�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Carpigiani s novm program pro zmrzline -1/2

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 01.06.2020
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3621

Co je dernou novinkou chladiv pochutiny vyznaujc se opojnost sv chuti a kompenzac slunenho ru je ZMRZLINA DO KELMKU. Tento zpsob podvn prokzal svoji praktinost i v dob koronavirov pandemie.

Podle potu otoených stránek letošního kalendáe by mla být zmrzlinová sezóna v plném proudu. Ale kadodenní pohled na oblohu a venkovní teplomr nám dává okázale na vdomí, e tomu tak není.
Lidová pranostika praví, e studený máj, v stodole ráj. Škoda, e nejsme zemdlci, ale zmrzlinái, a tak nám nezbývá nic jiného ne být v oekávání píznivjšího obratu pro ji blíící se nástup letního období. Kdo je však v plné zbroji, tak jsou ti, kteí jsou pedvojem zmrzlináského emesla, tedy zhotovitelé a prodejci zmrzlináské techniky a pomcek, kteí podle signál zmrzlinových konzument z minulé sezóny a przkum v klidovém období loského podzimu a zimy pipravili inovaci chladivých pochoutek pro letošní rok.
Ten kdo udává v tomto smru svtový takt inovaních novinek je výrobce zmrzlinových stroj Carpigiani, zastoupený v esku a Slovensku spoleností Eiskon s.r.o.

Progresivní novinkou chladivé pochutiny vyznaující se chuovou opojností a kompenzací sluneního áru v provedení spolenosti Carpigiani je souhrn inovativních prvk urených pro nadcházející sezónu. Jsou jimi:

ZMRZLINA DO KELÍMKU - ZPSOB DEKORACE TOENÉ ZMRZLINY - ZMRZLINOVÉ NÁSTAVCE

Zpsob transportu nejatraktivnjší ledové pochutiny nejteplejšího období roku v kopekovém provedení v kelímku, má sice ji dívjší datum svého zrodu, kdy byl brán jako nco co je souástí podávání zmrzliny, kterému nebyla vnována a tak zvýšená pozornost. Ale práv v letošním roce prokázal  nov inovovaný penosný kelímek svoji praktinost díky, na míst by bylo lepší slovo bohuel, koronové pandemii, kdy tento zpsob zmrzlinového nákupu a konzumace sploval poadované hygienické poadavky a provedení jeho konzumace. Prubíským kamenem je ovšem teplota zmrzlinového produktu mající limit -18 °C, které jsou poadovány coby konzervaní teplota zmrzliny. To tedy v pípad, e by se lámal chléb hygienického poadavku v prostoru prodeje. Zde spolu avšak zanou zápasit dva pojmy. Zmínná teplota na stran jedné, a na druhé  pouitelnost produktu v podob lahodnosti jeho konzumace, bez toho, e by dotyný musel zmrzlinový kopeek tzv. "nakusovat hodn z vysoka
".
Tento problém pojímá prmyslový zpsob výroby tak, e  provede úpravu cukru obsaeného ve zmrzlin nebo navýšením nášlehové metody, tedy dodáním vtšího objemu vzduchu ve zmrzlin.
Carpigiani pišlo s upravenou technologií výroby prostednictvím  programu, který umouje zachování stejné receptury výrobku vyznaující se systémem italského gelata se zvýšeným obsahem vzduchu, coby nemrznoucí sloky, aby zmrzlina pi mínusové hodnot 18 °C  se mohla s lehkostí nabírat a v souladu s chuovým poitkem i konzumovat
.
V souasné dob jsou nov produkované zmrzlinové stroje Carpigiani vybaveny programem nazvaným  "GELATO CRYSTAL", který umouje produkci zmrzliny uvedeným zpsobem. Krom toho lze dokoupit jako souást výbavy stroje uritý typ dveí plnící funkci vstupního prostoru, jen umouje manuální plnní plnní zmrzliny do kelímk.bliší dotazy na www.eiskon.cz

- pokraování -
 


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku