�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Elektronick GELATO WORLD MASTERS 2021/-2.

Autor: JI V. ez
Datum vyd�n�: 15.09.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=5762

Druh pozice evropskho finle GELATO WORLD MASTERS posunula Martinu Bezinovou do finlov soute mistrovstv svta, kter - by se mlo konat v poslednm msci letonho roku.

          - Netradiní realita provedení evropského mistrovství -

Coronová pandemie postavila na hlavu všechny úvahy ohledn uspoádání dalšího dílu evropského zmrzlináského mistrovství v Boloni s následným svtovým vrcholem v Rimini.
Tudí odpadlo díky tomu i národní kolo v esku, a na soutním zmrzlináském kolbišti nastal klid zbraní.
Ovšem pitalivost sugestivní chuti zmrzlináských výtvor s jejím osobitým charismatem, zstávala i nadále uloena v zájmových bukách italských poadatel evropského mistrovství a pemýšlelo se jak na to, aby se píslovený vlk naral a koza zstala celá.
Byla to doba, kdy se svt zmnil a to doslova úpln naruby. Mezilidským kontaktm zaala vládnout elektronika, která pešla do mnoho novodobých poloh tzv. home office, distanních výuk a dalších podob, které vyplnily do písmene krédo chytré horákyn, kdy dotyní, by nebyli v osobním kontaktu, tak pesto spolu vytváeli produkní hodnoty, a to prostednictvím lidského výdobytku elektronické konverzace. A jak se ukázalo, bylo jej moné aplikovat i na soutní zmrzlinovou tvorbu!Princip myšlenky byl jednoduchý a spoíval v tom, e nejúspšnjší tvrci národních kol z roku 2019 zaslali v ervenci letošního roku do soutního centra v Boloni surovinové sloení a recepturu svého soutního námtu vetn videového záznamu jejich tvorby. Zamraená sms následn putovala do  italské soutní centrály a prostednictvím telemostu se soutící ocitli ve spojení s porotou v Boloni, které odpovídali na její dotazy, a to v anglickém jazyce, ohledn svého výrobku.
Pední italští tvrci boloského Gelata z takto získaných informací pak vytvoili  konkrétní dílo kadého soutícího.
Jednoduché, nápadité a úelové zárove!
Ukázalo se kam a sahá lidská nápaditost a dvtip, kdy dotyný a sám nebyl v míst dje a osobn se nepodílel konkrétním piinním na tvorb jím stvoeného výrobku, pesto soutil a byl i hodnocen. Tato skutenost byla dalším dkazem o lidské vynalézavosti a zdokonalení jeho umu a snahy v dob kdy se mu do cesty postaví zdánliv nepekonatelná pekáka jakou se corona ve svém poátením vstupu na celoplanetární scénu jevila.
Soutní online penos umoující uspoádání evropského mistrovství Evropy  v samotném srdci zmrzliny, toho byl pesvdivým dkazem.
Ale co se nestalo?!
Z eského pohledu lze zvolat: „Svte div se!“ A svt, alespo pro danou chvíli ten evropský, se vskutku divil. Z celkového potu 28 zúastnných se na 2. míst umístila Martina Bezinová z cukrárny am am z Velké Dobré u Kladna!

Její soutní tvorba mla nosné téma v píchutí „Letní hruška“ ze sadu Bílichov v zastoupení 40 procent ovocného podílu. Chuová sympatie Martiny Bezinové  k tomuto druhu ovocné jádroviny, byla centrálním motivem soutního námtu. A e to byla sázka na dobrého kon ukázal i pozdjší výsledek. Zrod tohoto typu zmrzliny má u Bezin ji desetiletou tradici a tudí i široký asový prostor pro inovaci jednotlivých detail této chladivé pochoutky. Jednalo se soutní sorbet se zdánlivou vizáí smetanové zmrzliny.
To ovšem z prvotního pohledu, protoe „am amový“ produkt je stoprocentním sorbetem bez jakékoliv mléné pímsi. To se stalo i pedmtem dotazu mezinárodní poroty, která sama, i pes svoji fundovanost, na okamik zaváhala  o výluném charakteru sorbetu eské zmrzlináky a proto opakovaným dotazem se ujišovala o skuteném stavu vci. Sms vody, vlákniny a cukru vytváela ze zmrzliny osobitý chuový vjem, který nejenom zaujal, ale i pesvdil exkluzivní zmrzlináe z jakých sestávala evropská porota v italské Boloni, která ji svým bodovým ohodnocením dosadila na stíbrnou pozici evropského mistrovství GELATO WORLD MASTERS 2021.

Jednalo se o velkolepý úspch zmrzlináky cukrárny am am Martiny Bezinové, která svým výrobkem, spolu s tvrím kolektivem, dala na vdomí, e v srdci Evropy existují odborníci, kteí se dokáí vyrovnat i takovým mistrm chladivé pochoutky jakými jsou italští renesanní zmrzlinoví tvrci.
Druhá pozice evropského finále posunula Martinu Bezinovou do finálové soute mistrovství svta, které - by se mlo – konat v posledním msíci letošního roku. Avšak definitivní termín bude závislý od zdravotní situace ve svt.

Redakce portálu Cukrar.cz vyslovuje úspšné eské reprezentantce své upímné blahopání.

 


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku