�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


VYHLSENIE V͍AZOV SڍAE ZLAT IAPKA NESTL

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 23.05.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=428

Juniorsk sa je uren pre tudentov odbornch kl, uil횝 a HA so zameranm kuchrcukrr, a mlad tudenti v nej maj monos uplatni svoje praktick vedomosti. Seniorsk sa je uren vetkm kuchrom a kuchrkam z celho Slovenska

fiogf49gjkf0d

Bratislava, 12. Mja 2003:  Spolonos Nestl Slovensko, divzia FoodServices, vyhlsila vazov IV. ronka sae Zlat iapka Junior a I. ronka sae  Zlat iapka Nestl Senior.
Juniorsk sa je uren pre tudentov odbornch kl , uil횝 a HA so zameranm kuchr cukrr, a mlad tudenti v nej maj monos uplatni svoje praktick vedomosti v odbore.  Seniorsk sa je uren vetkm kuchrom a kuchrkam z hotelov, retaurcii, penzionov z celho Slovenska.

Cieom sae Zlat iapka Nestl Junior a Senior, bolo poskytn relnu sksenos pre saiacich v prprave jedl a manaovan prce v kuchyni., povzbudi  saiacich v ich  odbornej karire, saivosti a samozrejme odmeni vynikajce vkony.

V oboch saiach Junior aj Senior bolo potrebn vytvori  dvojchodov menu pre desa osb, rozdiel bol  iba v odlinom asovom limite urenom na prpravu jedla / Junior 150 min a Senior 120 min/.  San menu, fotografie a technologick postupy boli  posden a vyhodnoten porotou, zloenou z odbornkov- majstrov kuchrov, pod vedenm p. Toma Konopku, prezentanho kuchra Nestl. Prce najlepch dvanstich juniorov a  piatich seniorov  boli vybran do finle, ktor sa u tradine konalo v Nitre na vstavisku Agrokomplex v doch 25-28.3.2003, poas vstavy Gastra Alimenta Vybran finalisti pripravovali pred zrakmi tiscok divkov, chutn jedl a prezentovali svoje umenie. Podporovan majstrami odbornho vcviku, zstupcami kl, spoluiakmi, zstupcami hotelov ako aj nhodnmi divkmi, tak prispeli k aej propagcii kuchrskeho remesla a svojej zrunosti.

Paralelne so saou Zlat iapka Nestl sa konala aj sa Gastro junior. Saiaci v kategrich kuchr a cukrr mali za lohu v asovom horizonte 30 mint pripravi dve porcie trojchodovho menu.  Pravidelne kad de potom porota vyhlsila za brlivej podpory obecenstva troch najlepch v kadej kategrii.

Po nronom hodnoten, po doch plnch degustci a vekej kuchrskej ou, vyhodnotila porota tch najlepch.

V sai Zlat iapka Nestl Junior sa vazmi stali:

  1.miesto - Miroslav Petrinec, ZHA Mikovniho 1, Bratislava
  2.miesto - Jn Mikula, ZSHSaO, Nbr. Kaliniaka 1, Prievidza
  3.miesto - Peter Oen, ZS sluieb,Jabloov 1351,  Zvolen
  4.miesto - Juraj Mizera, SOU Obchodn  na Pntoch 9, Bratislava
  5.miesto -Tom Zapletal, SOU Obchodn  na Pntoch 9, Bratislava
  6.miesto -  Zuzana Bartkov, ZSHSaO, Jilemnickho 24, Trenn
  7.miesto - Michal uriank, ZS , kolsk 5, Bansk Bystrica
  8.miesto - Milan Varholk, ZS sluieb, Jilemnickho 1282, iar nad Hronom
  9.miesto -  Erik Krivjansk,  SOU Spolonho stravovania, Horn Smokovec
10.miesto - Jana opov, SOU , Sv. Michala 36, Levice
11.miesto - Zuzana Puschenreiterov, HA Slancka osada, Nmestovo
12.miesto - Zuzana ohov, SOU , Sv. Michala 36, Levice

V sai Zlat iapka Nestl Senior sa vazmi stali:

1.miesto Vladimr Rybr,  Hotel LUX B& B, Bansk Bystrica
2.miesto - Emil Hlubovi SOU Jednota Preov, Pod Kalvriou 36
3.miesto - Marek Gajdo, ESO - Eurokola,Volgogradsk 8, Preov
4.miesto Andrej Zednek , Hotel Holiday Inn, Bratislava

V sai Gastro Junior sa vazmi stali.

V kategrii kuchr - Michaela Murgaov a Alena Henenkov, ZS sluieb,Jabloov 1351,  Zvolen
V kategrii cukrr Monika Hulejov, SOU  Slancka osada, Nmestovo

Na slvnostnom udeovan cien v priestoroch zimnej zhrady  hotela Holiday Inn v Bratislave, sa zastnili predstavitelia firmy Nestl Slovensko, Slovenskho zvzu kuchrov a cukrrov, odbornch mdi a kl. Ceny vazom odovzdali zstupcovia Nestl Slovensko   p. Trgia a  p.Konopka.

O krtk shrnut slovensk soute Zlat iapka jsme podali zstupce Spolonosti Nestl Slovensko, divizie Foodservice pana Trgiu.

 Leton ronk iapky m dva termny. Tm prvnm je ji tylet psoben soute junior a druh termn, seniorsk je premirov.
Pro ob vkov kategorie nestartovaly spolen?

Motivem soute jako takov, byl mysl povznst gastronomii na Slovensku. Zaali jsme s juniory, protoe mld bv pece jenom tvrnj, a oni jsou ti, kte se chtj nemu novmu nauit. as plynul, a ti junioi kte se soute zastovali pravideln a chtli dl pokraovat, se najednou octli u vkov bariry a nemohli pokraovat. A proto jsme se rozhodli v letonm roce vyhlsit seniorskou kategorii, aby mlad talentovan odbornci mohli v souti pokraovat dle.

Jak mte na Slovensku zkuenosti s tm, e na sebe nar problm zjmu soutcho s jeho pracovnmi povinnosti, kvli kterm se neme soute zastnit?

Ano, jedn se o veobecn problm na celm svt a nevyhnul se ani nm. Zde bych na adresu majitel restaurac a cukrren pipomenul to, e jeho penze nedlaj restauraci, ale schopnost jeho fkuchae. A zkuenosti kter on naerp na vrcholovch soutch je dobrou investic, kter bv ve firm dobe zroena. A k tomu je poteba jet pipotat nesmrnou reklamu, kterou pi ppadnm spchu takov pracovnk firm udl.

Jakou roli sehrv Spolonos Nestl Slovensko ve slovensk gastronomii?

Jsme generln partner Svzu kuchrov a cukrrov, a mme dobr kontakt se Svzom retaurci. Kdy se tato trojka skloub dohromady je znt, e na slovenskm gastronomickm  poli se da vyorat kvalitn brzdu.

Jak jsou na Slovensku profesn potravinsk organizace?

V brani mme Svz hotelov a retaurci, Svz kuchrov a cukrrov, kdy tento svaz m  kluby psobc v regionech. Tyto kluby jsou ti a jsou to Bratislavsk, Tatransk a Preovsk, kter obshnou cel Slovensko.

Kter soute vae spolenost Nestl zasteuje?

Pro kuchae je to sout O zlat iapku Nestl, dle Gastrojunior, Retaurciu roka kdy je sloen komise pro hodnocen restaurac. Hodnot se v kategorich speciln, hotelov,  a klasick restaurace. Restaurace se opakovan navtvuj, hodnot a boduj a nejlep i vtz. Jedn se o podobn hodnocen na bzi Zlatho Michellina.
Krom toho restaurace je zapojena do soute ji pedem,  tm, e kter se do soute zapoj, maj na stole cedulku Soutme o titul retaurcia roka. A host, kter do takovho zazen pijde vid tuto restauraci pln jinma oima. Nezaprme, e je v tom i kus marketongov mylenky, protoe kdy jako host spatte vtzn ohodnocen takov restaurace, s nejvt pravdpodobnost ji i navtvte.


 


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku