�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


PAVLA INDROV

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 02.02.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=532

Vdme ji asto tam kde se sout v tvorb cukrskho vrobku, nebo kde se dunat plod ovoce a zeleniny poddv ost noe, i ve tvorb malebnho obrazu studen kuchyn.

fiogf49gjkf0d
- Kde je vle, tam je polovina pot ji dopedu pokoena -

Vdme ji asto tam kde se sout v tvorb cukrskho vrobku, nebo kde se dunat plod ovoce a zeleniny poddv ost noe, i ve tvorb malebnho obrazu studen kuchyn. Vichni ji pokad poznaj a pesto se s n zn mlokdo, pestoe ji nikdy nelze pehldnout. ena jezdc na invalidnm vozku, kter se dostav vdy tam, kde se nkter z uvedench sout pod. Mohli bychom se pdit po nepzni osudu, chybnm zsahu medicnsk pe a mohli bychom klst dal otznky pokud chceme nahldnout do nitra lovka, kter je pokad mezi nmi a na nho se dvme z vky naich vzpmench postav, je mnoh tato pevn sedc ena pevyuje, dvme-li n nhled do pomru jejho vkonu, kter mus vynaloit pi pekonvn jejho dlu. Nejlep odpovd na nae dotazy asi bude vet jejch spch a popsn zpsobu jak se dokzala se svm ivotnm osudem vyrovnat.

Ocitnout se v sedmncti letech v invalidnm dchodu a poslze i na vozku, je zleitost mohouc zlomit ducha i rozenmu titnovi, nato mlaounk dvin, j se v tomto vku zanaj otevrat dvee do romantickho svta kouzla eny.
Celmu problmu pedchzely ji v rannm vku zrakov pote. Lkask diagnzy se navzjem nzorov rozchzely a zhadn nemoc postupovala sice pomalu, ale s pslovenou jistotou. Teprve pozdji se zjistilo, e se jedn o srsty na hlavnm onm nervu v mozku a tento neurologick exes ml zastavit chirulgick zkrok. Ten naopak zpsobil bujen srst pes mozkov blny a do mnho kanlu kde dolo ke stlaen mchy a ke znecitlivn konetin.
Potek byl velijak. Pavliny vrstevnice pily sladk nektar mld plnmi douky a ona mohla ve pozorovat pouze z invalidnho vozku. Nen dnm tajemstvm, e mylenky zaltly i do sfr svta, do nho se pouze vchz a odkud cesta zpt ji nevede. Nebyla by prvn a ani posledn, koho by takovmto zpsobem zlomila ivotn nepze. Avak pi Pavle v jejm ivotnm netst stlo i ono v posledn chvli pichzej tst, lze-li vbec v jejm ppad pout takovho vrazu, kter ji a tm na dn osudu pomohlo podat pomocnou ruku a najt novou podobu ivota.
Byla to pedevm rodina v n babika uila mal dve vyvat a maminka jej zasvtila do prce na icm stroji takovm zpsobem, e prvek Pavla ji s bravrou dokzala "spchnout" pleitostn defekt atu, i zvldnout jednodu krejovsk kony. A zde byl u malho dvete poloen zklad vztahu k runm pracem, kter pozdji pi zsahu osudu se ukzaly bt pemostnm mezi propast jejho svta a polohou, kterou nepostien lovk bere jako samozejmou a nenapadne ho, e by mohlo bt i jinak. Svoji dal pozitivn roli zde takt sehrli i jej ptel.
Pavla nap pohybovmu hendikepu byla vniternm vudyblkem a svj um zaala roziovat o rzn rukodln prce, do jejich rozsahu zaadila  cukrsk a kuchask umn a z tohoto msta ji nebylo nikterak daleko k men svho umu s kolegy v oboru.
Jednoho dne se dozvdla o souti s neobvyklm nzvem abilympida, kter byla vyhrazena tlesn postienm astnkm a konala se v Pardubicch. A tady se zan odvjet dlouh ra Pavlinch spch, kdy pokad stanula na stupnch vtz a v poslednch esti letech na tuzemskch soutch jejich nejvy schdek ani jednou neopustila, a to ani pi svtov pohrov souti v Bratislav.
Abilympida m i podobu ampiontu, avak nominace do tohoto svtovho mistrovstv mv dosti nron nominan pravidla. Uchaze mus vyhrt nejmn ti domc kln a tm se dostv na potenciln soupisku adept, kte by mohli bt na ampiont vyslni. Ale o tom zdali tomu tak i bude, uruje jet poet reprezentat dalch obor, ekonomick situace spojen s mstem mistrovstv a dal zleitosti.

V roce 2000 se konal abilympidn ampiont v Praze. Jednalo se o prvn konn soute tohoto druhu a vznamu na evropskm kontinent. Pavla Indrov, eknme, vyuila domcho prosted a v cukrain obsadila tet msto a v oboru studen kuchyn druh. A to u byl takov spch, e bylo napl zejm, e ji nominace na dal abilympidu konajc se a v druh nejlidnatj zemi svta Indii, nemine. Dal eskou zstupkyn byla Jana Studen z Olomouce.
A nsledn prbhov ronky v podob Pavlinch vsledk i takovouto vahu potvrdily a tak v listopadovch dnech na ruzyskm letiti zaburcely motory dopravnho letounu s eskou vpravou abilympik, jen nabral kurs ve smru indickho ocenu. I kdy popravd eeno, pvodn smr byl spe opan s mezipistnm ve Frankfurtu nad Mohanem a teprve a odtud nasmroval vzdun dopravk svou p na Kuvajt a indick Dill.
Pina tohoto kovn spovala v neobvyklch pasarech vozkch, pro kter nejsou vechny leteck korby pizpsobeny a tak se musel a v protismru vyhledvat odpovdajc zpsob letu.

Soutc obrdreli dva msce dopedu soutn zadn i informace o surovinch a podmnkch soute, zpsobu organizace a bodovn.
Pro sout byla zadna dv tma, ktermi bylo vro a narozeniny. Pavla zvolila vron nmt s abrahmovskou padestkou. Jenome nakonec bylo vechno jinak! Tsn ped zahjenm ampiontu se cukrt soutc dozvdli, e tma je zmnno na nmt estnctch dvch narozenin! Pro lep pochopen rozdlu si zkuste vedle sebe posadit usazenho padestnka a rozdivoenou "estnctku" a dostane se vm vrohodnho pirovnn rozdlnosti nmtu, v kterm se museli soutc narychlo zorientovat. Ale zptn pohled do Pavlinnch soutnch spch a jejho kadodennho ivotnho pekonvn sama sebe, dv pesnou odpov na otzku jak se ona osobn s touto neekanou zmnou stavu vyrovnala.
Jinak zkladn soutn podmnky odpovdaly zabhnutm standardm na celm svt v podob netradinho tvaru, hmotnosti vrobku do 1 kg, modernho zdoben atd. Korpusy dodvali poadatel, ale nebylo znmo, o jak tvar se bude jednat, zdali o tradin kulat i plochu pltu. Plt, jak je znmo, ulehuje nslednou prci oproti kulatmu tvaru, jen omezuje dekorativn nstavbu.
Nakonec se z tohoto rbusu vyklubal kulat korpus o prmru 26 cm, kter Pavla rozzla tak, e mla dva dly o rozmrovm pomru jedn a dvou tetin. Vznikl tvary pak poloila jejich okraji na sebe takovm zpsobem, e doclila tvaru psmene es. Cel vrobek byl poslze potaen marcipnovou hmotou a na vrchu dotvoila, opt z marcipnu, tvar ly s pesahem pes okraj dortu na zpsob pevislho naasenho ubrusu na stole.
Zdoben bylo provedeno blmi marcipnovmi remi a takt z marcipnov hmoty byla zhotovena slice estnct. Zdoben zajiovaly bl marcipnov re a povrch dortu byl dekorovn stbrnmi perlikami. Tnovan pechody barvy byly dosaeny kombinac nnosu kakaov hmoty a cukru, jejich sloen vytvelo hndobovou blavou barvu.Suroviny byly dodny a pouit jinho materilu bylo zakzno. Stejn tak i ozdoby a zkaz se takt vztahoval i na pomcky. Jedinou vjimkou u Pavly bylo povolen pouit vlastnho vleku, kter se nenachzel v indick poadatelsk vbav.

0
Soutn vrobekSuroviny v relativn such stedn Evrop, a v "prdeln svta", jak bv tato subtropick st sie pro svoje klima nazvna, bvaj mnohdy odlin. A nejinak tomu bylo i zde. Nae klasick mslo bychom v zemi, kde je krva posvtnou modlou, nenali. Alespo ne pi abilympid.
Surovinu nazvajc se bl mslo, pirovnv Pavla k naemu stoprocentnmu tuku. Problematika indickho blho msla spovala v jeho schopnosti spojen se s cukrem. K vlastn tvorb se pouvala kombinace blho msla a pro ns neznm bl hmoty, pipomnajc svm sloenm nai zmrzlinu a cukr, kdy vechny ti psady se vloily do vodn lzn a zahvaly pi ni teplot aby dolo ke spojen. Vy teplota ji byla nedouc z dvodu vytven chuchvalc. Vodnm procesem vznikl sms vak nebyla ideln pro vylehn, kdy navc nebylo mon pouit elektrickho mixru a veker prce se musely provdt run. Nap tomu, e se jednalo o vrcholov ampiont, povaha tto soute mla - podle vyjden Pavly Indrov - charakter soute na kolen, se zmrem ukzky jak si kdo si um pomoci v ppad tvr nouze.
Kdy bylo indick klima pirovnno k vlhkmu prosted prdelny, neplat tento pmr a natolik v zvru roku. V tto dob se dostavuje ale odlin svzel v podob velkho zven prachu s pms smogu zpsobujc dchac pote.

esk reprezentantka v prbhu soute finiovala svinm tempem a ocitla se ped dokonenm v nskoku ped asovm limitem, kdy j ji jen zbval zvren kon s marcipnovou hmotou. Tu ale mli poadatel schovnu v zkulis a Pavla s nimi poala svdt miniboj o jej vydn. Indit organiztoi povaovali marcipnku za pouh okrajov dozdobovac prvek a jej pouit naplnovali a na tm sam okraj asovho limitu.
Ovem Pavlin designersk zmr spoval v jejm celoplonm pouit, vetn tvorby ly a riek, pro n potebovala i adekvtn asov prostor. Nzory porotc se kily s poadavky esk soutc na vydn marcipnov hmoty tak dlouho, a velk hodinov rafika opsala plkruh na ukazateli asu. Ale ani toto intermezzo nepivedlo pan Indrovou do asov tsn dky jejmu nskoku pi zpracovatelsk tvorb.

Sout se konala na stadionu bval indick premirky Indry Gndiov na n byl spchn atentt se smrtelnmi nsledky. Toto vceelov zazen je tetm nejvtm krytm stadionem na svt s kapacitou 24 000 divk. Samotn sout probhala od 14 hodin do 18 a vsledky byly oficiln zveejnny druh den.
Vtzem se stal soutc z Tchaiwanu, profesionln cukr. Druh msto obsadil Korejec, jen m takt cukrainu jako hlavn prostedek sv obivy a tet msto obsadila esk reprezentantka Pavla Indrov z Perova. tvrt se umstil Japonec a na ptm mst skonila dal esk reprezentantka Jana Studen z Olomouce. Porota sestvala ze t len o nrodnostnm sloen dvou Ind a jednoho Japonce.
Cukrsk sout probhala v pondl a ve tvrtek nastupovala Pavla ke sv dal soutn discipln drhn. I zde ekalo uastnky pekvapen v podob zmny v nmtu na posledn chvli. Ale i tentokrt se Pavla s nov nastalm stavem srovnala na vbornou - pesnji eeno na chvalitebnou - kdy obsadila celkov druh msto.
Vkov hranice mon asti zahrnovala irok vkov rozsah od 15 rok ve, m umoovala ppadn vzjemn men sil prakticky t generac.
Po skonen soute byli vichni astnci indick abilympidy pozvni do prostor prezidentskho palce na zahradu na aj. Pot osmnct vybranch astnk bylo poctno nvtvou indickho prezidenta, podnm ruky nejvyho pedstavitele Indie, osobnm pedstavenm a krtkm pohovorem. Perovsk zstupkyn byla mezi nimi.
Pavla Indrov pracuje jako sociln pracovnice ve Sjednocen organizaci nevidomch a slabozrakch v perovsk poboce. Jej prce spov v zaizovn chodu tto organizace, kter se zabv poradenskou innost, sociln rehabilitac, podanm akc rozmanitho charakteru ve prospch lid s uvedench postienm.
Tato report je nejenom piblenm spchu eskch barev na vrcholov svtov souti, ale i zrove ukzkou nezlomn vle, kdy nap nepzni osudu se lovk nejenom me zaadit do rovnocenn pozici s lidmi kte - prozatm - byli ueteni jej pozornosti, ale mnoh z nich i doke pedt a poprat se se svm dlem a do podoby svtovho ocenn. spch Pavly Indrov znsobuje jet navc ta skutenost, e se na abilympid v Dill umstila nejve ze vech soutcch kte byli hendikepovni svm upoutnm na invalidnm vozku.


Skupinka soutcch

 


Leknnov chrm


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku