�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SACHER - hotel i dort

Autor: JI ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 17.02.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=383

Zaloen vhlasnho vdeskho hotelu se ve k datu 1876. Od t doby se setkvme s nzvem Sacher ve spojitosti s osobitm luxusnm ubytovacm zazenm ve Vdni. Ne vak pouze tam. Pod nzvem Sacher se prezentuje i dal hotel v Salzburku

fiogf49gjkf0d

Nae anketn otzka co se vm vybav pod nzvem Sacher, mla ti monosti kdy se nabzely varianty za a)  hotel, za b) exministr vnitra a za c) dort.  Kdo se rozhodl hlasovat a zvolil kteroukoliv variantu, trefil dobe. Jak je to se Sachrem coby dortem nebo hotelem vm vysvtl nsledujc lnek. A co se te exministra vnitra, tak jm byl prvn polistopadov ministr vnitra Richard Sachr, len tehdej eskoslovensk strany lidov.


      Zaloen vhlasnho vdeskho hotelu se ve k datu 1876. Od t doby se setkvme s nzvem Sacher ve spojitosti s osobitm luxusnm ubytovacm zazenm ve Vdni. Ne vak pouze tam. Pod nzvem Sacher se prezentuje i dal hotel v Salzburku, znm t coby "sterreichischer Hof", a navc od roku 1999 i Caf Sacher v hlavnm mst Tyrolska Innsbrucku.
       Zrod hotelu, jako v obdobnch ppadech, byl komplikovan. Potek vhlasnho Sacheru -stle jet mluvme o hotelu -, se ve na syna autora nemn proslulho dortu, - ale o tom pozdji -.
Mladk Eduard Sacher nastoupil do rodinn firmy v dob, kdy se v sdelnm mst podunajsk monarchie dly pevratn vci. Jeho Vsost Franz Josef I., z bo milosti csa, krl rakousk a uhersk, osobn povil ministra vstavby rozenm vnitnho msta, nesouc s sebou zbourn mstsk zdi, Picasiho divadla i Krntsk brny. A prv v t dob mlad Eduar Sacher dokonuje sv uen a praktikuje v Londn a Pai.
Po nvratu otevr v Doblingu hostinec se zahrdkou a kuelkami. Roku 1888 pojm mlad podnikatel pevratn npad. V prostoru kde star zstavba musela ustoupit nov vstavb, nechala vdesk banksk spolenost zbudovat novorenesann palc, kde Eduard Sacher otevr restauraci a luxusn oberstven. Restauran prostory rychle zskvaly vhlas a stvaly se oblbenm mstem rznorodch spolenost.
       Roku 1869 dochz ve Vdni k oteven nov Dvorn opery, co mlo za nsledek, e prostor starho divadla na Krntnerstrasse osiel a byl nabdnut k prodeji. Objekt se ocitl ve stedu zjmu mladho Sachera. A to ze dvou dvod. Cena byla pijateln, a co bylo hlavn, kupn smlouva mla pro nho zajmavou klauzuli hovoc o tom, e objekt nesm bt v budoucnu vyuvn pro divadeln ely. A Eduard Sacher podnikatelsk zmr v umleckm smru tohoto raen v dnm ppad praktikovat nehodlal.
Pzem vytvoily obchody, 1. 2. a 3. patro se pronajmalo za elem pespn. To se udlo v roce 1876 a prv tento letopoet je u znaky Sacher registrovn jako datum vzniku hotelu Sacher.
       O tyi roky pozdji si 37let Eduard vede k olti 21letou Annu Fuchsovou, dceru majitele eznictv. Prakticky po svatebn noci pechz vnitn chod firmy pod jej komando, a tato chvle je oznaovna jako klasick potek znaky Sacher. Po brzk smrti Eduarda roku 1892 se prostednictvm rznosti, sebevdom, ale i rozvahy stv Anna neomezenou vldkyn hotelu Sacher, co pi uritch pleitostech na veejnosti zdrazuje vrokem : "Sacher, to jsem j a nikdo jin!"
Jet dve, tyi roky ped pchodem Anny, byl v hotelu astm hostem maarsk hrab Apponyi, kter postupn pivdl do hotelu mnoho lechtickch osobnost. Za nimi nsledovaly hrabc i krlovsk celebrity. Hotel Sacher navtvilo dokonce i jeho Velienstvo pedposledn csa rakousko-uhersk monarchie Franz Josef I. 
       S pdem monarchie nastal i doasn soumrak hotelu Sacher. Stl host z nejvych spoleenskch pater zmizeli. Inflace a hospodsk krize dokonaly dlo zkzy. Anna Sacherov se stle stahovala do stran a poala ztrcet pehled nad zkladn obchodn matematikou, kterou jsou poloky pjem-vdej. Umr 25.2. 1930. Na jej posledn cest ji doprovz desetitisce Vdean. Jej pamtka je ale stle iv. Pevtlila se do hlavnch postav nkolika film, her, psn a publikac.    
Roku 1933 pichz pd. Nejprve formou soudnho vyrovnn, o rok pozdji konkursem. V tto podob pebraj tuto truchlivou nemovitost dv rodiny, ktermi byli podnikatel v gastronomii Josef a Anna Sillerovi a advokt Hans Grtler. Avak v dob renovace pila doba pohnutch as. Psal se rok 1938 a Rakousko se oct pod anlusem (pipojen k Nmecku). Roku 1945 je Vde pod vlivem okupanch vojsk a prostor na posezen a rokovn kulturnch a vldnch celebrit nyn obvaj kon ruskch vojk. V letnch mscch tho roku zabr prostor britsk seniorsk dstojnick klub. 
       Siller zemel krtce po vlce a jeho podl pebr JUDr. Grtler a zan hotel ozdravovat. Znovuobnoven sv innosti se hotel Sacher dokal roku 1951 a byl tak postupn vyveden z temn doby. Roku 1970 JUDr. Grtler umr a v tme roce i jeho syn Rolf.
V lednu 1971 se stv novm fem hotelu 25let Petr Grtler. Od tto chvle je to on, kdo utv nov djiny vhlasnho hotelu a zachovv tradici prostednictvm modernch metod.
       Nzev Sacher je zce spjat s vznamnou kulturou Rakouska. Krom zmnnho hotelu a dortu existuj jet kavrny (Caf Sacher ) ve Vdni, Insbrrucku a Salzburku a oteven dalch fililek se oekv v blzk budoucnosti.
Hotel Sacher je ptihvzdikov ubytovac zazen a nachz se u Vdesk sttn opery na Philharmonikerstrasse. Je vlastnictvm rodiny Grtler. Hotelovm editelem je pan Rainer Heilmann.
       V hotelu Sacher poprv zaznla Beethovennova 9. symfonie. Spisovatel Graham Green se zde vnoval sv tvorb. Hotel Sacher poctili svou nvtvou nap. holandsk krlovna Beatrix, John Lennon, Hilary Clintonov, J.P. Belmondo, Jimmy Carter, Ernst Hemingway, Alain Delon, Sofia Lorenov, Arnold Schwarzenegger a pemnoho dalch vznamnch osobnost souasnosti a minula.
 Inspirovala vs tato jmna k pespn ve slavnm hotelu? Mte monost, ale muste potat, e vs to njak "est" bude stt. Nejlacinj dvoulkov pokoj  stoj 11 300 a nejdra by vs vyel na 68 000 v pepotu na koruny.

SLADK TAJEMSTV

       Vrtme se zptky do roku 1832, kdy dritel ot evropskch pomr kne Metternich, jen spoluvldl za nesvprvnho csae Ferdinanda V., obdrel nvtvu z vysokch kruh. Rozhodl se nechat zhotovit jet neochutnanou sladkost, kterou by pozvanou honoraci pekvapil. Seel osobn do kuchyn, kde svj pkaz doplnil vhrnmi slovy: "Ne abyste m dnes veer udlali ostudu!"
Jako z udln fkucha onemocnl a tak kol pipadl na 16letho un druhho ronku jistho Franze Sachera.
Tolik legenda doprovzejc zrod svtov proslulho dortu. Detaily pbhu se nedochovaly a pro plnost dodejme, e podobnch "zaruen" pravch historek koluje vce.
Jist je ale v kadm ppad ta skutenost, e rznorod panstvo tento jemn, pikantn, hebk, okoldov Sacherv dort mnohokrt konzumovalo.
       Kdy se vyuen kucha Franz Sacher vydal na tovaryskou cestu, mohl svou specialitu nabzet i hrabti Esterhzymu nebo v Presburku (dnen Bratislava), v Budapeti a samozejm ve Vdni. V kadm mst pobytu se prostednictvm svho sladkho vynlezu stval m dl vce proslulej a venj.
       Roku 1848 nastupuje na csask trn  18let Franz Josef I. Vynlezce dortu se v t dob vrtil natrvalo do Vdn a zaloil rodinu. S manelkou Rzou mli ti syny a jednu dceru. Na Eihburggasse nedaleko proslulho Stephansdomu si otevel obchod s deliktnmi pochoutkami ve kterm pochopiteln nechybl jeho, v t dob ji vude dvrn znm Sacherv dort.
Roky se stdaly a spch petrvval. Pozdji ml pevzt obchod nejstar syn, kter vak nepeil ztroskotn lodi. Nejmlad se stal hotelierem v Badenu nedaleko Vdn a rodov prapor pak nsledn pozvedl prostedn Eduard, zakladatel hotelu Sacher, pes kterho jsme zaali vyprvt sgu znaky Sacher.
       Originln Sachrv dort je i dnes stle vyhledvanou pochoutkou po celm svt. Pes speciln prodejny se dostv denn tento dortov klenot v mnohastovkovch srich na stl labunk po celm svt. A to nejen pmm prodejem, ale i zsilkovou slubou. Dortov drek je expedovn v ozdobnch devnch kazetch v esti rozmrovch proveden, z nich nejmen m rozmr 8 cm a nejvt 22 cm. Ale to nen zdaleka ve, m se expedin innost znaky Sacher vyznauje. V nabdkov soupisce se nachz mnoho dalch originlnch okoldovch vrobk, kv, kavrenskch doplk, vn i gastronomick literatury.
       Zvrem je nutno napsat, co je pro cukre nejdleitj. A tm je originln receptura Sacherova dortu.  - Bohuel -. Tu zn pouze mal poet lid a sloen tto originln, i dnes po 170 letech run vyrbn pochoutky, je psn steenm tajemstvm.
       Snad i prv proto, krom jinho, spov neutuchajc obliba tohoto pednho svtovho cukrskho vrobku, protoe jak je znmo o lidsk dui, vdy tou po nem neobjevenm a tajemnm.
Sacherv dort tento poitek, vetn sv kvality a originality chut, svm zkaznkm nebz mrou vrchovatou.
Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku