�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Dbejme osvtlen vklad

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 30.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=59

Zd se nm malichernost,slyme-li podobnou vzvu.Kad ekne:co nejsou nae vlkady osvtleny?Ovem e jsou

fiogf49gjkf0d
Zd se nm malichernost,slyme-li podobnou vzvu.Kad ekne:co nejsou nae vlkady osvtleny?Ovem e jsou.Avak jak.Mnoh kolega et na osvtlen a domnv se,e dobe in.Ale nen tomu tak.Prv naopak,dnes v dnen dob teba pokud se te osvtlen naich vklad kad zkostliv etrnost se nevyplc.
Pkn upraven vklad nen-li npadn osvtlen neme veer lkat,nespln proto nae nadje do nj kladen.Vkladu teba vnovat nejen as a nmahu na vkusnou a lkavou jeho pravu,avak i penze podle sv finann monosti a to tak na vhiodn reklamn osvtlen za veera.Nyn jsou dlouh veery a nutnost prohldnout si sv reklamn osvtlen krm a vklad se jev velice akutn.
m by byl pro ns vklad sebelpe a pelivji i vkusnji upraven,kdy by nepitahoval za veera kolemjdouc npadnm osvtlenm.
Mnoh nae msta se za poslednm nkolik let velmi piblila svm veernm zjevem plnm pohdkovch svtel vem monch barev,ostatnm svtovm mstm.Jist ns pekvap reklamn osvtlen dnench etnch obchod hlavnch i vedlejch ulic.Zd se ,e zbyten h svtlem.Vklady jasn osvtlen,npisy na osvtlench sklennch deskch jsou daleko a npadn viditeln.Dnes neosvtlujeme vn,nbr uvnit a celek je velmio vkusn a hlavn npadn.Rzn svteln reklamy zmnily postupn celkov vzhled naich mst.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku