�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Ochucujeme kvu

Autor: V. BUdsk
Datum vyd�n�: 10.03.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3716

V Etiopii nebo Eritreji je oblben zzvor, Mexian si svou opojnou a silnou kvu dochucuj skoic a hebkem. Sami pak mete zkusit experimentovat s rznmi kombinacemi tchto psad: sta je pi mlet pidat do stedn praen kvy

Káva s menším i vtším mnostvím mléka nebo s bohatou epicí ze šlehaky je pro nás záleitostí naprosto bnou, zvykli jsme si i na hustou pnu cappuccina jemn poprášenou kakaovým práškem, o káv s pídavkem rzných druh alkoholu ani nemluv. Ale co takhle ochutnat kávu se skoicí, kardamonem nebo teba muškátovým oíškem? Zvyk pidávat pi vaení do konvice s kávou koení, je zajímavým zpsobem ovlivní její chu, je odedávna rozšíen na Stedním Východ i v nkterých dalších oblastech svta, napíklad v Mexiku. Exotické písady, jako byla ambra, asem nahradily kardamon, muškátový oíšek, skoice nebo teba
hebíek. Zatímco napíklad v Etiopii nebo Eritreji je oblíbený zázvor, Mexiané si svou opojnou a silnou kávu dochucují skoicí a hebíkem. Sami pak mete zkusit experimentovat s rznými kombinacemi tchto písad: staí je pi mletí pidat do stedn praené kávy (optimální pomr je 25 9 koení na 500 9 kávy). Mete však postupovat i podle nkterého z tchto recept:

TURECKÁ KÁVA OCHUCENÁ KARDAMONEM (pro 4 osoby)
50 ml vody, I ajová lika kávy, 1/2 ajové liky cukru a nkolik semínek kardamonu. Do konviky dejte vodu a vmíchejte kávu, cukr a rozdrcený kardamon. Na stedn silném plameni zahívejte, dokud káva nevzpní a nevystoupí po okraj. Poté ji odstavte a konvikou prudce klepnte, aby se vytvoila usazenina. Konviku vrate zpt na ohe a postup dvakrát opakujte. Hotovou kávu scete
a servirujte v šálcích.

MEXICKÁ KÁVA (pro 4 osoby)
150 ml vody, 2 polévkové Iíce nahrubo mleté kávy, hnedy cukr, kousek skoice
Vodu spolu s kávou a všemi písadami pivete k varu a poté odstavte. Dobe promíchejte a dejte znovu vait. A káva opt dosáhne bodu varu, scete ji a podávejte.(V Mexiku se ochucená káva pipravuje v hlinné nádob, Vám na její pípravu postaí obyejná pánev.)

ZÁZVOROVÁ KÁVA (1 porce)
1 líce medu, na špiku noe mletého zázvoru, 1 šálek kávy, 2-4 líce smetany do kávy. Do šálku dejte med a promíchejte jej s erstv umletýrn zázvorem. Vše zalijte erstv pipravenou kávou, pidejte smetanu a mete podávat.

CAFÉ BRULOT (pro 4 osoby)
1 šálek horké kávy, kra z pomerane,troška rumu nebo brandy, skoice, hebíek,nové koení a cukr Pomeranovou kru, koení a cukr namote do rumu nebo brandy a nechte je dobe nasáknout. Poté sms ohejte a nechte sednout. Následn pidejte horkou ernou kávu, dejte chvilku zvolna vait a podávejte.

AROMATIZOVANÉ KÁVY
Nkdy v 70. letech 20. století se v USA objevil trend aromatizování kávy. Ta se za tímto úelem postíkala nosným olejem a po praení se dochutila aromatickýrni látkami. V souasné dob mají amerití spotebitelé monost vybírat z vice ne sta druh aromatizovaných káv. K nejoblíbenjším patí káva s píchutí okolády, oíšk, brandy, citronu, pomerane i máty,z koení pak vede vanilka, skoice nebo nap. muškátový oíšek. Výjimkou však nejsou ani kávy malinové nebo teba banánové -inu, proti gustu ádný dišputát.

I s MLÉKEM OPATRN
Rozhodnete-li se peci jen zstat u mléka, pak s ním nakládejte opatrn, nebo výrazn ovlivuje chu kávy: zatímco u kávy s plnou chutí a výrazným aroma se nedá proti pidání mléka nic namítat, káva s mén výraznou chutí by se mla pít vdy erná. Zásadn pak pouívejte jen mléko s niším mnostvím tuku, protoe práv tuk v plnotuném mléce pekrývá jemné chuové nuance spaené kávy. Pro dosaení sametov jemné chuti by mlo být mléko oháté, nikoli však vaící.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku