je pro mne vzorem ve vli, jak se vypodal s odchodem z tohoto svta. Jsem tedy pesvden, e to byl on kdo m vrazn pomhal. 

Popite dramatick okamiky maratnskho komente.
Zvod startoval ve dvacet hodin a j o pl hodiny dve. Do rozbesku nebyl problm, ale najednou mne pemohl pocit, jak jsem jet nezail. Jasn jsem ctil, jak ze mne odchz ivot a e asi umrm. Zaal jsem zuby a kal jsem si, e kdy zemt, tak s mikrofonem v ruce, a je o em pst. Takovto krize mne pepadla pozdji jet dvakrt. Velmi patn to bylo t po dvaceti hodinch komentovn, kdy jsem se zranil na jazyku o zuby. Jazyk na kterm se vytvoil otok krvcel. Zvodnci a divci m kali jak je to dobr, e jsem se dostal a tak daleko. Jenome oni u jeli z kopce a v kadm tmu jich bylo deset a estnct. Ale mch poslednch sedm hodin bylo pro mne dramatickm vstupem na Mount Everest utrpen. Ale nakonec se ve podailo a j patm mezi ty, kte dokzali pekonat sami sebe a zaadit se k tm, kte jsou zapsni v Guinessov knize rekord


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku