�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Agar z blzka

Autor: red.
Datum vyd�n�: 27.01.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3698

Agar psob pzniv proti zcp a jestlie jej uvme dle a pravideln, teba jen rozpustn v mlce, meme po krtk dob pozorovat, e psob jako lk obrodn, nebo vyvolv nov ivot v bukch, kter pebudovv a obnovuje.

Agar byl na našem portálu zmínn ji vícekrát. Podívejme se nyní na nj po zdravotní stránce. Víme, e agar je moská chaluha rostoucí nejrychleji ze všech bylin, které známe, a pedstavuje pechod od vodních ivoich k rostlin. Ve svém vývoji nasává do sebe všechen sloitý a mnohotvárný ivot infusorií obsaené v moských hlubinách. Lze tedy íci, e pedstavuje jakýsi souhrn vykrystalizovaného ivota. Tyto infusorie, jakmile se dostanou do aludku, vstebávají všechny kyseliny tam obsaené a pohlcují v tle všechny cizopasné organizmy, nejrznjší bacily a mikroby a vyluují je v kvapném postupu stevy z tla ven. Sníme-li agar suchý a zapijeme jej šálkem horké vody nebo kávy, doslovn v aludku obivne a zmítá sebou. A to tak dlouho ne je stráven. Po dobu trávení je náš zaívací trakt oproštn bacil. Uíváme-li agar kadý den na laný aludek mezi hlavními jídly, reguluje náš organismus lépe ne kterákoliv jiná bylina.

Agar japonský nebo východoindický, jen tvoí tyinky ist sklovité a a tém prhledné, obsahuje více jodu a jiných léivých látek.

Agar psobí pízniv proti zácp a jestlie jej uíváme déle a pravideln, teba jen rozpustný v mléce, meme po krátké dob pozorovat, e psobí jako lék obrodný, nebo vyvolává nový ivot v bukách, které pebudovává a obnovuje. Posiluje tlo, upravuje innost všech láz a desinfikuje aludek.

Agar je té moné pouívat v polévce nebo rozkrájený na nudliky s ovesnými vlokami. Pozor abyste pro kunzumaci poívali agar pravý


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku