�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


HostMilano 2021

Autor: Martin Kolouch
Datum vyd�n�: 20.09.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=5763

Veletrh HostMilano 2021 je znm svm enormnm rozsahem - na jeho nvtvu je dobe si vyhradit pinejmenm cel dva dny. Dominuj mu, mimo jin, mezinrodn pdiov soute, znm svou vbornou atmosfrou.

Jeden z nejvtších veletrh svého druhu, HostMilano 2021 je pipraven od 22.do 26. íjna opt uvítat návštvníky na výstavišti v Miláno - Rho. Více o nm nám pipomene výbr z jeho nomenklatury: stroje a zaízení pro gastronomii, pro cukrárny a pekárny; pro výrobu pizzy, zmrzliny; pro pípravu nápoj (zejména kávy); nábytek a vybavení interiér a v neposlední ad stolní nádobí a náadí.
Seznámit se s aktuální nabídkou výrobc z celého svta se kadé dva roky do metropole Lombardie pijídí desetitisíce odborník, kteí se vnují nkteré z uvedených oblastí profesionáln, techniku tohoto druhu prodávají, projektují, poskytují servisní a další sluby.
Pro investory, kteí uvaují o nákladnjších investicích do vybavení svých provoz, je návštva italského HostMilano 2021 také velmi dobrou myšlenkou. Mohou si osobn porovnat na jednom míst technickou úrove rzných zaízení, konzultovat svoje poteby pímo s výrobci. Techniku je mono si doslova osahat, prohlédnout si do detailu úrove zpracování, zkusit si jejich ovládání. Na ad stánk budou stroje i v plném provozu a nabízí se tedy také monost degustace.

Veletrh HostMilano 2021 je znám svým enormním rozsahem - na jeho návštvu je dobe si vyhradit pinejmenším celé dva dny. Pokud snad njaká chvilka zbude, je pro návštvníky pipraven tradin bohatý doprovodný odborný program. Tomu cukráskému dominují mezinárodní pódiové soute, známé svou výbornou atmosférou. Pehlédnout nebude mono prezentace nejrznjších cukráských technik, peván v podání italských cukrá. Obojí bude probíhat v prostoru Demo Area, umístném v hale . 2. Profesionály v oblasti pípravy kávy urit zaujme, krom obrovského mnoství kávovar, praíren, mlýnk a další techniky i sout 2021 World Brewers Cup, kterou najdou v hale . 13.
Pro vstup na veletrh je tento rok potebná jednoduchá pedregistrace na webových stránkách HostMilano 2021.


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku