�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTRO FESTIVAL OSTRAVA 2003

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 18.11.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=498

as pozdnho podzimu bv ve slezsk metropoli Ostrav vyhrazen gastronomickmu festivalu, kter je podn v prostorch vstavit ern louka.

fiogf49gjkf0d

as pozdnho podzimu bv ve slezsk metropoli Ostrav vyhrazen gastronomickmu festivalu, kter je podn v prostorch vstavit ern louka. Dvoupatrov pavilon je rozdlen na akn sekci v podob rznch gastrosout a doprovodnch program v pzem a horn prostor bv uren k prezentaci vystavovatelskm firmm. Tdenn soutn a vstavn maraton nabdl divkm festival kuchaskho a cukrskho umn, barmansk npojov magie, znalosti sommelir a innost jejich smyslovch orgn, pesnost odhadu v epovn piva, aranm slavnostnch tabul a gastronomick hit poslednch rok sout ve vyezvn ovoce a zeleniny, kter se zan ujmat pod nzvem carving.
Prbh ostravskho gastrofestivalu byl prokldn kulturn vlokou tanen a hudebn zbavy. Redakce Gastronews se svm tenm omlouv, e tentokrt nepin ucelenou report z vystoupen vech zastnnch gastroobor, protoe z dvod dalch pracovnch povinnost se nemohla zastnit celho festivalovho programu.Slavnostn tabule je ozvna historick doby, kdy lovk povil pouh stravovac kon na kulturn akt a poal jdlo pojmat jako vraz projevu spoleensk udlosti. Slavnostn tabul nabval pokrm na vzneenosti a zulechoval mysl i dui lovka. Proto se pi vzniku nickch sout stala slavnostn tabule oprvnnou gastronomickou disciplnou a dky monosti nevyerpatelnch kreac jejho aranm i zrove zvenho zjmu divk.

Slavnostn tabule

1 - PAVLOK Michal, COP hotel Praha - Labut jezero


 

2 - PFEFFEROV Vendula, hotel Atom - Podzimn nostalgie


 

3 - OKNKOV Lenka, SOU Frdek-Mstek - Mraziv vzpomnka

Michal Pavlok je student integrovan stedn koly ve Frenttu pod Radhotm, obor nk, vykonvajc praxi v hotelu Praha v Novm Jin. Pavel dokzal bt v prav as na pravm mst, co zpsobilo jeho nominaci na Ostravu. Pi vykonvn praxe si ho pi stolovn vimla osoba, kter mla co hovoit do tvorby soutnho tmu a kdo by mohl tuit, e napnut ttiva ance vymrt p spchu pesn do stedu tere.
Prvn Michalova slova po vyhlen vsledk slavnostn tabule byla, e tento spch nepat pouze jemu, ale vech kte se na pprav Labutho jezera njakm zpsobem podleli. MIchal vyslovuje jmna zstupce editele hotelu Lopatky, mistrovch Pituchov a Blakov a vech spolupracovnk piloivch pomocnou ruku k vtzn slavnost tabuli ostravskho festivalu.
Jak vlastn vzniklo tma a nsledn tvorba Labutho jezera? Cizina byst rozum, je dvno znm praktick poekadlo, kter si autoi Labutho jezera vzali k srdci a dobe si vimli, e na zahraninch akcch se nmt kryje s dokumentem souasnosti. A v dob kdy do nstupu pan Zimy zbv pouh dvanctina roku, nebyla k nmtu nikterak obtn cesta. Ovem to je e o prezentaci dla, protoe samotn ideov a nsledn konstrukn tvorba trvala dobu dvou msc, co znamen, e ledn motiv spatil svtlo svta v letnm obdob, podzim byl vyhraen realizaci a vsledn efekt penesl ostravsk publikum do romantick poezie zimnho asu

SOUT̎ VE VYEZVN OVOCE A ZELENINY
- Minutka Cup 2003 -

Vlna carvingovch kurz jej prvotn pval se rozlil v esk oblasti a pokraoval pes moravsk zem, gradoval zhy i do oblasti Slezska. Druh vlna, tentokrte ji soutnho dmut se valila v pesn stop t pedchoz a jej zpnn vrchol dorazil v tchto dnech do prmyslovho msta na ece Ostravici. Sout v umleckm dekru mla pohrovou podobu a pilkala na ostravskou ernou louku estnct carvingovch umlc, kte s chut zazli sv pracovn nin do surovinovho podkladu jm bylo mango a lut meloun. Tmatick nmt tentokrte zcela popustil soutcm ote fantazie a zleelo na kadm aby v hodinovm termnu ztvrnil expont kter by porotu pesvdil o nejlpe vytvoenm vrobku.

Kdo nkdy vzal do ruky n a zkusil s nm vyezal v ovocnm plodu jenom hrub relif, dobe v, e as se v takovm ppad nepot na minuty, ale na jejich desetinsobek. Vykouzlit jemnou a pesvdivou soutn plastiku, kter svho tvrce vynese na stupn vtz v dob jedn hodiny, je kol hodn rutinovanch mistr a pin dv monosti. Buto zvldnout vtvarn dj v souladu s asem i upednostnit asov limit s ponenm kvality ezn tvorby. Tm komu se oboj podailo na vbornou, byl reprezentant hotelu Wili ze slovenskho Pchova Oto Hvizdk.
Pchovsk kuchr zvolil "prefkan zpsob", kdy za soutn nmt si vybral, jak sm k, chloubu Ostravy "Zlatou tretru". Kdyby ale Oto etl esk noviny a vdl by o spanil jzd ostravskch fotbalist eskou ligou, bezpochyby by zvolil za nmt souasnou slezskou modlu, bosk Bank.
Pchovsk kucha ji v carvingovch soutch v esku dokzal vcekrt vrazn zabodovat, co deklaruje jeho umstn v podob jednoho bronzu a t stbrnch medail. Konkrtn podoba Hvizdkovy Zlat tretry mla zklad v akvriu s npisem Zlat tetra, ve sklenn trete a dvojic kvtinov ikebany odlinch velikost a s motivem vtznho gesta sportovce. Pvodn ovlov tvar manga promnil slovensk ezb do podoby re.
Ji zmnn asov limit pinutil i vtze ke kompromisnm tahm vyezvacho noe, protoe jedna hodina nedv prostor k zachzen do miniaturn lenitosti. Pchovsk soutc sm poukazuje na pase nesouc stopy asov tsn, kter by v delm asovm rozpt mohly nst punc vy kvality.
O vtzi rozhodla vt plasticita tvorby, jeho prce nesklouzvala k mlkmu ezu na slupku a na mangu zvolil proveden re s vym stupnm obtnosti.Hdat kdo m "prsty" v tto prvn slezsk souti, by bylo jako lmat si hlavou nad tm kolik je jedna a jedna. Ludk Prochzka na ern louce vystupoval ovem v roli pedsedy hodnotc komise, a organizan pozici z dvjch carvingovch duel zde rozmlnil do role poradce a komisae. Zajmali jsme se o jeho pohled z vnitra soutnho dekru.

Postupem doby pente carvingov um ve form soute do vtch i mench eskch mst, konkrtn do Hradce Krlov, Prahy, Tebe a tentokrte byla na ad Ostrava. Ml jste njak konkrtn dvod k volb slezsk metropole?
Do Ostravy jezdm asto na kurzy a pestoe je to severovchodn cp na republiky, pesto nae tet nejvt msto zaujm strategickou polohu. Je odtud stejn daleko jak na Moravu, tak do Polska a na Slovensko.

Z va ei lze vyst, e Ostrava by mohla bt zkladnou prvn carvingov soute s oficilnm mezinrodnm statutem.
Lze to tak ci, ale dopracovat se a do tto pozici je sloit kol a je to vaha pro budoucno.

Hodinov limit byl tm nejkratm v cel dosavadn historii dekru na esk pd, pro prv zde byl zvolen tak krtk as?
Kdy m oslovila ostravsk kola, kter byla poadatelem tto soute, tak jsme se domluvili aby se nejednalo pro zatek o sloitj formu. Vezmeme-li hradeck Gastro, tak pro zadn tohoto druhu je zapoteb mt urit zkuenosti. Tma pro Prahu a Teb maj t sv specifika a proto jsme zde napoprv volili mn nronj zpsob ztvrnn, ale dovili jsme jej kratm asem. Krom toho jsme volili zadn tak, aby kurzist, kte podobn nmt provdli v nedvn dob si jej mohli vyzkouet v soutn podob.
Touhle sout jsme t chtli dokzat, e je mon ozdobu zhotovit i v rychlejm tempu a zrove i pkn. Ano, hodina je u opravdu nejkrat asov mantinel, je to v podstat sprint. Ale ukzalo se, e vichni tento limit dodreli, co znamen, e prce na mangu trvala piblin dvacet minut a na melounu asi dvojnsobek.

Nezavdala tato ostravsk sout k vaze stanoven, eknme jaksi soutn legislativy kdy by dolo k podn nkolika typ asov odlinch sout?
Kdybych si ml vzt na pomoc beck disciplny, tak Hradec je mon nazvat maratonem, protoe pprava expontu pro tuto sout si vyaduje dobu t, ty dn, co je nezbytn prostor pro kompozici.Teb lze nazvat stedn trat a Ostrava ukzala, e i hodinov sprint by mohl mt v carvingov discipln sv pevn msto.

Kde soutc chybovali?
Tma bylo libovoln a surovinou byl lut meloun a mango. Dva soutc nedodreli i tma a pracovali jenom na melounu a z manga do nho vloili pouze mal odkrojek, co jim srazilo body.

Jak priority spatovala porota v prci vtze Oty Hvizdka?
Jednalo se o istou prci s nronjmi zsahy do surovin a zhotovil si i pknou dekoraci, co nespad do hodnotcch kritri, ale podpoil tm celkov pozitivum vizulnho pohledu a nejlpe ze vech zvldl dekorativn tvorbu na mangu. U pchovskho soutcho se porota shodla jednomysln jako o vtzi. Zde bych chtl jet dodat, e soutc mli k proveden prce jednu hodinu. My porotci jsme o celkovm umstn rokovali pes hodinu a pl.

Co ci k druhmu a tetmu mstu?
Na druhm mst skonil luhaovick Ondej Jankovch, kter vrazn zabodoval nronou prac se lutm melounem, kde byla dobe ztvrnn tvorba r. Jeho prce na mangu nesla stopy sthn asovho limitu.
Mezi tetm a tvrtm mstem jsme dlouho uvaovali protoe jeden soutc se zhostil sv prce z pozice jednoduchosti a vt istoty tvorby a druh vsadil na nronj zpsob dekorace, ale konen vsledek vyznl v hrub podob.

estnct soutcch je ideln poet? Bylo by vhodnj mn nebo vce?
Na podklad mch zkuenost lze ci, e je to naprosto vyhovujc poet pro tento typ soute. Pokud je vt poet, je nutno z prostorovch dvod sout lenit alespo na dv kola. Dal negativum, kter by pinelo vt kvantum asti, by byl mnohem del as pro hodnocen vrobk. Napklad v Singapuru, kde bylo ticet soutcch se sout dlila do t dn. proto bych poet estncti astnk povaoval za ideln.Vsledkov listina Minutka Cup 2003

Zleva L.Prochzka, M.Folta, O.Hvizdk, O.Jankovch, primtor Ostravy Zednk


 

    

1. msto - Hvizdk Oto Hotel Wili - Pchov, Slovensko - zlat


2. msto - Jankovch Ondej SO a SOU Luhaovice - stbrn

3. msto - Folta Michal SOU spol. Stravovn Ova - Hrabvka - stbrn

 

Stbrn umstnBokov Natlie  - IS OP esk Tn
Cominardi Michal - Vysok kola hotelov v Praze 8
Davidov Jana - Firma Vhala a spol., s.r.o.
Janiga Jan - SO a SOU Luhaovice
Mikuleck Jakub - H Bohemia ChrudimBronzov umstn

Dubjel Ondej - IS Frentt p.Radhotm
Indrov Pavla - Msto Perov
Krovina Lubo - SO a SOU Luhaovice
Ledvo Marin - Hotel Ondra
Strnadel Josef - IS Frentt p. Radhotm
Vida Tom - Zdruen hotelov akadmia Bratislava, Slovensko
Volkov Martina - H a VO hotelnictv a turismu Podbrady
Kabzan Tom - Zdruen hotelov a obchodn kola v Lipt. Mikuli, Slovensko

Ostravsk festival otupil bity dekoranch no a pro umleck dekristy nastala doba kratho odpoinku, kter bezesporu vyuij ke zdokonalen svho umu v tto velmi pozoruhodn discipln a zanou se pipravovat na dal festival carvingovho Ten v ptm roce odstartuje v Hradci Krlov na populrnm GASTRU v jarnm obdob. Lto by mohlo bt v reii horck Tebe, zejm v msci ervnu a zd se e Ostrava svm pozitivnm pstupem k dekrovmu umu si zajist opt podzimn termn. Gastronews.cz peje vem vechno dobr a v ptm roce s nabrouenou epel a zpravodajskm prem budeme opt vichni pitom.

Rtuovit Heidi

Kad vt veletrh mus mt v doprovodnm programu svoji "star". Populrn nr zastupovala zpvaka Heidi Jank, kter svm sytm a barevnm hlasem, sugestivn interpretac v n se stdala ve s romantickou nhou, dokzala udret publikum v nleit pozornosti. To ovem nebv jednoduchou zleitost, protoe korzujc divci maj kolem sebe spoustu lkadel a jen ti dob z dobrch si dok zskat jejich rozptlenou pozornost. Heidi Jank se to nejen podailo, ale v krtk pauze jet stihla na n mikrofon sdlit jak je vztah mezi n a gastronomi.

Heidi, dnes zpvte na gastronomickm festivalu, svte se jak vznam u vs hraje gastronomie?
Hlavn jsem dobr strvnk v restauracch a hotelch protoe jsem pod na cestch, take v rmci sv profese navtvuji nejrznj gastronomick zazen od tch nejjednoduch a po ty nejlep. Co se mho kuchaskho umn tk, tak to nen a takov, e bych si troufla na njakou sout, ale mm sv oblben recepty a kdy jsme doma a mme as tak si rda v t sv kuchyce nco uvam a pipravm.

Procestovala jste kus svta a mte tak monost ochutnat pokrmy rznch kuchyn. Kter jdlo nrodn kuchyn vm nejvc chutnalo a kter naopak ne?
J mm rda stedomoskou kuchyni a takov ty mosk potvrky a muliky, take m nejvce vyhovuje Itlie, Chorvatsko a dal stedomosk zem. Pokud mm hovoit o tom, kde m nechutnalo, tak jsem se trochu zklamala v japonsk kuchyni. Nebylo to sice pmo v Japonsku, ale byli jsme na Havaji odkud je do Japonska docela blzko a protoe tam jezd hodn Japonc, tak tam t vznikly japonsk restaurace. A j v pesvden, e okusm japonsk jdlo, byla jsem pekvapena obsahem donesenho pokrmu, kter m siln pipomnal jdlo typu nmeckho eintopfu.

Jakmu druhu pokrmu dvte pednost?
J jsem masorav rostlinka, take na rzn zpsoby pipraven maso je pro mne to prav oechov.

Kdy mte njakou nvtvu i prty a vy sama pipravujete hostinu, co se octne na stole z va "heidiprovenience"?
Zde se snam skloubit zdravou vivu s mou masovou oblibou a tak pevn pipravuji kuec pochutiny nebo njak prodn masko. Navc vychzm z toho, e upct kue je asi to nejjednodu vaen, ale je to i velmi vdn nmt pro jdeln tvorbu protoe kue je jednak mon upravit na rzn zpsoby a zrove se na tali i prostorov dobe aranuje, a tak pi troe fantazie je s nm mon doshnout i dobrho vizulnho efektu. K mnou pipravovanm pokrmm pat t nezbytn zelenina co spolu s drbem masem pokldm za vhodnou kombinaci k uspokojen chuti mch strvnk.

Na ostravskm gastrofestivalu jste u dva dny a dozajista jste ochutnala nkter vystavovan pochutiny.
Byli jsme pozvni do stnku firmy Patria z Kobyl, kter se prezentovala vinnmi produkty. Musm ct, e nabzen vno m nejen trochu ovnilo, ale i zrove okouzlilo, byla jsem toti odborn provedena taji rznch vinnch proces a degustace, a po tto vinn exkurzi ve m zstal velice pkn zitek. Pokud budu postavena ped volbu jak si objednat vno, tak shnu prv po tomto, jeho pjemn chu m jet dodnes zstv na jazyku.

Kdy ve vinnm sklpku sklepmistr napln dva kote vna odlin barvy po kterm shnete?
Mm-li monost vbru, tak upednostnm bl.

Na Gastrofestivalu Ostrava v dnench dnech psobte profesn. Pojme utrousit slovo o tom, co v oblasti hudby pipravujete novho?
Te ped Vnoci je prce vc ne dost a krom toho jezdm po republice a zpvm na rznch prezentacch a akcch. Nechome daleko a kdy jsme v Ostrav, tak prv v tomto vstaviti na ern louce a dokonce v tomto pavilonu vystoupm 6. prosince na Vnonm koncertu. Jinak jezdm po republice a dvm dohromady m nov cdeko, protoe to posledn vylo ped rokem a u je nejvy as na hudebn trh vyjt s nm novm. Posledn novinka, kterou ovem jet nemm pln potvrzenou je zvst, e by se v Praze v Pyramid ml obnovovat muzikl Popelka, kde jsem hrla roli zl sestry. Tak doufm, e m produkce oslov a e se vrtm do tto role.

Chcete bt znovu zlou sestrou, nechtla byste si zahrt njakou kladnj postavu?
Umm se podvat pravd pmo do o a vm, e nejsem tak asn hereka abych si troufla na na roli s vt citovou hloubkou. Samozejm pokud bych hrla astji tak asi ano, ale je ve veobecn znmosti e ty zporn role se vdycky hraj lp a j se jim nebrnm.

Zl jazyky by mon ekly, e vy ty zporn role ani tak moc hrt nemuste, sta kdy hrajete sama sebe.
(Heidi se smchem na rtech) No prv! To jsou role kter m sed a v dnm ppad se nebudu brnit obsazen tohoto typu. Ale pece jen m troku mrzela jedna role se kterou jsem se nemohla ztotonit a to byla Snhov krlovna, co byla osoba velmi zl a zejmna na dti. A takov j rozhodn nejsem a po t roli jsem si vdycky pipadala jako schizofrenik. Ale samozejm vychzm z toho, e profese je profese a pokud dostanu hereckou pleitost, tak se snam aby ta role byla co nejpesvdivj.

Pan Heidi pejeme a se vm profesn i po osobn strnce da a zrove pi pleitosti gastronomickho festivalu pijmte pn dobr chuti.
Pavla INDROV

Vdme ji asto tam kde se sout v tvorb cukrskho vrobku, nebo kde se dunat plod ovoce a zeleniny poddv ost noe. Vichni ji pokad poznaj a pesto se s n zn mlokdo, pestoe ji nikdy nelze pehldnout. ena jezdc na invalidnm vozku, kter se dostav vdy tam, kde se nkter z uvedench soutch pod. Mohli bychom se pdit po nepzni osudu, chybnm zsahu lidskho faktoru a mohli bychom klst dal otznky pokud bysme chtli nahldnout do nitra lovka, kter je pokad mezi nmi a na nho se dvme z vky naich vzpmench postav. A pesto ns mnoh tato ena hodn pevyuje.
Takto njak bude asi zanat budouc report o Pavle Indrov z Perova, pro jej zatek jsem vystelil od pasu pr vt, kter m momentln napadly. Ponechme prozatm ucelenjmu reportnmu pohledu dobu jednoho msce a sousteme se na souasnost, a v Pavlin ppad na velmi krtk budoucno.
Na ostravskm Gastrofestivalu se zastnila soute v carvingu, kde skonila v bronzovm psmu. Z Perova do Ostravy nen nikterak daleko, ale ji asi za tden j ek cesta mnohem del, nco pes dvacet hodin letu a do oblasti Indickho ocenu, pmo do zem, kter ohromn mase vod kolem sebe pedala i svj nzev, do samotn Indie.
Odjd toti na estou svtovou abilympidu, sout pro zdravotn postien celho svta, kde budou handikepovan tvrci mt monost ve tyiceti disciplnch rznho druhu pedvst sv umn.. Pavla Indrov bude soutit v cukrask souti a v drhn. Smyslem abilympidy je ukzat, e postien lid za pizpsobench podmnek mohou pracovat jako kdokoliv jin. Soutnm zadnm v cukrin bude vro, narozeniny, nasthovn do bytu a rozlouen. Pavla si vybrala nmt narozenin. Tma lovku Pavlina pohledu na svt urit blzk, protoe t zpsobem kter ji osud peduril, znamen zanat kad den nov ivot, pokad se znovu narodit.


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku