�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Obchodnci mohou v ptm roce zlevnit cukrovinky

Autor: iHned
Datum vyd�n�: 23.10.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=484

Ve snen ptiprocentn sazb zatm vlda ponechv ubytovac a restauran sluby. Ty sice Evropsk unie rovn zdauje zkladn sazbou, vede se vak diskuse o tom, jestli je do snen sazby nepeadit.

fiogf49gjkf0d


Po vstupu do Evropsk unie se v esku zdra dal ada slueb, napklad v kadenickch a kosmetickch salnech
Pt rok v kvtnu, kdy esk republika vstoup do Evropsk unie, se pozmn cenky kadenickch a kosmetickch saln, istren, opraven spotebnho  zbo, ale tak odvozu odpadu. Tyto sluby, kter jsou zatm zdanny snenou ptiprocentn sazbou dan z pidan hodnoty, se podle pravidel EU pesunou do sazby zkladn, tedy dvaadvacetiprocentn.
Zmny v cench umouje nov nvrh zkon o dani z pidan hodnoty, kter vera schvlila vlda.
Pedlohu mus jet projednat Poslaneck snmovna a Sent a tak podepsat prezident republiky.
Dal navrhovan sladn sazeb dan z pidan hodnoty s EU nemus znamenat jen zdraovn. Na rozdl od zmnnch slueb jsou naopak do snen sazby pesunuty nkter vrobky, pedevm cukrovinky. Zlevnit by se tak mohly okolda, okoldov dezerty, ale i nejrznj bonbny i ovocn dropsy. Tot se tk vech druh kvy a aje, vkaek a teba tak kaviru. Zlevnit by mli i ezan kvtiny.
Zleet ale bude na obchodncch, zda peazen tohoto  zbo  do ni sazby DPH vyuij ke snen cen.
Ve snen ptiprocentn sazb zatm vlda ponechv  ubytovac  a restauran  sluby. Ty sice Evropsk unie rovn zdauje zkladn sazbou, vede se vak diskuse o tom, jestli je do snen sazby nepeadit. Debata by mla skonit napesrok v dubnu. Pokud zem, kter prosazuj snenou sazbu, nebudou spn, bude od kvtna ptho roku zejm dra tak  jdlo  a pit v  restauracch  a  hospodch  .
Podle mluv Ministerstva financ Evy Novkov zstanou a do konce roku 2007 ve snen sazb stavebn prce uren k bydlen. Firmy mohou ni da uplatnit na takovch stavbch, kter maj padest procent obytn plochy. Po roce 2007 by i tyto prce mly bt zdanny dvaadvacetiprocentn sazbou. Ministerstvo financ vak uvauje o vzniku zcela nov sazby na stavebn prce ve vi patnct a sedmnct procent.
Da z pidan hodnoty zanou po vstupu esk republiky do EU platit vechny spolenosti, jejich obrat za poslednch dvanct kalendnch msc peshne milin korun. To se dotkne pedevm drobnch  ivnostnk  . Ekonomov soud, e firmy penesou toto zdann na zkaznky.
Ministerstvo financ odhaduje, e kvli zmnm v dani z pidan hodnoty vzroste v ptm roce inflace o 0,5 procenta. Ekonomov jsou ale skeptitj a oekvaj a dvojnsobn rst. K rstu inflace pispje i zven spotebnch dan a zven nkterch cel vi zemm mimo EU. Ceny tak v ptm roce stoupnou asi o ti procenta.


Jak dopadnou zmny DPH a spotebnch dan na domcnosti
Typ domcnost
zamst. zamstnanci nzkop.
celkem celkem bez dt s dtmi zemdlci OSV dchodci s dtmi

Da z pidan hodnoty
zven istch vdaj na dom. - K msn 202 211 193 226 182 265 131 164
- v % 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,1 1,1 1,2

Spotebn dan
Benzn, motorov nafta
zven istch vdaj na dom. - K msn 28 31 26 34 36 44 11 15
- v % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Alkoholick  npoje 
zven istch vdaj na dom. - K msn 19 18 19 18 15 28 14 10
- v % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Tabkov vrobky
zven istch vdaj na dom. - K msn 32 34 38 32 25 38 21 24
- v % 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Spotebn dan celkem
zven istch vdaj na dom. - K msn 79 87 83 84 76 110 46 49
- v % 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

DPH + spotebn dan celkem
zven istch vdaj na dom. - K msn 281 298 276 310 258 375 177 213
- K ron 3372 3576 3312 3720 3096 4500 2124 2556
- v % 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,5 1,6 1,6
Poznmka: Propoet vychz ze statistiky rodinnch t za 4. tvrtlet 2002, nepedpokld zven cen veejnho  stravovn  a ubytovn, ani snen vdaj z pevodu cukrovinek do snen sazby DPH. Pramen: MPSV
zroj:Ihned

Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku