�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Poleva z merunk

Autor: Josef Holub
Datum vyd�n�: 29.04.2020
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3606

Merukov poleva nem zcela pevnou konzistenci a lze ji zpracovvat v teplm stavu. Nen proto vhodn pro dezerty, kter jsou konzumovny za vy teploty. V takovm ppad je vhodnj pouit jinch druh polev.

Meruková poleva sestává z cukru, vody, citronové šávy a merukového demu. K této smsi pidáme pes síto protlaenou Do 80 ml vody pidáme 120 g cukru s dochucením citronové šávy a pivedeme do varu. Po rozpuštní této smsi pidáme pes síto protlaenou merukovou marmeládu a dále vaíme, a  poleva dosáhne patiné konzistence. Tohoto stavu bývá dosaeno asi po 8  a 10 minutách vaení. Ješt teplou sms procedíme ješt jednou pes jemné síto za úelem získání sklovité podoby.

Zjednodušená píprava
Nejdíve se rozmíchá poadované mnoství merukové marmelády v troše vody v hrnci. Následn se za stálého míchání pivede voda k varu a pak se protlaí jemným sítem. Tedy bez cukru a citrónové šávy.
Pouití merukové polevy
Lehce kyselá chu merukové polevy harmonizuje skoro se všemi píchutmi. Nkdy se do ní pidávají ovocné nebo likérové píchut.
Meruková poleva se té nkdy pouívá rovn jako výpl v peivu nebo koláích nebo i jako jejich potr.
Meruková poleva nemá zcela pevnou konzistenci a lze ji zpracovávat v teplém stavu. Není proto vhodná pro dezerty, které jsou konzumovány za vyšší teploty. V takovém pípad je vhodnjší pouití jiných druh polev.
Úinek merukové polevy na peivu
Tento druh polevy je vhodný pro listová, plundrová a droová tsta. Jejich pouití je optimální v nátru tenké vrstvy, kdy je zárove ideální nanášení v teplém stavu peiva. K nátru se pouívá šttka.
Základ pro fondánovou polevu
Meruková poleva slouí rovn i pro elírování fondánu. Vytváí oddlovací vrstvu mezi peivem a fondánem. Zamezuje v natáhnutí fondánu do peiva, které tolik nevysychá.
Vyschlý fondán je matný bez lesku a souasn je náchylný k odnímání vlhkosti peiva.

Meruové tverce

1 balíek listového tsta
10 merunk
meruková marmeláda
100 g cukr mouka
citronová šáva

Tsto necháme roztát. Vyrolujeme na pomounném podkladu. Vykrojíme tverce o rozmru 10x10 cm. Vykrojené tverce  vloíme na plech vyloený peícím papírem. Hrany poteme vodou. Na dalším tverci vymákneme dlek o velikosti meruky. Tento tverec vloíme na pedtím vytvoený tverec (bez dlku). Dlek vymaeme merukovou marmeládou a vloíme do nho meruku.
tverce vloíme do pedháté trouby na 200 °C a peeme asi 15-20 minut do zlatova.
Cukr s citrónovou šávou rozmícháme do vláné polevy, smícháme s merukovou polevou. Sms rozmícháme a poteme tverce. Necháme vychladnout.


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku