�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zkladn pokyny pro soutc a komisae

Autor: AKC R
Datum vyd�n�: 10.06.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=439

Tato kriteria pro hodnocen vech pokrm se sousteuj na vlastn recept, strun popis ingredienc a pouitch metod. Ingredience a ozdoby by mly bt v souladu s hlavn st pokrmu a splovat souasn trendy a nutrin hodnoty

fiogf49gjkf0d

Tato kriteria pro hodnocen vech pokrm se sousteuj na vlastn recept, strun popis ingredienc a pouitch metod. Ingredience a ozdoby by mly bt v souladu s hlavn st pokrmu a splovat souasn trendy a nutrin hodnoty

 • Mly by bt pouity praktick postupy ppravy pokrm, s vynechnm nadbytench a nevhodnch ingredienc

 • Okraje tal mus zstat vdy voln jinak nen mon tento vrobek pipustit k hodnocen

 • Maso by mlo bt krjeno sprvn a ist. erven maso by mlo bt upraveno medium(rov) tak aby pi letn nevystupovala krev

 • Masov a zeleninov vy by nemly init pokrm nevzhlednm

 • Zelenina mus bt krjena nebo turnovna jednotn

 • Aby dekorace, zdoben a omky zstaly dle erstv, nemly by se zcela dovait, ale dobe glazovat aspikem

 • Ztuovae mohou bt pouity do krm

 • Mnostv elatiny pouit v aspiku sm pekroit bn mnostv, pokud je tento aspik pouit pouze k letn

 • Uspodn na talch a dekorace by mly bt praktick avak lkav a pitaliv a mly by odpovdat kadodennm standardm

 • Vyhnte se vem nejedlm stem

 • Jdlo pipravovan na teplo by se nemlo vystavovat na bufetovch msch ani zrcadlech

 • Vejce by mla bt vystavovna ve skle, porcelnu nebo aspikovm podkladu

 • Jdlo pipravovan na teplo, ale vystavovan na studeno, mus bt nleit glazovno aspikem

 • Vystavovan porce jdla mus vhov odpovdat druhu (pedkrm, hl.jdlo) a specifikovanmu potu osob

 • Omnky s omkami by mly bt plnny pouze do poloviny

 • Pouvan aspik by ml odpovdat oetovanmu produktu

 • Veobecn by vhy porc mly odpovdat standardnm normm a nutrinm hodnotm

 • Pltky masa by mly bt prezentovny krjenou stranou navrch

 • Jestlie se ovoce pouije na dekorovn masa, mlo by bt krjeno na mal kousky a nebo slab pltky

 • Kapky, krpnky i jin nerovnosti vznikl pi glazovn nepsob vzhledn a mly by bt peliv odstranny

 • Mn zkuenm astnkm se doporuuje, aby si nedvali pli vysok cle a aby pi prci co nejvce dbali na istotu stylu sv prce

 • Vechny exponty by mly bt dn oznaeny nzvem vrobku jak na vstavnm stole tak v pihlaovacm formuli

 • Oznaen vrobku jmnem nebo firmou nen povoleno dokud vrobek nebyl ohodnocen komisai

 • Nen povoleno pouvat tale nebo vstavn msy oznaen firemnm npisem i logem

 • Dochviln prezentace vystavovanho vrobku v pedem uren as je nezbytn nutn

Soutc by se mli soustedit na nsledujc body:

 • Originalita nov npady

 • Poetn sladn porc mas s plohami

 • Praktick velikosti porc ( nkladov a nutrin hlediska)

 • Ml by bt respektovn charakter vystavovanho produktu

 • Sprvn kombinace barev, chut a vzhledu

 • Snahou by ml bt vrobek s pirozenm a chutnm vzhledem

 • Sprvn tepeln zpracovan masa (ne pli krvav nebo such)

 • Krjen masa sprvn prezentovna , skldna ve sprvnm poad

 • Precizn tvarovan zelenina

 • Dobe glazovan nebo potahovan vrobky (aspik, chaud froid)

 • Nutrin kvalita, rozmanitost, vyvenost a stdmost

Dal pokyny:

 • Komise me zakrojit do expontu

 • Sprvn pojmenovn vystavovanho vrobku je povinn

 • Sprvn vstavn tal by ml sestvat z nejmn t hlavnch st a t vhodnch doplk

 • Tal by neml bt peplnn

 • Jdla, kter jsou zamlena jako tepl, by nemla bt aranovna na bufetov msy

 • U jdel, kter jsou zamlena jako tepl, je zakzno pout glazovan tale nebo msy (aspikov zrcadla)

 • Paprov dekorace jsou zakzny (krajky, paprov kryty na kosti, atp.)

 • Umstn jdel na okraje tal nebo mis je neppustn

 • Sprvn zkladn pprava v souladu se souasnmi modernmi gastronomickmi trendy

 • Pokrmy mus vypadat pirozen a lkav

 • Oblohy a plohy mus vytvet s hlavnm pokrmem harmonizujc celek, a to pokud se te mnostv, chuti i barvy. Ve by mlo bt v souladu s nejnovjmi poznatky modern kulinsk vdy. Vhodn, z kulinskho hlediska bezchybn, metoda ppravy

 • Porce mus vhov odpovdat piblin polovin a la carte pokrm

 • Uml ztuovae jsou ppustn u lehaky , krm apod.

 • Zelenina, kter nebude precizn nakrjen nebo tvarovan, bude pro tm znamenat ztrtu bod

 • va z mas nebo zeleniny nesm prezentovan tal init nevzhlednm

 • Pokud se s masovmi jdly pouv ovoce, oblohu provdjte pouze z malho kusovho ovoce nebo z tenkch pltk

 • ist, pesn ezy masa: maso m bt podle anglick tradice tepeln zpracovno pesn, tak aby v prbhu letn nevystupovala na povrch erven va

 • ezy masa se neskldaj tak, jak po krjen dopadnou, avak krjenou stranou smrem k pozorovateli

 • Tepl jdla vystavovan ve studenm stavu by mla bt potaena vrstvou aspiku tak, aby byl zachovn erstv vzhled

 • Aspik me obsahovat vce elatiny neli je obvykl

 • Na pokrmy z ryb se pouv ir ryb aspik, na eznick masa , zvinu a drbe masov aspik.

 • Pro erstv vzhled ozdob/ploh je teba plohy nevait a pln do mkka namsto toho by se mly pothnout aspikem

 • Nedouc zbytky aspiku na mase a plohch je teba odstranit

 • Vajka se podvaj vhradn na skle, porcelnu nebo na aspikovm podkladu

 • Pi servrovn je clem ist prezentace a pkladn aranm

 • Porota bude brt v vahu kulturn prosted a zvyklosti odpovdajc kuchyni astnickch stt

Nov pokyny pro posuzovn kategorie C:

Tma

Zkladn podmnkou pro optimln zhodnocen je, aby pedloen produkt byl v harmonickm souladu se zadanm tmatem. Jedin tak je mon zskat nejvy mon poet bod.

Exponty

Expont Festive Dessert (odpovdajc tma) by ml mt odpovdajc velikost v porovnn s dezertem, a v idelnm ppad by se ml podvat na stejnm tali. Pi vytven expontu by mly bt pouity pouze prodn ingredience, nap. cukr, karamel, couverture, pralinky, marcipn apod.

V uritch vjimench ppadech je mon pout pomocn prostedky (vztue). V principu byste se vak mli snait jim co nejvce vyhbat. V dnm ppad nen mon vykrajovat polystyrn a pot jej polvat okoldou. To plat i pro ppravu sloitjch vrobk. Penle za nedodren tohoto pedpisu pedstavuje srku velkho potu bod.

Exponty u luxusnch cukrskch produkt, nap. pralinek, petits fours, cheese fours a chuovek se d stejnmi pravidly jako dezertn tale. Jejich hodnota by vak mla lpe odpovdat elu produktu.

Pralinky: exponty vyrobeny z couverture nebo pralinek. Cheese fours, snacky: exponty vyrobeny ze slanho tsta, nudlovho tsta, chlebovho tsta apod. Petit fours, chuovky: exponty vyrobeny z okoldy, karamelu, elatinovho cukru. Luxusn cukrsk produkty: pralinky, marcipn.

Dezerty:

1. Krmy
Napklad Bavorsk krm by se neml odliovat od pvodn receptury, je vak mono jej stabilizovat a konzervovat pdavkem vtho mnostv elatiny a cukru: dezert je mono pothnout tenkou vrstvikou vinn elatiny nebo podobn.

2. Pny
Krmov pny (okoldov) nebo i ovocn mousse by se nemly liit od originlnch receptur, jejich ivotnost by se vak mla prodlouit prostednictvm pidn vce okoldy, cukru, elatiny nebo agarem

Pro tyto dva typy recept nesm bt v dnm ppad pouity recepty, kter pedpokldaj pouit pouze cukru, mlka, barvidel a elatiny. Poruen tohoto pravidla bude potrestno ztrtou velkho potu bod.

3. Tepl dezerty
Souffl a pudinky
Aby nvtvnk ml z prezentace co nejlep dojem, je teba imitaci souffl a pudink prezentovat optimlnm zpsobem. Aby tohoto bylo dosaeno, je teba pvodn recepturu stabilizovat a upravit tak, aby byl produkt odolnj, a to pdavkem vtho mnostv cukru, ok, mandl, suenkov drobenky, pudinkovho prku nebo agarem

Zapkan pudinky (nap. jablen beignets)
Ovoce by mlo bt pedbn oeteno suenm nebo krystalizac: pivn nebo vinn tstko lze stabilizovat vym pdavkem cukru a mouky.

Tepl dezerty prezentovan ve studenm stavu se vak v dnm ppad nesmj zcela odliovat od originlu.4. el
Teriny vyrbn z aspiku (el) by se nemly liit od originlnch receptur. Prostednictvm pidn vtho mnostv elatiny a cukru lze zlepit jejich trvanlivost. Je lpe nejprve oetit marinovan erstv ovoce cukrem, v dnm ppad nen mon pouvat pouze samotnou vodu, cukrov barvivo a elatinu. Takovto postup m za nsledek vysok penle ve form velkho potu strench bod.

5. Omky
a) pniv omky (Sabayon)
Pniv omky musej vypadat pniv. Pidnm vtho mnostv cukru a emulgujcch ltek, jako je nap. lecitin a glycerin, zvte jejich trvanlivost. Pidnm agaru je mon je stabilizovat.

b) ovocn omky
Ovocn omky se musej skldat z nejmn jedn tetiny ovocn deni. Pidnm glukzy, glycerinu, elatiny apod. doshneme atraktivnjho vzhledu, kter nm rovn dle vydr. Nen v dnm ppad mon prezentovat ovocn omky bez ovocn deni. To by mlo za nsledek znan bodov penle.

c) krmov omky
Ani tyto by se nemly odliovat od originlu. Lze je udlat trvanlivj a stabilizovat je pdavkem vtho mnostv cukru, elatiny, glycerinu, glukzy a agaru.

6. Pralinky
Pro dosaen co nejvyho potu bod musej bt pralinky opateny zdobenm, polevou a musej bt nakrjeny, nikoliv pouze zformovny.

7. Petits Fours
Pedloeno mus bt pt druh, s nplnmi s rznmi pchutmi.

a) luxusn peivo (Fancy Biscuits)
Luxusn peivo mus bt vyrobeno z pti rznch druh tsta.

b) Cheese Fours
Pt rznch druh cheese fours vyrobench z tenkho lskovho tsta (short crust pastry), tsta choux a z odpalovanho tsta. Npl by se nemla liit od originln receptury je mono ztuit pidnm vtho objemu tuku. Veker vrobky podvan erstv by mly bt dokoneny aspikem.

8. tyi rzn mal tematick dorty
Dorty by mly nazdobeny tak, aby vyjadovaly dan tma a z kadho dortu by ml bt odkrojen jeden kousek. Npl a zkladn hmota by se nemly odliovat od originln receptury s vjimkou zmrzlinovch dort. U zmrzlinovch dort plat tot co u zmrzlinovch dezert. Pi zdoben je mono pout pouze jedl poloky, nap. se nesm pouvat elatinov cukr apod.

Tipy a rady ke zven:

 • Pro zajitn erstvho vzhledu se doporuuje potahovat aspikem

 • Vechny exponty musej bt na vstavnm stole zeteln oznaeny, podobn i na registranm formuli. Prosm osobn dohldnte na to, aby kad z expont byl opaten sprvnm ttkem s daji.

 • I kdy dekorace stolu nen soust posuzovan vstavky, vkusn aranm a atraktivnost stolu zajist dobr dojem, co je jist clem kadho vystavovatele.

 • Zvrem je teba zdraznit, e vasn dokonen vech expont v urenm ase je naprostou nutnost.

Zkladn aspekty, kterm je teba se vyhnout:

 • Pouvn nejedlch materil

 • Kladen plinho potu expont na jeden tal

 • Sestavovn komplikovanch expont za pomoci forem

 • Vystavovn expont, kter ji byly hodnoceny

 • Doplkov propagace vrobku prostednictvm reklamnch materil jet ped vlastnm hodnocenm

 • Pouvn umlch ornament, kvtin apod.

 • Pouvn vybledlho stbra

 • Pouvn nevhodnho kameninovho ndob (kter se nehod na servis)

Ndoby a tale povolen pro servis:

Studen pokrmy se podvaj na:
Stbrn tale, stbrn plata, zrcadla, msy z nerezov oceli, letn devo, porceln a sklenn ndoby.

Tepl jdla se podvaj na:
Stbrn ndob, stbrn plata, plata z nerezov oceli, mdn ndob s povrchovou pravou, hlinn ndob (uren pro pouit v troubch), porcelnov jdeln servisy.
.

Asociace kucha a cukr R


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku