�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Elektronick GELATO WORLD MASTERS 2021/ -1.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 13.09.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=5761

To byli et nrodn reprezentanti pro evropsk mistrovstv v Boloni pro rok 2019, s vhledem monosti postupu do mistrovstv svta v Rimini v ronku 2021 v Rimini. Le!


                                      - Prolog ve zptném pohledu -   

    
Vítz Mikuláš Bubík a na 2. míst Martina Bezinová     


Veškerou tradici vrcholných zmrzlinových festival poádané italskou spoleností CARPIGIANI pod názvem GELATO FESTIVAL WORLD, který prošel rznorodou promnou svých názv, zlomil neblaze proslulý  corona virus.
Avšak podanou rukou záchrany píslovenou tetí sudikou v nastalé celosvtové pandemii, se stala elektronika!
Napsané zní asi dost zmaten, ale skutenost tohoto vyjádení je ryzí pravdou.
Nejenom populární, ale rovn i svtov významná sout zmrzlináských tvrc známá pod názvem GELATO FESTIVAL WORLD se dotkla chapadlem dosahu své psobnosti i eska, a to zásluhou agilní spolenosti EISKON, s.r.o., dodavatele zmrzlináských stroj Carpigiani pro esko a Slovensko.
To se psal rok 2017. A zmínná spolenost poádala toho roku premiérové národní kolo zmrzlináského klání v esku, konkrétn v echách v Úvalech u Prahy, v prostorách firmy ALMECO. Z tohoto stetu zmrzlináských specialist se rekrutovali ti nejúspšnjší úastníci za úelem zmení sil s evropskou špikou zmrzlináské pochoutky v italské Boloni, konané pímo ve výrobním centru vrcholové dokonalosti zmrzlináské strojní techniky CARPIGIANI.
Vyplnnou tajenkou kíovky evropského mistrovství byly úspšné posty eských zmrzliná, kdy plzeská Jitka Strnadová dosáhla ohodnocení za nejlepší strukturu zmrzliny evropského mistrovství.
Úspch eských barev peetil táborský Jií Hochmann, jen si odváel novináskou trofej za nejlepší zmrzlinu evropského mistrovství.
To vše bylo v dob, kdy asový chronometr psal na svém íselníku letopoet 2017, historický as kdy eští zmrzlináští tvrci pesvdili mekku zmrzliny, e i ve stedoevropském stát se umí vytvoit to, ím Itálie udílí normu celému svtu svou chuovou dominantou pod názvem zmrzlina.

Následn pišla produkní exploze spolenosti EISKON, s.r.o., která v Brn pesídlila do nov vytvoených prostor, které si ušila sama na míru dle svých poteb a pedstav. A tak z pvodního národního jednokola se poádaly rovnou dv, a to pro echy, optovn v Úvalech, a pro Moravu a Slezsko v Brn.
A následoval další vývoj svtové zmrzlináské soute poádané spoleností CARPIGIANI. To jsme ji vnímali svt pod íselným letopotem 2019. eské národní kolo mlo duální podobu pro echy optovn v Úvalech a pro moravské a slezské soutící v Brn, a generální italský poadatel pozmnil název na  Gelato festival Challenge.
V eském klání si odnesl palmu vítzství Mikuláš Bubík ze spolenosti Frutissimo, který porotu ovlivnil svým malinovým sorbetem, jen vytváel spodní ást jeho soutního díla, které bylo dotváeno pistáciovou potírkou s pídavkem smetanové zmrzliny, a to v barevné trojkombinaci v národních barvách italské trikolory. Jeho zmrzlina bodovala jak chutí, tak i kreativitou, která byla ohodnocena nejvyšším bodovým ziskem.

Na stíbrný stupínek vystoupila a takté dalším eským zástupcem pro evropskou Bolou se stala Martina Bezinová z cukrárny am am z Velké Dobré u Kladna, která zvolila za nosný námt svého soutního díla speciální hruškový sorbet, jen jejímu dílu dominoval v potu 40 procent. Stejní partie soutního výtvoru dotváela pistáciová potírka a vrch sestával ze smetanové zmrzliny.

Druhé národní kolo bylo koncipováno tak, e mlo dva postupující úastníky z ech a jednoho z Moravy, pípadn Slezska. Tím nejúspšnjším týmem byla moravská cukrárna TOMIVO GELATO  z obce Lipvka u Brna, reprezentovaná Ivo NÁDENÍKEM.
To byli eští národní reprezentanti pro evropské mistrovství v Boloni pro rok 2019, s výhledem monosti postupu do mistrovství svta v Rimini v roníku 2021 v Rimini. Le!
- pokraování –


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku