�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Carpigiani s novm programem pro zmrzline - 2/2

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 02.06.2020
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3622

V oblasti zmrzliny toen, pichz Carpigiani s novm konceptem pouit rznorodch nstavc umoujcch proveden rznch vzor vize zmrzlin.

Podíváme-li se do oblasti zmrzliny toené, tak i v tomto druhu výroby pichází Carpigiani s novým konceptem pouití rznorodých nástavc umoujících provedení rozliných vzor vizáe zmrzlin, které tímto zpsobem vydávanou pochutinu ztvárují do odlišných vizáových podob.
Marketing peliv monituruje chování a zvyky zákazníka, který díky boulivému rozvoji sdlovacích technologií se dlí o své pocity se širokou vrstvou svých pátel a známých i anonymními píjemci jeho, v tomto pípad, chuového rozpoloení.
A adresát me sdílet chuový proitek odesílatele prostedictvím obrazového sdlení, které je prezentováno výtvarnou podobou sdleného dokumentu. ili opt dochází ke známému faktu, e se prvn nakupuje, v tomto pípad hodnotí, reprezentovaný produkt prostednictvím zrakového vjemu. Píjem sdlovaného pojmu je pípadn navyšován pítomností pozornost zvyšující atraktivností njakého doprovodného námtu, pikladn umleckého monumentu, technického výrobku i osoby apod.
Té je moné vytvoit prostednictvím pokrmové fantazie námty rzných ztvárnní pohár, zmrzlinových kreací nebo podob ozdobných doplk.
To vše vytváí souhrnou harmonii pijmového pocitu odráejícího se ve zvýšeném zájmu o prezentovaný produkt prostednictvím pouití rzných pák a ozdobných nástavc nabízených firmou Carpigiani, která dokáe navýšit hodnotu nabídky do vyššího stupn zajímavosti jako umn stvoená vlasová ozdoba eny mistrem kadeníkem, násobí její pvab a pítalivost.
Je poteba sdlit, e se jedná o trochu vyšší kategorii, urené pro náronjší klientelu. Tato inovace zmrzlinových stroj Carpigiani není urena pro bný pouliní prodej nebo pro klientelu, která narychlo zaparkuje auto u chodníku a jde si koupit zmrzlinu. Pouití tchto pípravk najde spíše uplatnní v cukrárnách zanujících se na vyšší kvalitu jejich produkt ve smyslu kavárenského, hotelového i salónního prostedí.
Dalším zpestením nabídky á la Carpigiani je  dekorace toené zmrzliny, prostednictvím rzn tvarovaných nástavc. Gradací technické nabídky je také zpsob výroby zmrzliny
, u ní naprogramovaný systém napouští do jejího vnitního prostoru polevu zvoleného druhu. Ta me obsahovat rozliné mnoství píchutí a  barev. Tento zpsob výtoe zmrzliny tohoto sloení je výhradní výrobní exkluzivitou znaky Carpigiani. Atraktivního dekoru zmrzliny se dosáhne pouhým uvedením pákového systému osazeného výmnnými nástavci pohybem ruky do provozu.

Jméno spolenosti Eiskon, s.r.o. spojené se zmrzlinovými stroje Carpigiani a dalšími dodávkami, projekty a servisem gastronomicko, cukráského a pekaského zaízení, se váe i na organizaci zmrzlináské soute GELATO FESTIVAL CHALLENGE, poádané výrobním gigantem Carpigiani i na eském území. Ta mlo mít v letošním roce evropskou gradaci v italské Boloni, kde mly mít své zastoupení i eské barvy
Bohuel koronová krize pozastavila uspoádání evropského finále této soute minimáln pro tento rok. Vypsání data nového termínu se v dob vydání tohoto lánku ješt neuskutenilo.

- bliší dotazy na www.eiskon.cz -


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku