�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Rozshl vhody klimatizace

Autor: Alena Gembalov
Datum vyd�n�: 16.08.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=631

Modern klimatizace je nejen vhodn - v mnoha ppadech je naprosto nepostradateln. Je to nco, co nm vychlad vzduch a piprav optimln pracovn podmnky, ale tak pjemn prosted naim hostm v cukrrnch, kavrnch i bistrech.

fiogf49gjkf0d

Modern klimatizace je nejen vhodn - v mnoha ppadech je naprosto nepostradateln. Je to nco, co nm vychlad vzduch a piprav optimln pracovn podmnky, ale tak pjemn prosted naim hostm v cukrrnch, kavrnch i bistrech. Vhodn klimatizovan mstnost se sprvn nastavenm reimem nm zaru takov prosted, kdy se host ct opravdu dobe a budou se k nm vracet.

Podobn je to s pracovnmi podmnkami musme mt stle na zeteli, e dobe se mus ctit i zamstnanci. erstv chladn vzduch psob v parnm lt pozitivn na psychiku. Pjemn klima zvyuje vkonnost, zatmco morn horko ji sniuje - v pracovnm procesu pak nemrn stoup i poet omyl vyplvajcch z navy a apatie. V chladu se naopak zvyuje pesnost prce a sniuje poet chyb.

Chlazen je velmi dleit zejmna pro cukrskou vrobu, protoe v optimlnch podmnkch se velmi markantn zvyuje kvalita tsta. Plat to jak pro tsto listov, tak pro tsto plundrovan tyto druhy tsta jsou pi zpracovn v chladu mnohem lep, protoe margarn v nich obsaen m stle sprvnou teplotu a neroztk se. Chladn mstnost tak zaruuje a umouje mnohem del zpracovatelnost krm.

Klimatizaci pitom nesta jenom mt k dosaen spchu je tak teba ji sprvn nastavit. To vak nen u modernch klimatizanch jednotek vbec dn problm a umn je to tak lehk jako pepnut programu na televizi. Dlkov ovlada klimatizace um spoustu vc nejen snit i zvit teplotu v mstnosti, ale mimo jin tak nastavit as, kdy m klimatizace zat pracovat (teba dv hodiny ped pchodem pracovnk) dle um zmnit reim napklad z ochlazovn vzduchu na vtrn nebo topen. Dnen klimatizan jednotky maj tak zabudovny inn prachov, ppadn pylov filtry

Clem klimatizace tedy rozhodn nen - jak jet petrvvaj nkter pedstavy udlat na pracoviti nezdrav chlad nebo dokonce prvan, se kterm oste kontrastuje letn vedro. Klimatizace je optimln nastaven tak , aby mezi venkovn a vnitn teplotou nikdy nebyl vt rozdl ne 5-6 stup Celsia.

Nakonec lze jen dodat, e klimatizace dnes nen vc finann nedostupn a nedosaiteln, ale rychle se stv bnm standardem na pracovitch i doma.

Autor lnku:Dal informace o klimatizaci ZDE


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku