�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak je to s vajky?

Autor: red.
Datum vyd�n�: 07.05.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=5740

V posledn dob se pohled na celou vc zmnil. Vejce ji nejsou tak kritizovna, vyzdvihuje se i jejich pozitivn pnos, kter byl v dob velkho taen proti nim opomjen. Jak to tedy s konzumac vajek vid odbornci dnes?

Kdy zaalo ped nkolika desítkami let ve Spojených státech pibývat obézních a také lidí s vysokým krevním tlakem, srdeními píhodami a podobnými problémy, zaalo se mnohem více mluvit o cholesterolu. Tedy o látce, o které dnes slyšíme jako o jednom z hlavních viník zanášení tepen, a tím pádem o skrytém nebezpeí, které pak zpsobuje mnoho pedasných úmrtí.
Na tuto situaci však ne zcela oprávnn doplatila vajíka, která lidé zavrhovali a pestávali jíst práv kvli obsahu cholesterolu. Lékai dokonce ped vajíky drazn varovali, a tak se brzy vejce stalo synonymem pro cholesterolovou nálo.
V poslední dob se pohled na celou vc zmnil. Vejce ji nejsou tak kritizována, vyzdvihuje se i jejich pozitivní pínos, který byl v dob velkého taení proti nim opomíjen. Jak to tedy s konzumací vajíek vidí odborníci dnes? Existuje doporuení, kolik vajíek si me lovk dopát?
"Vejce jsou pomrn bohatým zdrojem kvalitních bílkovin a tuku bohatého na nenasycené mastné kyseliny," íká nutriní terapeutka Jitka Tomešová z Informaní linky zdravého ivotního stylu. Obsahují také nkteré vitamíny, napíklad A, B1, B2, B3, B6 a minerální látky napíklad vápník, fosfor, hoík. Vejce tedy mohou být vhodnou ástí jídelníku. Ovšem jejich nevýhodou je cholesterol, který se vyskytuje pouze ve loutku. "Jeho mnoství v jednom vajíku se blíí maximálnímu dennímu doporuenému mnoství," íká Jitka Tomešová.
Dodává však, e nkteí odborníci a studie uvádjí, e ve vejcích jsou obsaeny látky, které pomáhají škodlivost cholesterolu odstraovat. I tak by mli být podle Jitky Tomešové lidé se zvýšenou hladinou cholesterolu - a tch je v eské republice více ne polovina - s jejich konzumací opatrní.
Ti, kteí mají hladinu cholesterolu v krvi zvýšenou, by nemli jíst více ne dv vajíka, pedevším tedy vajeného loutku, týdn. "Vajíko by se mlo radji pouít na pípravu pokrm, tedy teba do tsta a podobn," vysvtluje. Zcela vylouit vajíka z jídelníku není vbec nutné. Zdravý lovk, který nemá speciální výivové nároky, me podle nutriní terapeutky jíst zhruba tyi vejce týdn.
Ješt je teba zdraznit, e dleitou roli hraje metabolismus kadého konkrétního lovka. Nkdo tak me jíst vtší mnoství tuk a hladinu cholesterolu nebude mít vysokou. Naopak lidé, kteí mají njakou poruchu metabolismu, mohou mít hladiny cholesterolu vysoké, i kdy drí dietu.

Jsou kepelí vejce "zdravjší"?
V esku se nejastji konzumují vajíka slepií. Pesn urit, kolik cholesterolu jedno vejce obsahuje, není zas tak úpln jednoduché. Záleí toti na strav, kterou je slepice krmena. "Ve vejcích z velkochov je ho prmrn 250 miligram, kdeto v domácích vejcích me být i více ne 340 miligram," vysvtluje Jitka Tomešová.
Za zdravou variantu jsou nkdy nabízena vajíka kepelí. Ovšem tvrzení o této jejich "zdravé výhod" je ponkud zavádjící. Pravdou je, e v jednom prmrném kepelím vejci je obsaeno 50 miligram cholesterolu, co odpovídá jedné ptin obsahu cholesterolu ve vejci slepiím. Jene kepelí vajíka jsou menší, a tak je rozdíl jen ve velikosti vajec. "Pepote-li se obsah cholesterolu na 100 gram, obsahují oba druhy vajec piblin stejné mnoství cholesterolu," dodává Jitka Tomešová.
Mezi vajíky od rzných druh pták nejsou ádné výrazné rozdíly ani z hlediska jejich sloení, pepoteno na 100 gram potraviny. "I zde je dleité si uvdomit, e kepelí vejce jsou podstatn menší, proto bude rozdíl patrný pi pepoítávání na kusy - prmrné slepií vejce - velikost M, váí piblin 52 gram, kepelí pouze deset gram," upozoruje odbornice. Informace o nutriních hodnotách slepiích a kepelích vajec jsou uvedeny v tabulce.
Populární jsou dnes i pštrosí
Mnoho lidí je pesvdeno, e vejce z domácího chovu jsou urit zdravjší. "První, eho si lovk pi rozklepnutí vajíka všimne, je, e ta domácí mají daleko lutší a oranové loutky. Je to dáno hlavn tím, e krmivo domácích slepic je bohaté na karoteny a chlorofyly z pastvy a to práv dává loutkm barevnost," íká Jitka Tomešová.
To vše je pravda, ale druhou stranou mince je, e jsou také daleko bohatším zdrojem cholesterolu. Vejce z velkochov jsou podle jejích slov navíc také pravideln kontrolována na pítomnost moných bakteriálních zárodk, a je tak výrazn sníena pravdpodobnost nákazy salmonelózou.
Konzumovat je moné i vejce perliek, které se chovají zejména doma pro vlastní potebu. Populární se dnes stávají i vejce pštrosí. V minulosti se konzumovala také vejce hus nebo kachen, ale v souasné dob se jejich konzumace nedoporuuje. Jsou toti astým zdrojem nákazy salmonelózou.

Jak vajíka pipravit?
Nejleheji stravitelná jsou vejce vaená namkko, pak syrová a vejce míchaná.
Nejhe stravitelná jsou vejce vaená natvrdo i smaená (nebo pipravovaná na tuku). Protoe je však kvli zamezení nákazy salmonelou dleitá dostatená tepelná úprava, mla by se vejce vdy dostaten tepeln upravit, napíklad vait nejmén deset minut.

Nutriní hodnota vajec

Slepií vajíka  - Kepelí vajíka
Energie (kJ) 200,9 -  201
Bílkoviny v bílku (%) 10,0  - 10,8
Tuk ve loutku (%) 33,7  - 31,5
Vápník (mg) 59 - 49
Vitamín B6 (mg) 0,13 - 0,12


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku